Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 20/7-1985

NORSK ULVEHUNDKLUBB'S GENERALFORSAMLING 1985.

Generalforsamlingen ble avholdt i Fagernes Turist­hotell's møtesal den 20. juli 1985 og begynte k1.15.00.

Antall stemmeberettigede      45 stk.
Antall stemmefullmakter       7  stk
Antall stemmer i alt               52 stk.

 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden.

Formannen Torbjørn Opedal ønsket velkommen til møtet og spurte om forsamlingen hadde bemerkninger til innkalling eller dagsorden.

Ingen bemerkninger,

 1. Valg av ordstyrer.

Ordstyrer: Einar Simonsen ble enstemmig valgt.

Referent: Mariann Simonsen ble enstemmig valgt.

Tellekomite: Elin von Ubisch og Dines Håkon Arntzen ble enstemmig valgt.

Protokollunderskrivere: Ann Heidi Ripens og Steinar Stenersen ble enstemmig valgt.

 1. Årsberetning.

Årsmelding 1984-85 ble lest opp av Einar Simensen og god­kjent.

Av regionene hadde bare Østland Nord skrevet egen årsmelding. Denne ble opplest av Odd Myhre,

 1. Årsregnskap.

Årsregnskapet for 1984 ble lest opp av Einar Simonsen som også leste opp revisors innberetning. Etter en del spørs­mål fra forsamlingen som ble besvart av kasserer og revisor, godkjente generalforsamlingen enstemmig regnskapet som klub­bens regnskap for 1984. Generalforsamlingen ønsket imidler­tid neste år posten diverse omkostninger mer spesifisert.

 1. Championatutstillingen 1986 og 1987.

Styret hadde lagt frem 2 alternative datoer for cham­pionatutstillinger 1986 og 1987, Siste del av juni eller juli, i fellesferien, som i år. Det fremkom også forslag om 3, august, men forslaget ble trukket. Etter en del diskusjon ble det holdt avstemming og vedtatt med 32 stemmer at ut­stillingene for 86 og 87 skal finne sted i juli som i år.

Det var fremlagt følgende alternativer for utstillings­steder 1986 og 1987:

 • Hunderfossen (Øyer Gjestegård,),
 • Oppdal,
 • Fagerhaug.
 • Sandmoen.
 • Hamar.

Forslagene Hunderfossen og Oppdal ble trukket. Etter dis­kusjon og beskrivelse av stedene gav skriftlig avstemming følgende resultat:

Hamar             23 stemmer

Sandmoen       21       "

Fagerhaug       5         "

Blanke             3         "

= 52 stemmer

Det ble bestemt at en på Hamar først bør prøve å få ut­stillingen henlagt til Hedmarkstoppen da en her har mulig­heten for innendørs utstilling i tilfelle dårlig vær, og videre at en da vil få hele arrangementet mer samlet. Dersom dette ikke er mulig skal utstillingen henlegges til Domkirkeodden.

I tilfelle det av en eller annen grunn ikke kan avholdes utstilling på Hamar rykker Sandmoen opp som utstillingssted og deretter eventuelt Fagerhaug.

Valg av dommere.

Det fremkom 5 navn som styret skal ta avgjørelse til etter fullmakt fra generalforsamlingen.

Fortrinnsvis etter denne rekkefølge:

 • Jurgen Papenfuss.
 • Mc Brie.
 • Decoy.
 • Betty Murphy.
 • Elizabeth Thill.
 1. Lovforslag.

Generalforsamlingen holdt en kort pause så alle kunne få gå igjennom det nye lovforslag som var gjengitt i siste nr. av Ulvehunden. Deretter leste Marit Deildok opp, uten av­brekk, lovkomiteens forslag til nye lover for Norsk Ulve­hundklubb.

Deretter ba ordstyreren om bemerkninger eller godkjenning av lovene en etter en.

Det ble føl­gende forandringer i det oppsatte lovforslag:

 • 3.2 ----- med forbehold om at ikke 3.4 kommer til an­vendelse, (Retting av skrive eller trykkfeil.)
 • 4.3 Ordet eller om vararepresentanter går ut.
 • 5.2 Setningen "Den ankende må erklære at avgjørelsen i det valgte organ er endelig og inappellabel" går ut og det kommer i steden at vedkommende kan evt bringe saken inn for NKK's Samordningsutvalg som har den endelige avgjørelse,
 • 13. 1 ukes varsel går ut og forandres til 3 ukers frist for innkallelse,
 • 16. Her fremkom forslag om at Norske Lavinehunder skulle gå ut.

Avstemming gav flertall 26 for deling, 23 imot deling og 3 blanke, § 16 beholdes således som lovkomiteen har foreslått med deling mellom Norges Blindeforbunds Fører­hundskole og Norske Lavinehunder med en halvpart hver der­som NUK, skulle bli oppløst og ikke gjenoppstartet innen 5 år.

Generalforsamlingen gav lovkomiteen og Torbjørn Opedal i særdeleshet applaus for å ha nedlagt et glimrende arbeid med klubbens nye lover,

 1. Forslag om opprettelse av en permanent utstillingskomité.

Det ble vedtatt å opprette permanent utstillingskomite. Denne velges for 2 år av gangen med minimum 1 fra styret med i komiteen, (Personvalg under post 8,)

 1. Valg,

Valgene gav følgende resultat:

Formann:    Torbjørn Opedal  24 stemmer

( Odd Myhre )     22     "­

( Blanke )            6     "­

Sekretær:    Grethe Karin Hoviosen Enstemmig,

Kasserer:    Snorre Fjelldal              Enstemmig.

Redaktør:    Thor-Egil Haga              Enstemmig,

Revisorer:   Mariann Simonsen                  Enstemmig,

Einar Simonsen             Enstemmig.

Valgkomité:

Odd Myhre (Formann)  Enstemmig,

Steinar Stenersen           Enstemmig,

Anita Sjølie                   Enstemmig,

Utstillingskomite:

Utstillingsleder    Odd Myhre          Enstemmig,

Plassjef               Marit Deildok      Enstemmig,

Sekretær              Elin von Ubisch   Enstemmig,

Kasserer              Snorre Fjelldal     Enstemmig,

Premieansvarlig    Pia Pedersen                 Enstemmig,

Ingunn Hinna      Enstemmig,

PR og Informa­sjonsansvarlig   Arne von Ubisch  Enstemmig.

 1. Eventuelt.

Oppdretterkonferanse ønskes holdt om 1 år på Hamar­utstillingen. Denne planlegges av styret i samarbeid med utstillingskomiteen. Tema som må gåes igjennom er bl.a. pris - helse – HD - m.m.

Styret utnevner en arrangementskomité vedrørende klubbens 10 års jubileum.

Styret utnevner en ny valpeformidler.

Forslag fra et medlem om kontingentforhøyelse ble imøte­gått av et annet medlem med begrunnelse av at generalfor­samlingen ikke kunne foreta vedtak om dette da det ikke var med på dagsorden. Forsamlingen ble imidlertid anmodet om å hjelpe til med å tegne nye medlemmer bl.a. ved at flere familier skaffer et familiemedlem, samt at de som har mulig­het hjelper til med å skaffe nye, faste annonsører til klub­bladet.

Styret bes sørge for innkjøp av trøyer, merker, brev­papir M.M.

Formannen Torbjørn Opedal fikk til slutt ordet.

Han takket for fremmøte, og nyinnvalgte lykke til med sine verv, samt takket de som nå gikk av for innsatsen. Han rettet også en takk til møtelederen.

Generalforsamlingen ble deretter hevet kl. 19:00.

Fagernes, den 20. juli 1985

Referent

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram