Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 15.08.2020

Referat fra generalforsamling Irsk Ulvehundklubb Norge, IUKN 15.08.2020, Bokrustad

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

28 stemmeberettigede tilstede, 2 forhåndsstemmer godkjent, en observatør, godkjent.
Innkalling godkjent

 1. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
  Møteleder: Kristin Opsahl Myrene , referent: Torunn Seland, tellekorps: Marit Båtvik og Therese Haugen, representanter til å undertegne protokollen: Heidi Winjum og Lars Hofstad.
 2. Behandle årsberetning
  Styrets årsberetning, spørsmål vedr. økonomi, klargjort.
  Beretning fra regionene, generalforsamlingen takker alle som har gjort en innsats.
  Årsberetningen ble godkjent
 3. Godkjenne regnskap med revisors beretning
  Gjennomgang regnskap,
  Kommentar til at styret må følge budsjettet i forhold til hvordan økonomien forvaltes. Budsjettet er vedtatt av generalforsamlingen og er bindende for styret. Ifølge budsjettet skulle spesialen 2019 gå med overskudd på 5000, det endte med at spesialen gikk med underskudd på 13700. Det stilles spørsmål til hvorfor utstillingen gikk i underskudd og hvorfor ikke dette ble informert om på generalforsamlingen i fjor. Kan det forsvares at vi da bruker 17.500 kroner på premier og rosetter når dette overstiger påmeldingsavgift fra deltakere? I tillegg ble det informert om i fjor at økonomien var dårlig og man drøftet om Ulvehunden skulle digitaliseres for å spare penger.
  Det blir gitt kritikk av fraværende økonomistyring og at fremtidens styrer i IUKN blir bedt om å forholde seg til det budsjettet som er vedtatt av generalforsamlingen på årsmøtet.

Detaljert regnskap for Spesialen 2019 ble delt ut. Det ble foreslått at styret bør utarbeide eget budsjett for Spesialen i framtiden.
Dommerutgifter fra USA er høye.
Forslag om at man heller henter dommere fra Europa for å få ned reisekostnader for dommere. Det blir og foreslått å gi en bestemt sum til reiseutgifter.

Man kan få ned utgiftene på premier ved å gi mindre kostbare premier, man kan få kjøpe krystall dersom man har oppnådd en viss premiering. Viktig at ikke premiene overstiger det påmeldingen koster.

Styrets leder beklaget at økonomistyringen ikke har vært god nok og tok ansvar for dette.

Forslag om at klubben arbeider mer aktivt med tiltak som kan øke klubbens inntekter.

Noe avvik i varelageret ifht rosetter og krystall. Det er ønske om egen varelagerpost i regnskapet. Det er behov for bedre materialforvaltning
Kommentarer ifht balanse i regnskapet der det er noen feil. Annen kortsiktig gjeld er ikke lagt sammen med Annen egenkapital og Periodens resultat. Da blir sum egenkapital feil. Klubben har hatt dårlig styring av balansen gjennom flere år ifølge revisor og dette bør styret se på om kan bedres.

Regnskapet godkjennes med merknader.

 1. Godkjenne budsjett for neste år.
  Styret har ikke sendt ut budsjett for 2021 i forkant av generalforsamlingen. Budsjettet ble derfor lagt frem muntlig. Budsjett 2021
Inntekter
Annonseinntekter3000
Utstilling - Spesialen4000
Salgsinntekter - rekvisita2000
Salgsinntekter - Oppdretterlisten3300
Helsearbeid - Hjertetest
Kontingenter55000
Seminar
Renteinntekter100
Annen inntekt15000
Sum inntekter82400
Utgifter
Varekostnad rekvisita
Honorar
Utstillingsmateriell
Kontorrekvisita500
Data/EDB kostnad3100
Trykk av Ulvehunden12000
Møteutgifter1000
Reiseutgifter3000
Trykksaker1000
Telefon
Porto12000
Messe/Utstilling4000
Gaver/premier
Helsearbeid/seminar10000
Andre kostnader5000
Konstanterte tap fordringer
Sum utgifter51600
Årsresultat30800

Kommentar Dogs4all:
Det er usikkert på om det blir Dogs4all, lokalisasjon skal endres, summen på 4000 blir stående. Klubben har fått spørsmål om å stille på «Dyr for alle», dette er gratis men man kan da dekke parkering for de som stiller der.

Budsjettet for 2021 godkjennes.

 1. Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode
  Stand på Dogs4all utgår da den er avlyst.

Nye punkt:
• Arbeide aktivt med inntektsgivende tiltak.

• Ønske om at nettsidene for klubben bedres og det blir lettere å logge seg inn og passe på at riktige opplysningene er registrert.

• Hjertetesting er viktig men veldig dyrt. Det anbefales å arrangere fellestesting i regionene og forsøke arbeide med å få gode tilbud.

Aktivitetsplan godkjennes med disse endringene.

 1. Fastsette kontingent for 2021
  Kontingenten opprettholdes på 350 kroner.
 2. Innkomne saker
  Styret foreslo at regionene som i dag er registrert hos NKK strykes og at det i stedet opprettes kontaktpersoner for de avdelingene som finnes.
  Det ble fremmet motforslag om å utsette saken for å kunne utrede konsekvenser nærmere.

14 stemte for styrets forslag
14 stemte for utsettelse
Styrets forslag fikk ikke flertall og falt. Styret pålegges å utrede saken videre.

 1. Valg
  Det er kommet inn ønske om skriftlig valg, vedlagt stemmeseddel brukes og det stemmes med kryss for de som ønskes inn og eller blank stemme.

a. Valg av styreleder, Monica Jensen Seland, 24 stemmer.
b. Valg av nestleder, Espen Uvaag 25 stemmer.
c. Valg av styremedlemmer: Eivind Øverli Holm 25 stemmer, Per Arne Flatberg 22 stemmer,
d. Valg av varamedlemmer til styret: Kristel Edvardsen 26 stemmer 1. vara, Aud-Ingrid Fure 25 stemmer 2 vara
e. Valg av revisor og vararevisor, Øivind Berg Larsen - revisor 30 stemmer, Gunn Marit Myhre - vararevisor 30 stemmer.
f. Valg av valgkomite: Elin Slåen 29 stemmer, Lene Tidemansen Bergsvåg 30 stemmer, Ingun Hinna 28 stemmer, Varamedlem valgkomite: Knut Olav Wille 28 stemmer

Styret foreslo å tildele æresmedlemskap til Gunn Marit Myhre. Salen godkjente dette ved stående applaus.

Protokolltilførsel

15 dager etter generalforsamlingen mottok styret ett brev fra tidligere leder og nestleder. Brevet var også signert av klubbens kasserer. Styret vedtok på styremøte 14. september 2020 å vedlegge brevet i sin helhet til protokollen:

Viser til mottatt protokoll fra generalforsamlingen for Irsk ulvehundklubb Norge 15.08.2020 og til sak.4 Godkjenne regnsakp med revisors beretning.

Vi, Kristin Myrene (leder), Anne Mette Mikkelsen (nestleder) og Elin Slåen (regnskapsfører) kan ikke skrive under protokollen før denne merkanaden fra oss er tatt inn i protokollen:


* Detaljert regnskap for spesialen 2019 var ikke korrekt oppsatt. Dette vart påpekt av både leder, nestleder og regnskapsfører under generalforsamlingen, men er ikke kommet med i protokollen, selv om det er relevant til saken.

Blant annet var det i detaljregnskapet satt opp flere poster med rosetter, som er blitt betalt av IUKN men deretter viderefakturert til de respektive klubber. Vi viser til vedlagt regnskap.

Det er flere grunnen til underskuddet på spesialen 2019. Vi hadde forventet ett større antall påmeldte hunder til en såpass interessant dommer, i tillegg var flybilletten til dommeren betydelig høyere en forventet, dette kommer heller ikke frem i protokollen av generalforsamlingen 2020.

Det kom også kritikk på at en ikke hadde informert om underskuddet ved spesialen 2019 på generalforsamlingen 2019.
Her ble det fra leder ettertrykkelig sagt at en ved årsmøtet 2019 som er på lørdagen ikke har en detaljert oversikt over om spesialen vil gå med overskudd eller underskudd, da spesialutstillingen 2019 ikke var gjennomført ved tidspunktet til årsmøtet.

Leder, nestleder og regnskapsfører stiller seg undrene til at ett styre blir protokollført med å ha ett fraværende økonomistyring ut ifra ett detaljregnskap som er feil og når klubben i tillegg går med overskudd. 

Kristin Myrene
Leder 
-sign-

Anne Mette Mikkelsen

Nestleder
-sign-

Elin Slåen
Regnskapsfører
-sign-

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram