Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 18/7-1987

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK ULVEHUNDKLUBB 1987

TRONDHEIM 18.07.87

Innkalling og dagsorden godkjent uten kommentarer .

Ordstyrer       Einar Simonsen

Referent:         Marit Deildok

Møtevitner:    Gro Gunter og Turid Doksæter

ÅRSMELDING

Klubbens årsmelding 1986 - 87 ble i sin helhet lest opp.

Komentarer i brev fra Kari og Steinar Stenersen ble lest opp

I forhold til dette ble det besluttet at styret skulle henstille til regionslederne om mer aktivitet der hvor de mener at dette er nødvendig

Ingen flere kommentarer.

Årsmelding fra region:

Østland Nord

Trøndelag

Nord Norge

ble lest opp. Inger kommentarer.

REGNSKAP

Klubbens regnskap for 1986 ble lest opp av ordstyrer. Kasserer Erik Hågensen redegjorde for følgende problem: Klubben har ca. kr. 13000 utestående i ubetalt medlemskontingent!

Forslag til løsning av problemet: Alle strykes som medlemmer i N.U.K.

  • Konklusion: Fristen for stryking av medlemmer blir for 1987 satt til utgangen av juli måned.
  • For ettertiden blir fristen juni.

Ordstyrer redegjorde for punktet: Varelager-korreksjon.

Irene Sørum etterlyste annonseinntektene. Disse kommer ifølge kasserer på neste års regnskap.

Komentarer fra Kari og Steinar Stenersen ble lest opp.

Utgangspunktet for betaling av samarbeidsavgift til Norsk Kennel Klub er basert på medlemstallet ved årsskifte og betales forskuddsvis.

Spørsmål ble reist angående porto og telefonutgifter . Hvis ønskelig kan dette føres separat:

Post for porto for utsendelse av medlemsbladet. Post for porto for utsendelse av medlemsbladet, Post for porto for til innkallinger o.l., post for telefonutgifter. Hvis det ikke er ønskelig med flere poster kan kasserer ha disse forskjellige summene vel siden av som en kommentar til regnskapet.

Revisors innberetning ble lest opp.

Regnskap godkjent av årsmøtet.

Regnskap for region:

Trøndelag

Nord Norge

Ble lest opp    Godkjent av årsmøte

ULVEHUNDGUIDEN

Ingun Hinna redgjorde for denne og orienterte om arbeidet dette året.

Oppdretterkonferansen 1987 gikk inn for dette veiledende rådet. Denne gikk også inn for 1 års prøvetid med frivillig blodtesting av valpene.

Hvis dette ikke fører frem må valpeformidler opplyse valpekjøperne om at NUK anbefaler blodprøving av alle valper.

  • Prøvetid på 1 år godkjent av årsmøte
  • Ulvehundguiden med den foreslåtte målsetning og sammensetning vedtatt av årsmøtet
  • Tas opp som punkt på neste års generalforsamling.

CHAMPIONATUTSTILLING 1988

Forslag om nytt tidspunkt for utstillingen:

Utenom fellesferien før skolestart.

Dette ble vedtatt med stort flertall.

- Neste års utstilling blir avholdt 7.august. Sted: Hamardistriktet; Rena, Moelv eller Hedmarktoppen.

Dommerforslag:

I samarbeid med Dansk Ulvehundklubb amerikansk dommer;

D.Powers eller Joel Samaha   - 18 stemmer.

Ruth Jenkins                          - 16 stemmer.

Blanke                                    - 9 stemmer.

Hvis det viser seg å være vanskelig å få i stand et samarbeid med D.U.K., skal styret undersøke mulighetene for å få tak i en amerikansk dommer for N.U.K.'s egen regning.

Årsmøtet vedtok å invitere Ruth Jenkins til å dømme på vår utstilling i 1989.

UTSTILLING FOR ALLE RASER

Mulig inntektskilde for klubben.

Avstemning:

Samarbeid med en annen klubb om utstilling for alle raser: 4 stemmer.

Norsk Ulvehundklubb arrangerer valpeshow for alle raser: 31 stemmer.

Ingen utstilling eller valpeshow:                                          0 stemmer.

ENDRING AV LOVER

Forslag fra kasserer om et avvikende regnskapsår 1.9. - 31.8.

Kasserer overleverer klubbens midler innen 31.8.

Konsekvensene blir at vi får et regnskap som er 4 måneder eldre enn det vi har i dag.

En bør i dette til­felle da ha med en utvidet rapport for siste halvåret.

Forslag fra Sivert Grytdal om å sette datoene til 1.6. og 31.5.

De praktiske konsekvensene dette eventuelt måtte få for revisorene var ikke av avgjørende betydning i følge Einar Simonsen.

Regnskapet forutsettes levert revisor ca. 15.juni.

- Forslaget enstemmig vedtatt.

ALDERSGRENSE VED STEMMERETT 16 ÅR

Forslag fra salen om en aldersgrense på 14 år.

Avstemning:

Aldersgrense 14 år: 8 stemmer.

Aldersgrense 16 år: 29 stemmer.

VALG

Sekretær. Forslag: Anne Gunn Johansen. Valgt ved akklamasjon.

Kasserer. Forslag: Sivert Grytdal. Valgt ved akklamasjon.

Redaktør. Forslag: Ingen.

- Vedtak: Inntil neste årsmøte må styret prøve å finne en redaktør, fortrinnsvis blant kontaktpersonene.

Styremedlem Mariann Simonsen trakk seg etter ett år.

Gro Günther var villig til å gå inn i dette vervet det året som gjenstår.

Nye vararepresentanter til styret:

Disse skal velges blant kontaktpersonene. Trøndelag har ingen kontaktperson, all den tid Gro Günther er gått inn i styret.

Forslag:

Anne Elise Arntzen

Lisbeth Bjørndal

Anita Torgersen

Liv Thorvaldsen

Trøndelag

Etter skriftlig avstemning ble Anita Thorgersen og Anne Elise Arntzen valgt som vararepresentanter til styret.

Valgkomité:

Irene Sørum, formann

Erik Hågensen

Snorre Fjelldal

valgt ved akklamasjon.

Revisorer:

Gjenvalg av Einar Simonsen og Ola Mærk. Akklamasjon

EVENTUELT

Angående revisjon av, og videre arbeid med "Ulvehundboka" ble det foreslått at styret tar kontakt med Steinar Stenersen.

Marit Wad Nilsen
Referent.

Gro Gunther Olsen                Turid Doksæter

Møtevitne.                            Møtevitne.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram