Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 19/6-2004

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19.06.2004

Styreleder Tore Nilsen ønsket velkommen til generalforsamlingen, og ba de som var nye medlemmer om å presentere seg.

Tore Nilsen redegjorde for styrets arbeid og sammensetning i året som var gått, også før den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt i november 2003. Han nevnte også da at det er IKKE en leder/styrejobb å løse konflikter mellom medlemmene - det må de gjøre selv!

SAK 1       Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent uten kommentarer.

SAK 2       Valg av ordstyrer, referenter og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Tellekorps.             Ordstyrer: Ingun Hinna (forhåndsspurt)

Referenter: Kristin Myrene og Lene -Marie Flatabø (forhåndsspurt)

Møtevitner: Knut Olav Wille og Linda Grimstad

SAK 3       Styrets årsberetning for 2003-04, årsmeldinger fra regionene og komiteene.

Ingun Hinna leste styrets årsmelding

Regionskontaktene som var tilstede, leste sine egne årsmeldinger- Ingun tok de resterende. Tilføyelse på Region Osttand Nord sin beretning: Kassabeholdning = ca kr 1400,­

Ingun leste Styres redegjørelse av AD /HD- diskusjonen - jfr. fjorårets forslag.

SAK 4       Regnskap med revisjonsrapport

Vibeke Veiby redegjorde for regnskapet, dette fulgte ikke med i innkallingen fordi hun tok over dette fra forrige kasserer midt i perioden.

Hun leste kommentarer til regnskapet, som har mye mangler i bilag m.m. for 2003. Gunn Marit Myhre (revisor) leste revisjonsberetningen og anbefalte generalforsamlingen Der å godkjente regnskapet med et underskudd på ca kr 29.000, ihht. Vibeke Veibys redegjørelser.

Regnskap ligger vedlagt dette referatet.

SAK 5           Innkomne forslag

Fra styret Ang krav til oppdretter avlsdyr for å kunne benytte klubbens tjenester:

Alle som ønsker å benytte tjenestene (valpeformidler), signere en erklæring om at de kun vil bruke fri-røntgete dyr i avl, samt at de shunt-tester valpene.

" Med bakgrunn i vedtaket på generalforsamlingen i 2003, ble det bestemt at norskeide avlsdyr må ha diagnosen "Fri for HD & AD" for å kunne benytte klubbens tjenester. Valpekullet skal også shunt-testes".

VEDTATT

Fra styret - vedr. forslag om å oppheve tidligere gen.forsamlings vedtak om ikke å ha kollektivt abonnement på Hundesport for IUKNs medlemmer.

Diskusjon om klubben har råd til dette, men vedtatt at Styret skal tegne abonnement Hundesport for IUKNs medlemmer og "vaske" listene mot NKKs.

SAK 6       Valg

Nytt styre for perioden 2004-2005 valgt i henhold til valgkomiteens innstilling, samt benkeforslag på Ingun Hinna som vararepresentant.

VEDTATT.

Gunn Marit Myhre sa seg villig til å sitte som revisor for samme periode.

Neste års valgkomite ble bestående av Knut Olav Wille, irene Sørum og Synnøve Bremer Skarpnes.

Sak 7        Eventuelt

Tore Nilsen delte ut roser til diverse medlemmer som har hjulpet til/trådt til i flere sammenheng.

Han ba også om at alle som har noe som tilhører klubben, om å ta kontakt med styret for å kunne samle alt på ett sted.

Tore Nilsen nevnte også, som en ting å tenke på for alle, om klubben kanskje bør etablere et oppdretterforum. Oppdretterne bør kunne snakke sammen og diskutere forskjellige aspekter, så som valpepriser og lignende.

Han viste også frem et eksemplar av jubileumsboken til Irsk Ulvehundklubb Norge. som ville bli solgt fra og med søndag oå utstillingen - pris kr 475,-/stk.

Anne Mette Mikkelsen takket de som har hjulpet til og bidratt til boken.

Atle Fylling leste opp brev fra Odd Myhre som selv ikke var tilstede på general­forsamlingen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram