Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 13/6-2015

Referat Generalforsamling
Irsk Ulvehundklubb Norge
lørdag 13. juni 2015
Gol Campingsenter

39 stemmeberettigede møtt.

Sak 1

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Ingen forhåndstemmer

Innkallingen og dagsorden godkjent

Sak 2

Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

Møteleder - Øivind Berg Larsen
Referent - Linda Vabø
Sindre Kirkvoll- undertegne protokoll
Signe Korsøen - undertegne protokoll
Ingun Hinna - Tellekorps
Anne-Mette Mikkelsen - Tellekorps

Sak 3

Behandle årsberetning

-kommentar til styrets årsberetning, Hanne Kristin Kjelsberg-Odden var falt ut av listen over styret.

-Region Nord-Norge har ikke levert årsmelding da de ikke har fungerende regionskontakt.

Årsberetning godkjent.

Sak 4

Godkjenne regnskap med revisors beretning

Årsmøte godkjente regnskapet.

Sak 5

Godkjenne budsjett for neste år

Revidert budsjett 2015 og budsjett 2016 godkjent.

Sak 6

Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode

Aktivitetsplan vedtatt

Sak 7

Fastsette kontingent for 2016

Årsmøtet vedtar at kontingent blir uforandret. 320 kroner for ordinære medlemmer. 60 kroner for familiemedlemmer.

Sak 8

Innkomne forslag

8a:      Forslag om deltakelse på utstillinger fra Kristin Myrene og Aud Ingri Fure

Årsmøtet vedtok å behandle dette som to ulike saker.

Kristin Myrene foreslår at vi takker ja til alle utstillinger som ikke kolliderer med klubbens egne utstillinger.

Det blir stemt over forslaget med 20 stemmer for og 13 stemmer mot.

Årsmøtet vedtar forslaget.

Kristin Myrene trekker andre del av sitt forslag: ”Legge til rette for at arrangører bruker dommere som kan vår rase.

Aud Ingrid Fure foreslår at vi takker ja til alle utstillinger som ikke kolliderer med klubbens egne utstillinger.

Det blir stemt over forslaget med 21 stemmer for og 12 stemmer mot.

Årsmøtet vedtar forslaget.

8b:      Forslag angående Spesialen og "landskamp" 2018

  1. La «landskampen» bli vår Spesialutstilling det året og arrangere generalforsamling ved en annen anledning (6 stemmer)
  2. Arrangere «Spesialen» som vanlig, og dele ut ordinært CERT på «landskampen» (14 stemmer)
  3. Arrangere «Spesialen» som vanlig, men med ordinært CERT, og dele ut stort CERT på «landskampen» (21 stemmer)

Årsmøtet vedtar å arrangere «Spesialen» som vanlig, men med ordinært CERT, og dele ut stort CERT på «landskampen»

Sak 9

Valg

9a:      Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Per Arne Flatberg (Gjenvalg for 2 år)

Styremedlem: Sverre M. Blikra (Ny, 2 år)

Styremedlem: Malene Haddeland (Ny, 2 år)

Forslag fra Odd og Gunn Marit Myhre:

Hanne Kristin Kjelsberg-Odden (Gjenvalg, 2 år).

Årsmøtet sluttet seg til at det foreslåtte styremedlemmet som fikk færrest stemmer ble valgt som 1. varamedlem til styret.

Leder Per Arne Flatberg (gjenvalg for 2 år ved akklamasjon)

Styremedlem Sverre M. Blikra, ny 2 år, 32 stemmer

Styremedlem Malene Haddeland, ny 2 år, 22 stemmer

Styremedlem Arne Johan Aastvedt og styremedlem Monica Fornebo Eliassen er ikke på valg

9b:      Valg av varamedlemmer til styret

1.vara Hanne Kristin Kjelsberg-Odden, 20 stemmer

2.vara Signe Tofting

9c:      Valg av revisor og vararevisor

Revisor: Øivind Berg Larsen, valgt ved akklamasjon

Vararevisor: Gunn Marit Myhre, valgt ved akklamasjon

9d:      Valg av valgkomite

Ingun Hinna (Gjenvalg, 2 år)

Knut Olav Wille (Ikke på valg, 1 år)

Kristin Myrene (Ikke på valg, 1 år)

Chriss Tina Haddeland (Ny, 2 år)

Varamedlem: Marie Nygård (1 år)

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Linda Vabø (Referent)

Signe Korsøen Tofting                    Sindre Kirkvoll

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram