Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 20/6-1998

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK ULVEHUNDKLUBB GOL 20.06 1998

Sak 1.              Innkalling og dagsorden ble lest av Lene Marie Kopperud, og ble godkjent med en kommentar: Knut Olav Wille opplyste at han gav seg som spaltist for Hundesport på årsmøte i 1997.

Sak 2:              Valg av ordstyrer:      Ove Knut Bolset.

Valg av referenter:     Elisabeth Zverg Fylling og Marte Kristin Hinna Opedal.

Valg av møtevitner:   Anne Mette Mikkelsen og Berit Helleberg.

Valg av tellekoras:     Atle Fylling og Leif Ivar Reitan.

Sak 3:              Årsmeldingen fra styret ble lest av Nestformann Lene Marie Kopperud, som også opplyste at det var 70 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen.

Årsrapport fra Region Østland Sør ble lest av Lene Marie Kopperud.

Årsrapport Trøndelag ble lest av kontaktperson Gro Giinther Olsen.

Årsrapport fra Region Hordaland ble lest av kontaktperson Marte K. H. Opedal. Årsrapport fra Region Østland Nord ble lest av Ove K. Bolset for kontaktperson Tove Andersen.

Årsrapport fra Region Vestfold ble lest av Ove K. Bolset for kontaktperson Tanja Bolset.

Årsrapport fra Region Rogaland var ikke innkommet ved fristens utløp, men ble lest på stedet av kontaktperson Jon Herstad.

Årsrapport fra valpeformidler ble lest opp av Anne Gunn Johansen.

Årsrapport fra felles utstillingskomite for Norsk Ulvehundklubb. NMK, og NGK ble lest av Knut Olav Wille. Han kommenterte at innholdet sto for hans regning p.g.a. at han ikke hadde lykkes å fa kontakt med Odd Myhre før rapporten skulle sendes i trykken. Knut Olav ba derfor Odd om å komme med eventuelle innspill dersom han var uenig i rapporten, noe Odd avsto fra å gjøre.

Årsrapport samt regnskap fra Helsekomiteen ble lest av Berit Helleberg. Vibeke Veiby etterlyste regnskap for helseseminaret som ble avholdt på NVH den 25. april d.å. Berit hadde ikke alle poster klare ennå, men leste opp et foreløpig regnskap som overføres til kasserer Gunn Marit Myhre. Berit opplyste at kompendium samt referat fra helseseminaret er under utarbeidelse og sendes ut til deltagerne så snart de er ferdige. Andre som er interessert kan kjøpe det samme rimelig ved henvendelse til styret eller helsekomiteen. Berit og Anita Sjølie takker for seg, og fikk applaus samt spesiell takk fra styret ved Gerard McCabe for sin innsats i helsekomiteen, og for et meget godt gjennomført helseseminar.

Årsrapport fra Dogbase ble lest av Gunn Marit Myhre. Det ble en liten diskusjon rundt bruken av Dog Base, hvorpå Berit oppfordret oppdrettere og andre medlemmer til å bli flinkere til å hente ut opplysninger herfra. Gunn Marit fortalte at blant annet HD-resultater kan hentes ut fra Dogbase, men ikke PRA eller andre typer øyelysninger. Marianne McCabe ba om at den nye helsekomiteen informerer gjennom bladet hvilke opplysninger alle kan få fra Dogbase.

Alle årsrapporter godkjent ved akklamasjon.

Sak 4:              Årsregnskapet ble opplest ved kasserer Gunn Marit Myhre som også leste revisjonsberetning fra Revisor Inger Storholt. Denne anbefalte årsregnskapet godkjent, hvilket det også ble ved akklamasjon. Ove Bolset benyttet anledningen til å takke Gunn Marit for et meget ryddig regnskap, samt en god jobb som kasserer. Hun går nå av etter to år i vervet.

Sak 5:              Forslag til etiske retningslinjer for oppdrettere i Norsk Ulvehundklubb fra styret.

Saken ble først flyttet til etter sak 7. Knut Olav Wille roste styret for initiativ og vilje til å lage etiske retningslinjer. Han så klart at intensjonen bak var god, på tross av at selve utkastet, og da særlig punktet om eksklusjon, vekket stor motstand fra oppdrettere og andre medlemmer. På bakgrunn av denne motstanden valgte styret å trekke forslaget.

Det ble isteden bestemt at styret setter ned en komité som skal arbeide videre med saken.

Sak 6:              Innkomne forslag til generalforsamlingen:

Sak 6.1: Fra Anne Gunn Johansen. Forslag om å endre titlene formann og nestformann til leder og nestleder. Etter en del morsomme kommentarer ble forslaget vedtatt ved akklamasjon med 69 mot 1 stemme.

Sak 6.2: Fra region Hordaland. Forslag om å velge helsekomite for en periode på to år av gangen. Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 6.3: Fra styret. Forslag om å dedikere inntektene fra loddsalget i forbindelse med Championatutstillingen til det samme bokprosjektet som i fjor.

Det skal utgis en bok med bilder av norskoppdrettede hunder. Steinar Stenersen ba om at styret legger frem et klart prisoverslag samt en presis presentasjon av hvordan boken skal bli seendes ut, på neste års generalforsamling. Styret sa seg enige i dette, og forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 6.4: Revisor har bedt styret om å vurdere § 7i lovene da den eksisterende betalingsfristen skaper enkelte regnskapstekniske problemer vedrørende periodisering av betalingen av kontingenten. Styret foreslo derfor å endre gammel tekst i lovene (se § 7 i vedtektene eller les sak 6.4 i årsmeldingen) til ny tekst:

Den årlige medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen og forfaller til betaling 31. januar. Utsendelse av kontingentkrav ved nyttår, med purring innen 28. februar og siste frist 15. mars. Medlemmer som ønsker å melde seg ut av klubben, må underrette styret skriftlig om dette innen samme frist. Medlemmer som ikke har betalt eller meldt seg ut innen fristen, slettes uten ytterligere varsel. Om disse senere ønsker fortsatt medlemskap, må de melde seg inn på nytt, og samtidig betale for det året de «forsvant».

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 6.5:           Fra Odd Myhre vedrørende den uoffisielle 20 på topp listen.

Forslag om å legge et ‹tak› på 60 hunder på championatutstillingen, dvs. at man bare får poeng for opp til 60 deltagende hunder, ikke for fullt antall deltagende hunder slik systemet er i dag. Knut Olav Wille orienterte om poengberegningen i den forbindelse. Det kom en del kommentarer, blant annet at man må huske på at listen er uoffisiell. Den var ment som uhøytidelig, og noen foreslo at den kanskje burde fjernes fordi den skaper splid og dårlig stemning blant enkelte medlemmer. Andre igjen hevdet at klubben bør beholde den fordi ulvehundklubber i alle andre land har en slik liste, men at man kanskje må revurdere poengberegningen. Det fremkom et alternativt forslag fra Steinar Stenersen om å endre poengberegningen slik at også BIG og BIS plasseringer regnes med

Konklusjonen ble imidlertid at det bare kunne stemmes over det innkomne forslaget, og dette ble nedstemt med 29 mot 24 stemmer.

Sak 6.6:           Tidspunkt for Championathelgen 1999.

Forslag fra styret:                             18-20 juni.

Forslag fra Region Hordaland:          18-20 juni.

Forslaget vedtatt ved akklamasjon.

Sak 6.7:           Sted for Championmathelgen 1999:

Forslag fra Gerard McCabe:                                                            Gol Campingsenter.

Forslag med begrunnelse fra Region Hordaland:                  Gol Campingsenter.

Forslag med presentasjon fra Region Østland Nord:                      Hunderfossen Turistsenter.

Det ble avholdt skriftlig avstemning, hvorpå Gol campingsenter fikk 27 stemmer, Hunderfossen fikk 40 stemmer, og to stemte blankt. Konklusjon: Championathelgen 1999 legges til Hunderfossen Turistsenter.

Sak 6.8:    Forslag fra styret vedrørende Championathelgen og EIWC år 2000.

Styret foreslo at Championathelgen og EIWC utstillingen/kongressen slås sammen i år 2000, og at arrangementet legges til pinsen som dette året er 9-12 juni. Dette innebærer at alle har fri mandagen, og kan bruke denne til å pakke og reise hjem. Styret foreslo også at årsmøtet legges til samme helg, fortrinnsvis etter avslutningen av EIWC utstilling/kongress.

Nøyaktig tidspunkt må imidlertid avventes til vi vet mer om programmet for helgen.

Forslaget vedtatt ved akklamasjon. Andre bestemmelser som for eksempel hvor utstillingen skal være, avgjøres av styret i samarbeid med den norske arrangementskomiteen for EIWC i år 2000.

Sak 6.9:    Forslag fra Gerard McCabe om dommervalg på EIWC i år 2000.

Etter litt diskusjoner ble det bestemt at generalforsamlingen skulle avstå fra å stemme over forslaget. Dommervalget overlates til den norske arrangementskomiteen for EIWC i år 2000.

Sak 7.0:    Valg av nytt styre.

Valgkomiteens forslag (med kommentar) ble vedtatt ved akklamasjon.

Det nye styret består dermed av

Formann:               Lene Marie Kopperud                      valgt for 2 år

Nestformann:        Ove Knut Bolset                   valgt for 2 år

Sekretær:               May F. Johansen                   valgt for 1 år

Kasserer:               Vibeke Veiby                         valgt for 2 år

Styremedlem:        Tuomas Pyllkanen                 valgt for 2 år

Styremedlem:        Bente Hauge                          valgt for 1 år

Varamedlem:         Monica Alida Deildok                       valgt for 2 år

Varamedlem:         Mona Aaseth                         valgt for 2 år

Redaktør:              Anne Mette Mikkelsen         valgt for 1 år

Styrets forslag til valgkomite:

Gunn Marit Myhre

Kate S. Hernandez

Gerard McCabe

Forslaget vedtatt ved akklamasjon.

Sak.8.0:          Eventuelt.

Ingun Hinna trenger flere frivillige til Hallingdalsutstillingene i august. Hun opplyste om at dette er siste gang Region Hordaland med Ingun og Thor-Egil Haga i spissen tar på seg dette arrangementet, og ba andre regioner om å vurdere det. Ingun ba også om at regionskontaktene oppfordrer medlemmene i regionene om å melde seg til å jobbe ved arrangementet i år, da klubben er avhengig av denne utstillingen for å overleve økonomisk.

Gerard McCabe orienterte om den nye vandreprisen som er skjenket av norske oppdrettere. Prisen, et stort skjold i tre med et vakkert ulvehundhode i bronse, skal gå i ti år, og navnet på vinnende hund med eier skal graveres inn. Den eier som har vunnet skjoldet flest ganger, får beholde skjoldet.

Kate Hernandez avsluttet med å lese opp en epistel kalt «Dum som en gås».

Dette for å mane folk til ettertanke, og de velvalgte ordene gikk i korthet ut på at hver enkelt må bidra til en «god» klubb.

Helt til slutt takket avtroppende formann McCabe for seg og for innsatsen fra de andre styremedlemmene.Han ønsket det påtroppende styret lykke til, og generalforsamlingen svarte med applaus.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram