Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 13/5-1989

REFERAT FRA NORSK ULVEHUNDKLUBBS ÅRSMØTE 1989 TRONDHEIM 13 MAI 1989

Sak. 1.            Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Kommentar vedrørende tidspunkt og klokkeslett. Brudd på paragraf 12.2 i NUK's lover, der det heter at general­forsamlingen skal avholdes mellom 15. mai og 15. september men fortrinnsvis ved NUK's årlige championatutstilling. Klokkeslett var satt til 15.30 på innkallingen, men ble forandret til kl. 14.00 i programmet. Styret tar kritikken til etterretning.

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og møtevitner.

Ordstyrer:      Marit Wad Nilsen

Referent:         Anne Gunn Johansen

Møtevitner:    Knut Olav Wille og Irene Sørum

Tellekorps:     Anita Torgersen og Greta Fjelldal.

Generalforsamlingen talte 50 stemmeberettigede inklusiv stemmefullmakter.

Sak 3. Klubbens årsmelding 1988/89 samt årsmelding fra regionene.

Klubbens årsmelding ble lest opp av ordstyrer. Kommentar til medlemstallet som er oppgitt i årsmeldingen. Kasserer redegjorde for dette, og gjorde oppmerksom på at det korrekte og oppdaterte medlemstallet står oppgitt i vedlegget til innkallingen. Det ble også understreket at antall medlemmer er de som står oppført i medlemslisten.

Årsmelding fra regionene.

Kontaktperson for Østland-Nord leste årsmeldingen for sin region. Kontaktperson for Østland-Sør leste årsmeldingen for sin region. Kontaktperson for Vestlandet leste årsmeldingen for sin region. Ordstyrer leste årsmeldingen for region Trøndelag. Fra Nord-Norge forelå ingen årsmelding. Her ble det påpekt at dette er et brudd på paragraf 11.3 der det står at regionene skal fremlegge årsberetning og regnskap for generalforsamlingen.

Diskusjon om årsmøtet kunne fortsette uten region Nord-Norge sin årsmelding. Det ble oppnådd enighet om at årsmøtet skulle fortsette, men at styret måtte se nærmere på denne saken.

Sak 4. Klubbens reviderte regnskap for 1988.

Regnskapsoversikt 1.1. - 15.4.89. Rapport fra kasserer. Regnskap for regionene. Kasserer redegjorde for regnskapet.

Kommentar: Dette er ikke et korrekt regnskapsår, og er således et. brudd på paragraf 12.7.

Det ble diskutert om regnskapet kunne godkjennes. Styret var klar over situasjonen, men fordi tidspunktet for årsmøtet var lagt så tidlig måtte det bli en viss forskyvning.

Forslag om å godkjenne regnskapet fra 1.6.-31.12.88, revidert av Erik Hågensen. Dette ble godkjent av generalfor­samlingen.

Forslag fra kasserer om å gjennomgå regnskapet frem til 11.5.89.

Ingen kommentarer.

Regnskap fra regionene.

Kassereren leste opp regnskapet fra region Østland-Sør. Kassereren leste opp regnskapet fra region Østland-Nord. Ordstyrer leste opp regnskapet fra region Trøndelag. Fra region Vestlandet forelå ikke regnskap.

Det ble understreket at dette er et brudd på paragraf 11.3, da regnskapene ikke er revidert av klubbens revisor.

Sak 5. Championatutstillingen 1990.

Formannen redegjorde for styrets forslag:

Steinvik Camping, Moelv 28. og 29. juli 1990, med muligheter til å forskyve 14 dager (2. helg i august) hvis stevnekolli­sjon.

Tidspunktet ble diskutert, men generalforsamlingen var enige om at arrangementet ikke måtte kollidere med Halling­dalutstillingen.

Kommentar fra et medlem i Nord-Norge: En utstilling samme helg som Hallingdal Double-Up (som NUK er meddarrangør av) har ikke fått med irsk ulvehund. I kommentaren ble det understreket at det er svært stor avstand mellom de to stedene. Formannen svarte at det er et prinsipp at irsk ulvehund ikke får medtas på utstillinger som kolliderer med våre arrangementer. Skal dette tas opp som sak, må det meldes opp til neste års generalforsamling.

Det ble også foreslått at vi trekker erfaringer fra stor­utstilling, og vurderer om dette er en hensiktsmessig måte å arrangere championatutstilling på: Vår utstilling en dag og evt. i samarbeid med annen klubb neste dag. Dette kunne ikke årsmøtet ta stilling til, og saken må evt. taes opp på neste års generalforsamling.

Sak 6. Innkomne forslag.

6.1       En samlet oppdretterkonferanse sto bak et forslag om at for å- kunne benytte seg av klubbens tjenester (valpeformidler) må foreldredyrene være røntget fri for hofteleddsdysplasi og valpene være testet for porto systemisk shunt. Det ble foreslått en         prøveordning i ett år. Fungerer ikke dette vil styret jobbe for registreringsrestriksjoner i   samarbeide med Norsk Kennel Klub.

Under dette punktet kom det frem flere syn, bl.a. savnet man statistisk materiale og flere resultater. P.g.a. veterinærenes taushetsplikt får vi ikke vite hvilke/hvem som har hatt sykdommen hos sine hunder, hvilke kull osv., men klubben vil/kan få tilgang til statistisk materiale. Det ble også hevdet at det kan være visse praktiske problemer når det gjelder å få tatt testen ute i distriktene. Dette ble ikke sett på som et stort problem hvis man ringer og avtaler tid for testing på forhånd, og samtidig sørger for å ta med seg fremgangsmåten (offentliggjort i ULVEHUNDEN) og viser denne til veterinæren. Man skal ikke se bort fra at det kan bli lettere å få foretatt shunt-testing når man har klubbens krav å vise til. Enkelte veterinærer vil muligens stille seg mer velvillige til testen.

Det er stilt spørsmål om sykdommen kan erverves. Her har Norges Veterinærhøgskole svart et klart nei. Er en hund erklært fri for shunt, kan den ikke få den arvelige shunten senere. Testen skal være 100% sikker. I tvilstilfeller vil hunden ikke bli erklært fri. Det ble også stilt spørsmål om prisen for shunt-testing, og denne kan variere fra kr. 100.­til kr. 250.- pr, valp.

Skriftlig avstemning på forslaget:

For oppdretterkonferansens forslag:            47 stemmer

Mot oppdretterkonferansens forslag:          3 stemmer.

6.2       Forslag fra styret:

Kollektivt abonnement på Hundesport.

Formannen redegjorde for styrets forslag. Vi vil bli tildelt fast spalteplass i bladet og på den måten få muligheter til å markere oss mer utad.

Her ble det en del diskusjon om prisen, og hvor mye det evt. ville komme til å koste klubben. Dette hadde ikke styret full oversikt over.

Tidspunktet for innmelding ble også drøftet. Det kom inn forslag på 1.6.89 og 1.1.90, da det er mange som allerede har betalt sin kontingent til Norsk Kennel Klub. Da vil NUK måtte betale for medlemmene i ett år, da det ikke var noen forslag om kontingentøkning på årets generalforsamling.

Evt. kontingentøkning vil først skje neste år, med virkning fra 1.1.1991. Utifra det regnskapet som forelå på årsmøtet, er dette forsvarlig.

Forslag om at styret undersøker prisen; er dette økonomisk forsvarlig, så melder vi oss inn. Enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over innmeldingstidspunkt. For 1.1.90: 48 stemmer, mot - 2. Innmeldingstidspunkt 1.1.90 vedtatt.

6.3       Forslag fra styret:

Regnskapet skal følge kalenderåret medfølgende regnskaps­oversikt til orientering fram til årets generalforsamling. Dette forslaget støttes med forbehold om at regnskapet skal være revidert fram til årsmøtet. Det bør settes en dato for revideringen, for eksempel at regnskapet skal foreligge hos revisor innen 17. mai.

Forslaget vedtatt med akklamasjon.

6.4       Forslag fra styret:

For fremtidige championatutstillinger opprettes permanente utstillings- og premiekomiteer. Prinsippdrøftelse vedr. stedsplassering sett mot oppslutning og økonomi. Formannen redegjorde for styrets forslag, og hevdet at det ville være enklere med permanente komiteer fordi det da ville gå, mer automatikk i komitéarbeidet. Det ble en del innvendinger mot dette. Bl.a. ble det påpekt at samarbeidet i komiteen ville bli vanskeliggjort hvis denne var spredd utover landet. Det ble sett på som en fordel at utstillingskomiteen er lokalkjent, og at arbeidsbyrden tatt i betraktning er det bra at komiteen er geografisk samlet. Det ble stilt spørsmål om hvem som skal utnevne en slik komité og det ble understreket at det må være villige folk som påtar seg en slik oppgave permanent. Det ble svart at styret oppnevner en slik komité blant frivillige medlemmer, dette var/er det vanlige i andre klubber. Premiekomiteen skal ta seg av alle utstillinger i klubbens regi.

Forslag: Velge en fast premiekomite og ellers ha en ambulerende utstillingskomite som i dag. Forslaget vedtatt med akklamasjon.

Prinsippdrøftelse vedrørende sted/økonomi.

Ved lite overskudd, flytte utstillingen. Motforestillinger mot dette. Synes at vi skal ha det slik som i dag. Utstillingen ambulerer mellom Østlandet og Trøndelag, en utstillingskomite på hvert sted.

Dette ble vedtatt med stort flertall.

6.5       Konkurranse om nytt emblem for NUK.

Det ble reist spørsmål om hvem forslaget kommer fra. Formannen svarte at det var hans forslag, og han begrunnet det med at han ønsket et mer "personlig" emblem. Det emblemet vi har nå er faktisk "lånt". Det ble pekt på at forrige styret vedtok ny logo som skulle være rund med påskriften "stiftet 1977" nederst. Styret må påse at dette blir benyttet på premier, medlemsblad etc. Det ble også vist til tidligere debatt da vårt nåværende emblem ble bestemt. Det ble stilt spørsmål om det var noen god grunn til å endre den innarbeidede logoen (motivet) vi nå har. Selv om logoen har sine begrensninger i bruken p.g.a. den detaljerte tegningen er den godt innarbeidet og bør derfor beholdes. Forslaget om å endre logoen utover tilføyelsen av stiftelsesåret ble nedstemt.

6.6       Forslag fra styret:

Valg av kontaktpersoner i regionene skal være gjennomført innen årsmøte avholdes (velges for 1 år om gangen). Begrunnelse: Vararepresentanter i NUK skal velges blant kontaktpersonene og bør derfor sitte minst til neste årsmøte.

Kommentar: Det er vanskelig å få. folk til å stille som kontaktpersoner. Mulig at det vil være lettere å få folk til å ta kontaktpersonvervet, hvis en går bort fra ordningen med at disse er vara til styret. Vara til styret kan heller velges fritt blant medlemmene.

Styrets forslag om at kontaktpersonene i regionene velges før årsmøte godkjennes.

Det ble stilt spørsmål om hvordan valpeformidler velges. Valpeformidler svarte at styret utnevnte valpeformidler. Formannen bekreftet dette og sa at styret også utnevnte utenlandskontakten.

Sak 7. Leder for valgkomiteen redegjorde for dette.

Valg av sekretær, kasserer, revisorer og valgkomité. Sekretær og kasserer hadde sagt seg villige til å fortsette to år til.

Styret fortsetter slik det står.

Valg av nytt styremedlem, da Kent Hauge har trukket seg fra sitt verv etter at innkalling til årsmøte ble sendt ut.

Valgkomiteens forslag:           Greta Fjelldal (villig)

Benkeforslag:                         Remi Wold (ikke villig)

Greta Fjelldal valgt ved akklamasjon.

Vararepresentanter til styret.

To stykker velges blant kontaktpersonene.

Ingvar Laugen og Ingun Hinna valgt med akklamasjon.

Anita Torgersen ble også. foreslått, men ifølge NUK's lover kan ikke to fra samme familie sitte i styret samtidig.

Valgkomité:                Tre personer

Benkeforslag:             Knut Olav Wille, leder

Ann Heidi Ripnes

Liv Laurila

Disse ble valgt ved akklamasjon.

Revisorer:                   To personer

Valgkomiteens forslag:           Erik Hågensen

Mette Fiksdal

Disse ble valgt ved akklamasjon.

Eventuelt.

  1. Forslag til dommer for neste års utstilling. Elisabeth Murphy foreslått.
  2. Forslag om at klubben dekker noe av reiseutgiftene til styret, f.eks, kilometerpris. Dette var det noe uenighet om, og det ble hevdet at hvis styremedlemmene først skal ha noe form for kompensasjon, ville et fast styrehonorar være bedre. Har klubben          anledning til dette?

Kasserer mente at dette ikke er vanlig. Klubben dekker bare direkte utgifter som porto og telefon.

  1. Da det ved dette årsmøte ble påpekt en del feil ved saksgangen, ble det reist spørsmål om alle punkt i lovene er hensiktsmessige. Styret ser nærmere på dette.
  2. Forslag om å, oppnevne en komité for revidering av lovene. Styret tar dette opp.
  3. Forslag om å ta lovene inn i medlemsbladet. Dette vil bli gjort i neste nr, av "ULVEHUNDEN".

Årsmøtet ble hevet. kl. 17.05.

Trondheim, 13. mai 1989

Anne Gunn Johansen (sign.)

Anne Gunn Johansen, referent.

Knut Olav Wille (sign.)                                Irene Sørum (sign.)

Knut Olav Wiile, møtevitne                          Irene Sørum, møtevitne.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram