Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 16. juni 2007

Referat generalforsamling i Norsk Ulvehundklubb Norge 16. juni 2007

SAK 1.   Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent

SAK 2. Valg av ordstyrer, referenter og møtevitner.

Ordstyrer : Øivind Berg Larsen

Referenter: Gunn-Marit Myhre og Nina Sørum Møtevitner: Therese Haugen og Marte Opedal

SAK 3. Styrets årsberetning for 2006 - 2007, samt årsmeldinger fra regioner og komiteer.

Styreleder gjennomgikk årsberetning . Tilleggskommentarer:

Ny kontakt region Hordaland: Ingunn Hinna Ny kontakt region Vestfold:  Tanja  Bolset

Infobrosjyre om Irsk Ulvehund legges på hjemmesiden.

Det ble gitt applaus til kontaktperson Hilde Lorentzen for nyopprettet region Nord-Norge og for arbeidet Web-master har utført med hjemmesidene .

Årsberetningene tas til etterretning.

SAK 4. Klubbens reviderte regnskap for 2006, og revisjonsberetning.

Regnskap og revisjonsberetning enstemmig godkjent av generalforsamlingen

SAK 5. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

SAK 6. Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig valgt av generalforsamlingen.

SAK 7. Eventuelt

Klubbens blad ble tatt opp til diskusjon med forslag om enten å kutte ut bladet eller redusere antall utgivelser pr. år til for eksempel 2, men satse på høy kvalitet.

Styret tar innspillene til underretning.

Gunn Marit Myhre (sign/referent)
Nina Sørum (sign/referent)
Therese Haugen (sign/ møtevitne)
Marte Opedal (sign/møtevitne)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram