Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 12/6-2000

REFERAT I FRA ÅRSMØTE NORSK ULVEHUNDKLUBB HUNDERFOSSEN, 12. JUNI 2000

Norsk Ulvehundklubb's Styre ved leder Lene Marie Flatabø ønsket velkommen til Norsk Ulvehundklubb's Årsmøte år 2000.

Frafall: Styremedlem Monica Deildok.

Gerard McCabe tok ordet og takket, i egenskap av nyvalgt formann i EIWC (European Irish Wolfliound Clubs), på vegne av EIWC og utenlandske gjester for flott gjennomføring av EIWC helgen.

Sak 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Odd Myhre hadde to kommentarer til Sak 6 på dagsorden vedr. valg av nytt Styre.

  1. Antall år på de forskjellige styreverv må tilpasses slik at kontinuiteten i Styret sikres.
  2. Riktig overskrift på Valgkomiteens innstilling skal være:

Valgkomiteens innstilling (Vedtatt med 4 mot 1 stemme).

Sak 2

Valg av Ordstyrer:     Svein Ruderaas

.           Skrivere:         Kjersti Bakke og Marianne McCabe

.           Møtevitner:    Tove Andersen og Kristin Sønju

.           Tellekorps:     Tore Grønhaug og Jan Veiby

Sak 3

Styrets årsberetning for 1999-2000, samt årsmeldinger i fra regionene ble lest opp med følgende kommentarer.

Norsk Ulvehundklubb på nettet.

Arild Tjølsen som først hadde meldt sin interesse til vervet som web-master står nå på valg til ny kasserer. Irene Sørum har derfor takket ja til jobben som klubbens nye web-master etter Jim Powell.

Årsmelding i fra Helsekomiteen juni 1999 - juni 2000

Knut Olav Wille kom på vegne av Helsekomiteen med en takk til alle som har sendt inn dødsårsak-skjemaer. Ingrid Danielsen har ut i fra disse utarbeidet og trykket opp en graf vedr. dødsårsak/alder på irsk ulvehund. Denne ble distribuert på møtet.

I forbindelse med Helsekomiteens forslag sendt styret den 27.04.00 vedr. premiering til alle som AA røntger sine hunder, påpekte Astrid Arstad at alle hunder som er med i samarbeidsprosjektet med NVH allerede røntges for både AA og HD. Hun mente at premiering derfor ikke var nødvendig.

Årsrapport i fra regionene

Årsrapport i fra Region Østland Sør opplest av kontaktperson Rita Joakimsen.

Årsrapport i fra Region Hordaland opplest av kontaktperson Ingrin Hinna.

Årsrapport i fra Region Rogaland opplest av Kristin Sønju.

Årsrapport i fra Region Østland Nor ikke innlevert men opplest på årsmøtet av kontaktperson Odd Myhre: Lite regionsaktivitet dette året, ca. 3 treff. Skyldes mye jobbing med EIWC forberedelser. Innestående kr 2500,-.

Årsrapport i fra Region Vestfold. Kontaktperson Tuomas Pylkkänen ikke tilstede og ikke innlevert årsrapport. Ove Bolset kunne fortelle om lite aktivitet og få medlemmer i regionen. Antok et par turer i løpet av året.

Sak 4 Regnskap

Revisjonsberetning for 1999 utlevert på møtet.

Generelle kommentarer:

Gerard McCabe ba om en spesifisering av de høye telefonutgiftene og Odd Myhre om posten for gaver.

Det noe svake regnskapet for 1999 skyldes i hovedsak at Ulvehunden er blitt betraktelig dyrere å trykke. Ellers har Styret hatt ekstra utgifter til opprettelse av et ISDN abonnement/ kort til redaktør og ekstra telefonmøte. Under posten ”Gaver” påløp det ekstra utgifter til premier for Spesialen i fjor.

Styret påpekte at Hallingdalsutstillingen nå er rett rundt hjørnet og at dette forhåpentligvis vil bringe regnskapet mer i ballanse.

Regnskapet for 1999 ble godkjent av årsmøtet.

Sak 5

5.1 :     Fond - loddinntekter.

Styrets forslag om at årets inntekter i fra loddsalget i forbindelse med Spesialen dedikeres det samme bokprosjektet som i fjor ble godkjent ved akklamasjon.

5.2:      Økonomiske tiltak.

Avstemning over Styrets forslag for å bedre klubbens økonomi.

Alternativ 1 (Si opp abonnement på Hundesport, noe som vil gi en årlig besparelse på ca kr 10.000) fikk 3 stemmer.

Alternativ 2 (Øke medlemskontingenten til kr 300/år for hovedmedlemmer, noe som vil gi en økt årlig inntekt på kr 10.000, siste økning var ved generalforsamlingen i 1993) fikk 13 stemmer.

Alternativ 3, Styrets anbefalte forslag: (Gjennomføre både alternativ 1 og 2 for på denne måten å styrke økonomien med ca kr 20 000 per år) ble godkjent med 15 stemmer.

Vibeke Veiby påpekte at abonnementet på Hundesport går ut året.

5.3: Samling av årsmøtevedtak.

Forslag i fra Knut Olav Wille og Anne Mette Mikkelsen:

  1. a) Det påtroppende Styret samler alle tidligere årsmøtevedtak, og offentliggjør dem i Ulvehunden 4 i år. For fremtiden suppleres listen etter behov og trykkes i Ulvehunden nr. 4 samme år.
  2. b) Klubbens lover publiseres hvert år i Ulvehunden nr 4. ble godkjent ved akklamasjon.

5.4: Lovendringer

Anne Mette Mikkelsen og Vibeke Veibys forslag om 2 lovendringer i § 12.8 ble godkjent ved akklamasjon. Lovendringen er ikke gyldig før den er avklaret med NKK.

Endringene går i hovedtrekk ut på å åpne for bruk av fullmakter ved avstemminger - maks. 3 fullmakter per medlem og innskrenke stemmeretten til å gjelde kun for medlemmer over 16 år

Ny, endret lovtekst (endringer i fet skrift) blir da som følger:

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan stemmes ved personlig fremmøte, ved fullmakt eller ved forhåndsstemmer. Fullmakter kan benyttes på alle saker. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved personvalg. Disse skal være Styret i hende senest en uke før generalforsamlingen. Ved innkalling skal Styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Hvert medlem kan kun disponere maksimum 3 fullmakter. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for angjeldende år, og som har fylt eller fyller 16 år det året generalforsamlingen avholdes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan skriftlig avstemming ikke kreves.

5.5: Navneendring

Arme Mette Mikkelsens forslag om å endre klubbens navn i fra `Norsk Ulvehundklubb' til enten alternativ a) Norsk Irsk Ulvehundklubb eller alternativ b) Irsk Ulvehundklubb Norge.

Odd Myhre ønsket i utgangspunktet ikke å endre klubbens navn, men kom med følgende kontra-forslag: Norsk Ulvehundklubb Spesialklubb for Irsk Ulvehund.

Det ble avholdt to avstemninger. Først hvorvidt et navneskifte var nødvendig. Her stemte 31 for og 6 i mot. Det ble deretter foretatt valg på nytt klubbnavn. Odd Myhre ba om at hans alternativ ble tatt med som et alternativ c).

Resultat på valg av nytt klubbnavn ble:

Alt. a) Norsk Irsk Ulvehundklubb    - 4 stemmer

Alt. b) Irsk Ulvehundklubb Norge    - 28 stemmer

Alt. c) Norsk Ulvehundklubb Spesialklubb for Irsk Ulvehund       - 6 stemmer

Navne-endring i fra Norsk Ulvehundklubb til Irsk Ulvehundklubb Norge godkjentes derved av årsmøtet. Navne-endringen trer i kraft så snart formell godkjennelse foreligger i fra NKK.

Sak 5.6

20-på-topp-listen

Odd Myhre ønsket kun punkt 1 diskutert og stemt over; `Når det gjelder 20-på-topp foreslår jeg at styret skal ha ansvaret for denne. Det er ingen årsmøtesak'.

Punkt 1 godkjent av årsmøtet.

Sak 5.7

Valg av sted og dommer for Norsk Ulvehundklubb's spesialutstillinger.

Styrets forslag på endringer godkjent med 31 mot 6 stemmer.

Endringene blir som følger:

Vi setter en frist på innsendingen av forslag til både dommer og sted lik manusfristen til Ulvehunden nr. 3 (1. august). Alle kan komme med dommervalg eller som i fjor at hver region kommer med sitt forslag. Når det gjelder stedsvalget, må det være et konkret valg, og den personen/regionen som kommer med forslaget må også være innstilt på å ta ansvaret for Spesialutstillingen om dette stedet blir valgt. Fristen for svar skal være Styret eller en oppnevnt person i hende ved samme frist som manusfrist til Ulvehunden nr. 4 (1. november). Foreslår også at de som sender inn forslag på sted/dommer skriver en 'h side med opplysninger om stedet/dommeren slik at de forskjellige medlemmene får litt mer informasjon og kan gjøre seg bedre kjent med stedene eller dommerne før de stemmer. Om det innen tidsfristens utløp ikke skulle ha kommet inn noe forslag på sted eller dommer er det Styrets oppgave å velge dette.

Før neste sak tok Ingun Hinna ordet og takket på vegne av Thor Egil og seg selv for en hyggelig weekend. Thor Egil hadde gitt spesielt uttrykk for å ha kost seg og hatt en fin helg med `gamle' ulvehund venner.

Sak 5.8

Klubbens fremtid 1 av Berit Helleberg

Berit Helleberg foreslo bl.a. at fremtidige medlemmer på valg til styreverv bør presentere seg og sine intensjoner overfor årsmøtet. Hun påpekte også viktigheten av at vi nå alle ser fremover. Sak 5.8 ble en prinsippdiskusjon i sammen med neste sak; Sak 5.9.

Sak 5.9

Klubbens fremtid 2 av Astrid Arstad

Astrid Arstad fokuserte på klubbens § 2, videre på klubbmiljø, fokusering på rasen, at vi bør yte mer som medlemmer, og det hun ser på som en negativ trend i klubben siden begynnelsen av 90-tallet. Hun påpekte imidlertid at EIWC helgen har bevist at evnen og viljen til samarbeid er tilstede.

Den påfølgende prinsippdiskusjonen la for dagen en klar vilje til å se fremover, jobbe med de positive elementene, og å være seg mer bevisst klubbens formålsparagraf.

Sak 5.10

Vandrepremier/EIWC

Odd Myhre la frem synspunkter på hvorfor han mente vandrepremiene burde være delt ut på årets utstilling. Han hadde også med 9 brev i fra oppdrettere som forlangte at vandrepremiene skulle deles ut. Etter en diskusjon for og i mot fattet årsmøtet følgende vedtak med 30 mot 6 stemmer:

Alle vinnere ved årets utstilling blir registrert som vinner av de respektive vandrepremier. Vandrepremiene skal deretter renses, og det skal lages transportkasser. Utlevering vil så skje etter avtale med Premiekomiteen. Gravering av premiene i følge de enkelte statutter.

Sak 6

Valg av nytt Styre

2 skriftlige stemmer levert under årsmøtet ble underkjent. Skriftlige stemmer levert i løpet av EIWC helgen også underkjent. Begrunnelse: Fristen for forhåndsstemmer var satt til 1 uke før årsmøtet, og at de som leverte på selve årsmøtet ikke var tilstede under selve avstemmingen.

Forhåndsstemmer levert innen fristens utløp (5. juni) er med i det endelige valgresultatet. Det ble foretatt skriftlig valg kun på leder og nestleder. For de resterende verv var det kun en kandidat.

Valgresultat skriftlig valg:

Leder

Atle Fylling                20 stemmer

Vibeke Veiby             41 stemmer

Odd Myhre                1 stemme (benkeforslag)

Blank                          1 stemme

Nestleder

Atle Fylling                20 stemmer

Vibeke Veiby             17 stemmer

Knut Olav Wille         26 stemmer

Nye styremedlemmer valgt inn på årsmøtet er:

Leder                          Vibeke Veiby,                        1 år

Nestleder                    Knut Olav Wille,                   2 år

Sekretær                     Astrid Arstad,                       1 år

Kasserer                     Arild Tjølsen,                        2 år

Styremedlem              Kjell Harald Endresen,           1 år

Styremedlem              Tore Grønhaug,                     2 år

Antall år de er valgt inn for er noe endret i forhold til Valgkomiteen/Østland Sør/Region Hordaland's forslag. Dette grunnet ønske om mer kontinuitet i Styret.

Styrets forslag til Valkomite ble godkjent av årsmøtet:

Ny valgkomité består av:

Lene Marie Flatabø, Ove Knut Bolset, May Johansen, Monica Deildok.

Sak: 7

Eventuelt

Astrid Arstad ba det nye Styret sende en formell takk til Hunderfossen Quality Hotell med takk for hjelpen og god innsats i forbindelse med EIWC helgen.

  • Knut Olav Wille takket arrangementskomiteen for vel utført arbeid.
  • Odd Myhre takket sine medarbeidere i arrangementskomiteen for topp innsats. Trakk spesielt frem Kjersti Bakke og Astrid Arstad.
  • Vibeke Veiby takket Årsmøtet for tilliten som nyvalgt Leder.
  • Lene Marie Flatabø minnet om at Norsk Ulvehundklubb's navneendring først trer i kraft etter godkjennelse fra NKK . Hun takket deretter det gamle Styret, og for sin tid som Norsk         Ulvehundklubb's Leder. Hun avsluttet med å ønske det påtroppende Styret lykke til.

Kjersti Bakke                         Marianne McCabe

på vegne av Årsmøtet            på vegne av Årsmøtet

Tove Andersen                      Kristin Sønju j

møtevitne                               møtevitne

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram