Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 19/6-2010

Irsk Ulvehundklubb Norge
Referat fra Årsmøte på Gol 19. juni 2010

Til stede:

Fra styret: Knut Olav Wille, Monica Hansen, Tina Grønhaug

Medlemmer: totalt 23 stemmeberettigede medlemmer

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen motforestilling mot dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og møtevitner

Ordstyrer:      Øivind Berg Larsen
Referent:         Kristin Opøien
Møtevitner:    Halvard Beck
Tore Grønhaug

Sak 3: Styrets årsberetning for 2009-2010, samt årsmeldinger fra regioner og komiteer

Årsberetning og årsmeldinger tatt til etterretning med kommentarer nevnt under:

Medlemmer:

Tore Grønhaug stilte spørsmål rundt tallene. Regnestykket er feil.

Klubbens hjemmeside:

Gunn Marit Myhre savner fortløpende oppdateringer av 20 på topp.

Kristin Opøien savner aktivitet på siden og mener det bør ses på alternative løsninger til hjemmesiden som gjør at det blir lettere for webmaster å oppdatere sidene. Enten ved at flere får tilgang til redigering, eller at siden byttes ut til en hjemmeside som er lettere å vedlikeholde og hvor brukerne selv kan legge inn egne bilder.

Knut Olav Wille sier at styret ønsker å forbedre hjemmesiden og vil se på løsninger i et styremøte.

Dommer 2011:

Knut Olav Wille informerte om at det er kommet endring på dommer til Spesialen for 2011. Dagmar Kenis Pordham kan ikke stille opp på de aktuelle datoer, og Bill Deamer vil bli forespurt.

Sak 4: Regnskap og budsjett

Sak 4.1: Klubbens regnskap for 2009

Klubbens regnskap ble godkjent.

Sak 4.2: Budsjett for 2010 og 2011

Budsjett for 2010 og 2011 ble tatt til orientering.

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 5.1: Lovendringsforslag til Generalforsamlingen 2010 for Irsk Ulvehundklubb Norge

Forslaget ble godtatt med 18 stemmer for, og 1 stemme mot.

Ny §11 Generalforsamlingen:

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år mellom 10. juni og 10. juli. Innkalling skal foreligge senest 1. juni.

Møtedato skal gjøres kjent for klubbens medlemmer senest 1. mai.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende senest 1. mai.

Med innkallingen skal følge:

  • Dagsorden
  • Undertegnet regnskap med revisors beretning
  • Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være valgkommiteen i hende senest 1. mai.
  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet.

Både møtedato og innkalling bekjentgjøres ved oppslag på klubbens side på internett, eller sendes ut per post etter styrets valg. Medlemmer som ikke har tilgang til internett kan få informasjon om møtedato og generalforsamlingspapirer ved å henvende seg til klubbens sekretær etter henholdsvis 1. mai og 1. juni.

Sak 6: Valg

Nytt styre er som følger:

Leder:             Knut Olav Wille (Ikke på valg)

Nestleder:       John Opheim (Ikke på valg)

Styremedlem: Rita Angler (Ikke på valg)

Styremedlem: Tina Grønhaug (2 år)

Styremedlem:             Hallvard Beck (2 år)

Varamedlem: Tone Elisabeth Hagen (1 år)

Varamedlem:   Erik Martiniussen (1 år)

Revisor:          Gunn Marit Myhre

Vara-revisor:   Gunn Marit Myhre gis fullmakt til å godkjenne vara-revisor etter forslag fra styret

Valgkomite:     Monica Hansen

Ingun Hinna

Eva Grimstad

Det ble skrevet historie da Hallvard Beck meldte seg frivillig til å sitte i styret under årsmøtet. Dette ble det satt VELDIG stor pris på!

Sak 7: Eventuelt

Ingun Hinna:

Ønsker mer aktivitet i klubben og oppfordrer alle medlemmer til å bidra aktivt og dele på arbeidsoppgavene.

Astrid Holm:

Synes velkomstbrev på hytta under Spesialen skal gjeninnføres. Brevet var en koselig gest som ble satt stor pris på av medlemmene.

Odd Myhre:

Synes ikke det nordiske samarbeidet er ivaretatt, og savner samarbeid på tvers. Oppfordrer styret til å ta tak i, og gjøre noe med dette.

Odd Myhre:

Mener det er uvanlig at Gol Campingsenter ikke gir rabatt i forbindelse med Spesialen. Det bør tilstrebes å få til en form for rabatt for overnatting og evt leie av fasiliteter.

Odd Myhre:

Det må komme klart fram i årsmøtepapirene hvem som er på valg og ikke.

Tore Grønhaug:

Oppfordrer medlemmer til å hjelpe til på utstillingen på Hallingdalen/Nesbyen i slutten av juli. Klubben betaler overnatting på Gol Campingsenter for de som bidrar på arrangementet.

Astrid Holm:

Oppfordrer oppdretterne til å gå sammen om et nytt skjold i forbindelse med BIS-vandrepremie på Spesialen.

Knut Olav Wille takket de avtroppende styremedlemmene og berømmet nye medlemmer, som går aktivt inn i klubbens arbeid.

Kristin Opøien (sign) referent.

Tore Grønhaug, (sign), møtevitne.

Halvar Beck (sign.), møtevitne.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram