Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Klubbens lover

Lover for Irsk Ulvehundklubb Norge stiftet 1.7. 1977
Vedtatt av generalforsamlingen den 21. juni 2003 med senere endringer, senest av 22. juni 2019

Kap 1 Innledende bestemmelser

1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE

Klubbens navn er Irsk Ulvehundklubb Norge, og forkortes til IUKN. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Irsk ulvehund.

1-2 FORMÅL

IUKN har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. IUKN skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
IUKN arbeider for

 • Fremme utviklingen av Irsk Ulvehund
 • Arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard og bruksegenskaper
 • Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt veltilpassede individer.
 • Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
 • Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund
 • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

1-3 DEFINISJONER

Klubbens organer:

 • Generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Styret
 • Valgkomite

1-4 Tilknytning og organisering

IUKN er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
IUKN skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

2-1 MEDLEMSKAP

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte IUKNs og NKKs virksomhet samt å følge IUKNs og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

Medlemstyper:

IUKN har følgende medlemskategorier:

 • Ordinært medlem
 • Familiemedlem – mottar ikke medlemsblad og betaler ikke grunnkontingent. Familiemedlem må ha samme bostedsadresse som ett fullt medlem.
 • Valpekjøpere. Betaler ikke klubbkontingent første år. Disse må registreres av oppdretter som er medlem i klubben. Valpekjøpermedlemskap overføres til ordinært medlemskap fra og med andre år.
 • Utenlandsboende medlemmer – kan velge å kun være medlem i IUKN uten å betale grunnkontingent.
 • Æresmedlem.

Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Deres medlemskap i NKK betales av IUKN. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

2-2 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Medlemskap i klubben opphører ved
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

2-3 MEDLEMSKONTINGENTEN

Alle ordinære enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens generalforsamling, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

3-1 HØYESTE MYNDIGHET

Klubbens høyeste myndighet er Generalfor-samlingen og avholdes hvert år innen 15. juli.
Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved per-sonvalg skal eventuelle innsendte forhånds-stemmer telle med i hver avstemningsrun-de. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens generalforsamling.

3-2 MØTE OG STEMMERETT

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år generalforsamlingen avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Det kan ikke benyttes fullmakter.
Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved personvalg. Disse skal være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen.Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.
På klubbens generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

3-3 INNKALLING

Dato for generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:

 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingens oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
h) Velge:
• Leder for 2 år
• Nestleder for 2 år
• 3 styremedlemmer for 2 år
• 2 varamedlemmer for 1 år
• Revisor for 1 år, vararevisor for 1 år
• Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
Der funksjonstid er satt til flere år, velges halvparten ved hver generalforsamling.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt med mindre det er fremmet færre personer til valg enn lovenes minimumsantall.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for generalforsamlingen til valg.

3-5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
Varamedlemmer har møte og talerett på styremøter. 1. varamedlem har stemmerett når ett eller flere ordinære styremedlemmer er fraværende i behandlingen av en sak. 2. varamedlem har stemmerett når to eller flere ordinære styremedlemmer, eller ett ordinært styremedlem og 1. varamedlem er fraværende i behandlingen av en sak.

4-3 Styrets oppgaver er å

 • lede klubben mellom generalforsamlingene
 • avholde generalforsamling
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer og redaktører
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • Oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte

Kap. 5 Verv/komiteer valgt på generalforsamling

5-1 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. Styret foreslår valgkomite for generalforsamlingen.
Varamedlem har møte og talerett i valgkomiteen, men ikke stemmerett med mindre ett eller flere ordinære medlemmer er fraværende.

5-2 Revisor

Generalforsamlingen velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1

6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall
Flest stemmer

Alminnelig flertall
50 % + 1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall
50 % + 1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall
2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram