Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 19/6-1999

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK ULVEHUNDKLUBB HUNDERFOSSEN 19.06.1999

Sak 1: Innkalling og dagsorden ble lest av Ove Bolset, og ble godkjent uten kommentar.

Sak 2: Valg av ordstyrer:     Ove Bolset.

Valg av referenter:      Svein Erik Fluge og Jan-Even Østrem.

Valg av møtevitner:    Knut Olav Wille og Marianne McCabe.

Valg av tellekorps:     Astrid Arstad og Rita Joakimsen.

Sak 3: Årsmelding fra styret lest av Lene-Marie Kopperud, godkjent uten kommentar.

Årsrapport fra region Østland sør ble lest av Ove Bolset for kontaktperson Miriam Vingmark Songedal.

Årsrapport fra region Trøndelag (brev fra Petter Steinsvoll) ble lest av Ove Bolset

Årsrapport fra region Hordaland ble lest av kontaktperson Ingun Hinna.

Årsrapport fra region Østland nord var ikke innkommet ved fristen utløp, men ble lest på stedet av kontaktperson Odd Myhre.

Årsrapport fra region Vestfold ble lest av Ove Bolset for kontaktperson Tanja Horn Bolset.

Årsrapport fra region Rogaland var ikke innkommet ved fristens utløp, men ble lest på stedet av Atle Fylling for kontaktperson Mari Robberstad.

Årsrapport fra valpeformidler ble lest av Ove Bolset med kommentar av Anne Gunn Johansen til oppdrettere om bedre tilbakemelding til valpeformidler om antall        valper/fødselsdato/kjønn. Dette må bli bedre om denne stilling skal fungere etter hensikt.

Årsrapport frå utstillingskomite v/Odd Myhre. En del problemer med denne komité p.g.a.        avstander/tidspunkt for samling. Det foregår i dag pr. telefon/telefax.

Styret skal behandle denne post nærmere og komme med en uttalelse.

Årsrapport fra helsekomite v/Knut Olav Wille.

 1. Dogbase ikke operativ pr. d.d. Jobbes med dette.
 2. Prosjekt vedr. skjelett/foring/vekst. Ber alle medlemmer/oppdrettere støtte dette.

Sak 4: Årsrapport fra regnskap opplest av Vibeke Veiby, godkjent uten kommentar.

Sak 5: Forslag til etiske retningslinjer for NUK, ble godkjent med følgende forandrede ordlyd:

Etiske retningslinjer for Norsk Ulvehundklubb

Retningslinjene vedtas av Norsk Ulvehundklubbs generalforsamling, og gjelder inntil de blir forandret eller avskaffet av denne.

Alle medlemmer skal følge NKKs etiske retningslinjer, og bør følge NUKs egne som er:

 • Å holde sine hunder i god form og ved god helse og søke å ytterligere fremheve rasens gode omdømme og jevne temperament. Før avl skal det tas hensyn til type, temperament, helse og sunnhet. Aggressive hunder er ikke akseptable som avlsdyr. - Hunder som brukes i avl skal være røntget fri for HD, og bør øye-lyses og AD­røntges.
 • Matadoravl er pr. def 5% av antall registrerte valper over en 5 års periode. I en rase med så liten populasjon som vår vil det imidlertid være vanskelig å tallfeste hvilket antall valper det er etisk forsvarlig å ha etter det enkelte avlsdyr. For å fremme mangfoldet i rasen bør oppdrettere bruke et bredt utvalg av gode hannhunder. Hannhunden bør ikke brukes i avl før de er voksne, og ikke under noen omstendigheter tidligere enn ved 12 måneders alder.
 • Tisper bør ikke pares før de er fysisk og psykisk modne, normalt ved 2 års alder. Hun bør ei heller få sitt første valpekull etter fylte 5. Tisper etter fylte 7 år bør ikke brukes i avl.
 • For å opprettholde en naturlig forplantningsevne hos rasen. anbefaler vi at inseminasjon kun brukes etter nøye overveielse. og ikke som naturlig løsning. Tvangsparring er ikke akseptabelt.
 • Oppdretter bør ha tid, anledning, plass (ute og inne) til å gi mor og valper skikkelig stell og pleie. Ingen bør låne ut sin hannhund til avlstjeneste dersom man tror at tispeeier ikke har tid og anledning.
 • Valpene skal shunttestes ved 6 ukers alder og resultatet skal være kjent for kjøper før levering. Videre skal valpen ha gjennomgått ormekur(er), samt ha fått første gangs parvovaksine eller oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser for vaksinering.

Ingen valp bør forlate oppdretter før tidligst 8 ukers alder.

Ingen bør selge valper som, så langt man er i stand til å vurdere, ikke er friske ved tidspunkt for salg. Dersom dette allikevel gjøres, må det fremkomme klart og tydelig i salgsbetingelsene i kjøpekontrakten.

 • Kommende valpekjøper må vurderes med tanke på egnethet som valpekjøper, og gis nødvendig informasjon om rasen
 • Ved overtakelse av valpen skal følgende være med:

Kjøpekontrakt, helse/veterinærattest ikke eldre enn 1 uke, föringsliste, informasjon om stell og oppdragelse, informasjon om gitt(e) ormekur(er) og vaksinasjonsprogram. Kjøpekontrakten ska inneholde uttrykkelig avtale om pris/betalingsmåte, evt refusjonsavtaler eller andre spesielle betingelser. Oppdretter skal uten unødvendig opphold oversende registreringsbevis og shuntattest til valpekjøper når disse foreligger.

Alle avtaler skal gjøres skriftlig for å unngå misforståelser.

 • Oppdretter bør oppmuntre valpekjøper til å holde kontakt.

Oppdretter forplikter seg til å være behjelpelig med råd, slik at evt problemer som oppstår kan løses i fellesskap.

Oppdretter må være forberedt på å bistå valpekjøper dersom det på et senere tidspunkt skulle bli nødvendig å omplassere hunden.

 • Ingen valper må selges til dyrehandlere, dyrebutikker, laboratorier, vaktselskaper eller som vakthunder i sikkerhetsselskap eller til personer som er kjent for å selge valper til ovennevnte. Kjennskap til slag av denne art skal innrapporteres til klubbens styre.

Det oppfordres til å frastå fra salg til områder i utlandet som ikke har de samme høye krav til dyrehold som vi har. Er man i tvil kan klubben kontaktes.

 • Dersom det blir kjent at hunder blir vanskjøttet og/eller mishandlet i sitt nye hjem, bør oppdretter gå til de nødvendige skritt for å bringe hunden ut av denne situasjonen. Det være seg omplassering, tilbakekjøp eller politianmeldelse. Norsk illvehundklubb kan bistå oppdretter i denne prosessen, dersom oppdretter ønsker det.

Sak 6: Innkomne forslag til generalforsamling

6.1     Fra SE. Fluge og J-E Østrem - Oppretting av ny region:

Region Hordaland og region Rogaland mente det var for få husstander. Foreslo denne som en undergruppe av region Hordaland.

Styret tar den endlige avgjørelsen etter å ha fått synspunkter fra Generalforsamlinga.

6.2     Frå styret: Loddinntekter skal gå til bokprosjektet.

6.3     Championathelgen 2001 blir 22. - 24. Juni.

6.4     Alternativ Hunderfossen/Gol skal stemmes på ved vedlagte stemmesedler i Ulvehunden.

6.5     Fra region Hordaland - Resultathefte: Godkjent.

 • Fra region Østland nord - Valg av valpeformidler: Foreslo nyvalg 2.hvert år.
 • Region Østland nord - annonsering i Ulvehunden: Enighet om å gå tilbake til den opprinnelige annonsering/betalingsordningen. Godkjent.
 • Region Østland nord - Formarm/nestformann-valg: Nyvalg 2. hvert år samt overlapping av hverandre.

6.9  Region Østland nord - Spalten i Hundesport: Regioner trekkes inn for forslag om annonsering i Hundesport. Marte Hinna Opedal tar dette verv.

Sak 7:       Valg:

Leder        : Lene-Marie Kopperud                       ikke på valg

Nestleder  : Ove Bolset                              ikke på valg

Sekreter    : May E. Johansen                    valgt for 2 år

Kasserer   : Vibeke Veiby                          ikke på valg

Styremedlem : Monica A. Deildok                        valgt for 1 år

Redaktør  : Anne Mette Mikkelsen                      valgt for 2 år

Varamedlem: Anne Blyverket                    valgt for 2 år

Varamedlem: Steinar Bakke                       valgt for 2 år

Det var ikke mulig å finne noen til å påta seg jobben som 2.Styremedlem.

Ny valgkomitee består av :

Leder: Odd Myhre

Medlemmer: Regionskontaktene

Sak 8: Eventuelt:

Fra region Hordaland: Savner bedre dialog mellom regionene.

Fellesmøter: Diskuterte reiseutgifter, ingen konklusjon. Kontaktpersoner kan sende egen representant hvis de selv ikke har anledning til dette.

Fra Odd Myhre: Se på andre løsninger i forbindelse med graveringer av vandrepremier. Foreslo bl.a. album m/bilde. Premiekomiteen skal se nærmere på dette. Fra Odd Myhre: Den som vinner beste hode/uttrykk skal prege neste års t-skjorter. Godt mottatt.

Fra Odd Myhre: EIWC 2000. Godt i gang. Det ligger på internert. Dommer er ikke avklart. God tilgang på sponsorer. Partytelt kan vi få låne av hotellet. Det opprettes et "salgstorg" på plassen.

Referenter :

Jan-Even Østrem       Svein Erik Fluge

Møtevitner :

Marianne McCabe     Knut Olav Wille

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram