Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 19/7-1986

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK ULVEHUNDKLUBB 1986

OLRUD HOTELL, HAMAR, 19.7.86.

Møtet begynte kl. 14.

Innkalling godkjent uten kommentarer. Ordstyrer: Torbjørn Opedal

Referent: Astri Nielsen

Møtevitner: Knut Olav Wille og Britt Huse Lie

Årsmelding ble opplest og vedtatt uten kommentarer. Regnskapet ble opplest og redegjort for av Snorre Fjelldal og etter bemerkning/spørsmål fra Ød Myhre om noen få inntekts-/utgiftsposter, som det ble redegjort for, ble regnskapet godkjent.

Neste post på dagsorden var forhøyelse av medlemsavgiften. Det ble etter måten en livlig diskusjon, og det kom fram flere benkeforslag. Grete Karin Hoviosen ville ha avgiften til kr. 180.- da med Hundesport inkludert i prisen. Dette forslaget fikk 2 stemmer ved voteringen. Styrets forslag gikk ut på en forhøyelse til kr.160,- for hovedmedlem og kr. 50.- for familiemedlem. Dette forslaget fikk også noen opp­slutning. Hovedinnvendingene fra salen, der blant andre Ingun Hinna og Astri Nielsen ble redd for medlemsflukt fra klubben, eller en fant at bare en i hver familie hadde råd til å stå som medlem, om prisen ble for høy. Erik Hågensen fremmet forslag om at hovedavgiften blir stående på kr. 160.- og familiemedlem- skapet blir forhøyet til kr. 40.-. Ved votering fikk dette forslaget 44 stemmer, og ble dermed vedtatt.

Medlemsavgiften for 1987 blir derfor kr. 160.- for hovedmedlem, og kr. 40.- for familiemedlemmer.

Dagsordenens neste punkt var neste års utstilling, som også er jubileumsutstilling, da NUK fyller 10 år. Også her ble det til tider en meget livlig diskusjon. Et felles trekk ved diskusjonen var at nesten alle ville ha et utstillingssted, der alle arrangementer kunne legges på et sted. I så måte pekte Rena seg ut, og det er mange som ønsker å komme tilbake til Rena. På bakgrunn av tidligere års diskusjon­er, ble det bestemt at 1987-utstillingen skal foregå i Trøndelag, og Trøndelags­regionen har fått ansvar for å arrangere den og finne et passende sted. Etter votering ble det vedtatt at alle kommende utstillinger legges til Trøndelag eller Hedmark (Hamar/Rena) og at det skal veksles på for hvert år. Dette var et forslag fra Søren Olsen. Forslaget fikk 47 stemmer.

Styret hadde fremmet forslag til dommer for neste år, og det forslaget gikk ut på Mary McBride, som har sagt seg villig om hun får en offisiell henvendelse.

Grete Karin Hoviosen og Britt H. Lie fremmet forslag på Elisabeth Till og Shirley Pfarer. Disse vil stå som henholdsvis 2. og 3. alternativ om det skulle vise seg at Mary McBride likevel ikke skulle se seg i stand til å dømme på neste års utstilling. Det ble i alle fall vedtatt at vi først skal sende invitasjon til Mary McBride.

Odd Myhre fremmet også forslag til en stedlig utstillingskomite, men det var flere i salen som ikke var tilhengere av dette, noe Knut Olav Wille gjorde seg til talsmann for. Vi ble enige om en regional utstillingskomite som da står i nært samråd med styret. Det ble også lagt vekt på at det blir tatt kontakt med alle regionene, slik at disse kan få i stand et samarbeid. Styret velger selv sin kon­taktperson i utst.kom.

PAUSE

Etter pausen sto valg av nytt styre på dagsordenen.

Valgkomiteens formann, Odd Myhre, leste opp innkomne forslag og kommenterte at det ikke innebar full riktighet at det var innkommet flere. S. Olsen tok ordet da han hadde bedt seg fritatt fra å stille til gjenvalg, men ble bedt om å stille, da det ikke fantes andre kandidater.

Til formannskandidat hadde valgkomiteen kommet fram til Odd Myhre. Benkeforslag kom på Britt Huse Lie.

Antall stemmeberettigede: 71 Antall fullmaktsstemmer: ??

Odd Myhre                - 31 stemmer

Britt Huse Lie            - 34     "

Blanke                       - 6       "

Ny formann ble Britt Huse Lie.

Valgkomiteens kandidat til nestformann vervet var Steinar Stenersen.

Benkeforslag på Ingun Hinna.

Steinar Stenersen        - 29 stemmer

Ingun Hinna                - 39     "

Blanke                        -  3     "

Ny nestformann ble Ingun Hinna.

Sekretærvervet hadde 3 kandidater fremkommet ved benkeforslag.

Det var Ingun Hinna, Anne Grete Evenstad og Astri Nielsen.

Ettersom Ingun Hinna allerede var valgt til nestformann falt hun ut, og Anne Grete Evenstad ville helst ikke ha dette vervet.

Astri Nielsen - 70 stemner

Blanke             - 1       "

Ny sekretær ble Astri Nielsen.

Da den sittende kasserer, Snorre Fjelldal reserverte seg pga. det nye styrets sammensetning og trakk seg fra sitt verv, ble det også valgt ny kasserer.

Benkeforslag ble fremmet på Erik Hågensen, som ble valgt med akklamasjon.

Valgkomiteens forslag til styremedlem var Mariann Simonsen.

I tillegg ble det fremmet 2 benkeforslag: Anne Grete Evenstad og Geir Olsen.

Voteringen ga følgende resultat:

Mariann Simonsen                 - 49 stemmer

Anne Grete Evenstad            - 44     "

Geir Olsen                             - 38     "

Blanke                                    -  3     "

Nye styremedlemmer ble Mariann Simonsen og Anne Grete Evenstad.

Redaktør av Ulvehunden, Thor Egil Haga trakk seg fra vervet og valgkomiteens forslag var Irene Sørum, som ble valgt ved akklamasjon.

Suppleanter til styret ble etter benkeforslag valgt inn med akklamasjon:

Anne Elise Arntsen, region Nord-Norge og Gro Gunther, region Trøndelag.

Forslag til revisorer var Einar Simonsen og Ola Mærk som begge ble valgt ved akklamasjon.

Steinar Stenersen foreslo at valgkomiteen skulle bestå av forrige års styremedlemmer.

Valgkomite ble enstemmig valgt: Torbjørn Opedal, Thor Egil Haga og Grete Karin Hoviosen.

Under siste post på dagsordenen, diverse, tok Odd Myhre opp at rutinene for aktivi­tetsrapportering fra regionene måtte innskjerpes. Dette var noe de aller fleste sa seg enige i, og som det nye styret vil ta til etterretning.

Etter oppdretterkonferansen dagen i forveien, kom det inn flere forslag til avls­program for ulvehund. Dette er en svært viktig oppgave for NUK i årene fremover, og Ingun Hinna vil tilrettelegge og utarbeide et program med bakgrunn i de fremkomme forslag.

Grete Karin Hoviosen ville ha en jubileumskomité foran jubileumsåret, og Astri Nielsen ville gjerne ha et jubileumsskrift/bok i samme anledning. Irene Sørum foreslo at et evt. jubileumsskrift ble slått sammen med katalogen som et tillegg til denne for å begrense kostnadene. Forslagene vil bli arbeidet med og vil evt. bli flettet inn i det som skal skje ved arrangementet i Trøndelag.

Marit Deildok savnet en raseomtale i Hundesport.

Det var enighet om at denne bør komne og dette vil det bli arbeidet med.

Britt Huse Lie tok til ordet for en felles utstilling med f.eks. Norsk Howavart­klubb, noe hun hadde diskutert løselig med en rep, fra denne klubben. Dette vil også være et punkt å arbeide videre med.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 17.55.

Knut Olav Wille         Britt Huse Lie            Astri Nielsen

DET NYE STYRET HAR FØLGENDE SAMMENSETNING

Formann:                    Britt Huse Lie

Nestformann :            Ingun Hinna

Kasserer         :           Erik Hågensen

Sekretær         .           Astri Nielsen

Styremedlem :            Mariann Simonsen og Anne Grete Evenstad

Redaktør         :           Irene Sørum

Varamenn til styret:   Gro Gunther og Anne Elise Arntzen

Valpeformidler:          Marit Deildok

Revisorer        :           Einar Simonsen og Olav Mærk

Utenlandskontakt.     Gunn Marit Myhre

Valgkomitè     .           Torbjørn Opedal, Thor-Egil Haga, Grethe Karin Hoviosen

KONTAKTPERSONER

Nord-Norge    .           Anne-Elise Arntzen

Trøndelag       .           Gro Gunther

Vestlandet      .           Kirsten Kroghsæther

Sørlandet        .           -

  • Østland-Sør . Anita Sjølie
  • Østland-Nord . Odd Myhre
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram