Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Høringssvar om nordiske utstillinger

NKK sendte i sommer ut forslag til regelverk om nordiske utstillinger og nordisk championat. Styret i Irsk Ulvehundklubb Norge har behandlet dette og sendt inn dette høringssvaret:

Høringssvar – etablering av Nordiske utstillinger

Vi viser til tilsendt høringsdokument.

Nordiske utstillinger

Vi finner det noe uklart hva NKK faktisk ønsker at vi skal ta stilling til, spesielt siden saken virker opp og avgjort allerede, jamfør uttalelser fra Sverige, Finland og Danmark. For oss virker saken likevel dårlig utredet og begrunnet.

Det foreligger ingen begrunnelse for etablering av ny utstillingsform i høringsnotatet. Det henvises riktignok til forholdet til FCI, men når NKK senere dementerer at dette har noe med FCI å gjøre, finner vi ingen begrunnelse for etablering av nordiske utstillinger. Det er videre ingen henvisning til hvilke konsekvenser dette får for de internasjonale utstillingene utover senere uttalelser der NKK viser til forpliktelsene om å ha minst en internasjonal utstilling i året.

Irsk Ulvehundklubb Norge kan ikke se behovet for å etablere en ny utstillingsform. Vi mener dagens format med Internasjonale utstillinger, øvrige stor-cert utstillinger og nasjonale utstillinger med lite cert er en tilfredsstillende form. Vi mener også en eventuell endring av utstillingsformatene bør foregripes av en grundig evaluering av utstillingsformatene våre. En slik evaluering bør begrunnes i en grundig vurdering av hvilken hensikt utstillinger tjener i våre dager – gjerne gjort på samme måte som evalueringen SKK gjorde av sine utstillingsformat for noen år siden.

Selv om vi ikke ser behovet for nordiske utstillinger og endring i nordisk championat, vil vi ikke være direkte avvisende til det, men mener altså at hensikten med dette må konkretiseres i langt større grad.

Saksgang

Vi synes det er svært beklagelig at denne saken blir sendt ut med såpass kort høringsfrist hvor store deler av høringsperioden er i sommerferien. Det har gjort det vanskelig for oss å forankre høringsuttalelser i medlemsmassen. Vi opplever også at saksgrunnlaget bærer preg av hastverk fra NKK sin side, og mener lovenes frister er til nettopp for å beskytte oss mot vilkårlig saksbehandling og å sikre organisasjonens innflytelse over de beslutninger som tas.

Forholdet til FCI

Siden forholdet til FCI nevnes såpass hyppig i høringsbrevet, finner vi det også naturlig å kommentere dette. Vi etterlyser utredningen NKKs hovedstyre ble pålagt å utarbeide av RS-møtet i 2014. Vi skal ikke foregripe denne evalueringen, men det er for oss opplagt at den må danne grunnlaget for en bred diskusjon om forholdet til FCI. Vi ser på etablering av nordiske utstillinger og championat som et steg for å distansere seg fra FCI, og mener dette ikke bør gjøres før utredningen er ferdig og behandlet av NKKs representantskap.

Forslaget til regelverk

Vi har gått gjennom forslaget til regelverk, og har en del kommentarer til dette uavhengig av de generelle betraktningene. Kommentarene følger kapittelinndelingen

Basics

Når det skrives at ”The dogs’ welfare and health must be of UTMOST PRIORITY at all dog shows…” krever dette etter vårt syn en konkretisering. Irsk Ulvehundklubb Norge har tidligere etterlyst veterinærkontroll ved alle utstillinger nettopp av hensyn til hundevelferden. Vi har også etterlyst bedre plass rundt ringene på utstillinger av hensyn til hundevelferden. Etter vårt syn vil det være naturlig å legge inn formuleringer her som begrenser kennelklubbenes mulighet til å tilsidesette hundevelferd av kommersielle grunner.  Det kan for eksempel være ”At all nordic shows, veterinary control of all participating and visiting dogs is mandatory. Through the showground’s layout, all dogs shall be secured ample space to move, lie down and stand near the showring. All dogs must be able to approach their ring without being forced into close contact with other dogs. Ample space for taking dogs outside shall be provided”.

Antall utstillinger

Det legges opp til en uklarhet om hvor mange utstillinger som kan organiseres. Vi legger til grunn av verken NKK eller de andre nordiske klubbene har en oversikt over hvor mange registrerte og levende hunder det finnes i sine registre. Slik det står nå vil grunnlagstallet for Sverige være en plass mellom 50.234 (antall registrerte valper i 2015) og 2.800.000 (antall hunder i databasen). Man kan for eksempel bruke en formulering som ”in addition, each country has the right to organise one show for every 5.000 registered puppies the year before appplication”.

Etter vårt syn vil det uansett være fornuftig å legge inn også en maksimumsverdi i dette, som for eksempel at ”each country will organise at least one and a maximum of 15 nordic shows yearly”.

Applications

Det er viktig å synliggjøre hvilke begrensninger som ligger knyttet til nordiske utstillinger. Selv om vi vil kunne akseptere at NKKs utstillinger begrenser muligheten til å avvikle andre utstillinger i Norge samtidig som nordiske utstillinger i Norge, er det viktig for oss at nordiske utstillinger i andre land ikke gjør det. Dette bør komme klart frem i regelverket, slik at vi ikke kommer i situasjoner der NKK eller andre føler seg presset til å låse ytterligere helger.

Nordic Show certificate

Reglene for cert-tildeling virker lite gjennomtenkte for oss. Hvordan vil de norske full-certing reglene slå inn her? Hva om en som allerede er nordisk champion blir best i sitt kjønn? Hva om det ikke deles ut CK? Selv om det henvises til nasjonale utstillings-regler, bør det konkretiseres ytterligere også med tanke på lik praktisering i de nordiske landene. 

Nordic Show Champion

Det stilles som krav for å bli Nordic Show Champion at man også har registrert championat i hjemlandet. I og med at det er store forskjeller når det gjelder hvor lett det er å bli nasjonal champion i de ulike landene, kan dette fort slå feil ut.

Vi mener kravet om nasjonalt championat før nordisk championat også må følges av like championatregler i de nordiske landene. Det bør også presiseres hva som skal skje med et hvilende nordisk championat. Er det slik at dette aktiveres når hunden blir nasjonal champion eller må det tas ett nordisk cert til da? Alternativt er det kanskje like greit å fjerne kravet til nasjonalt championat før nordisk championat?

Konklusjon

Vi opplever at saksbehandlingen og forarbeidet til denne saken har vært så slett at det har skapt unødig mye støy og usikkerhet rundt hovedstyrets intensjoner og forslag. Når dette følges opp av et regelverk som i våre øyne bærer preg av hastverk, kan vi ikke anbefale dette vedtatt. Vi mener NKK bør ta initiativ for å utsette saken i Nordisk Kennelunion slik at den kan bli gjenstand for en god og bred demokratisk behandling i alle de nordiske landene. Som grunnlag for behandlingen må det ligge inne mer konkrete beregninger og grunnlag som viser hvilke praktiske konsekvenser forslaget vil få. Regelverket må også gjennomgås med bakgrunn i de høringssvarene man får inn.

Med vennlig hilsen

Per Arne Flatberg (sign)
Leder
Irsk Ulvehundklubb Norge

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram