Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 21/6-1997

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NORSK ULVEHUNDKLUBB GOL 21.06.97

Sak. 1              Inkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

Sak. 2              Valg av

Ordstyrer: Kjell. H. Endresen

Referent: Astrid Arsrad   Hilde Lorentzen

Tellekorps: Marit Wad Nilsen, Grete Karin Hoviosen

Generalforsamlingen har i år glemt å velge møtevitner. Derfor har man spurt Knut Olav Wille og Øystein Kongsrud. Begge var tilstede under årsmøtet og har satt seg villig til å signere prorokollen

Sak 3               Årsrapport 96/97

Årsmeldingen fra styret ble lest opp av Lene Marie Kopperud, Gunn Marit Myhre leste årsrapporten for DOGBASE (AVL/ARRA) Det meldes fra NKK at nye ting er på gang.

Gunn Marit Myhre leste rapport fra helsekomiteen

info fra formann om flyfrakt av hund og brev fra flyselskapene. Ansvaret ligger hos eierne selv, det anbefales å bruke Braaten Safe eller Boeing fly pga. lastekappasitet.

Anne Gunn Johansen leste årsrapport fra valpeformidler.

Knut Olav Wille leste rapport fra Felles utstililingskomite og spalte i

Hundesport. Knut O Wille trekker seg som spaltist i Hundesport, intreserte kan hendvende seg til Knut O. Wille eller styret.

Årsraportene fra regionene ble lest opp.

Årsmeldingene ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 4               Regnskap og revisjonsberetning.

Gunn Marit Myhre gjennomgikk årsregnskapet

Komentar fra salen: Ryddig regnskap, lett å følge med

Godkjent ved akklamasjon.

Kjell H Endresen leste revisjonsberetning for 2 halv år 1996

Det er innført rutiner ang. attestering og kontering av bilag samt evt. Komgeringsposter. Revisors beretning ble godkjent

Sak 5           Kjell H Endresen leste opp forslag fra styret om ny vedtekt angående kjøp av utstyr.

Ved kjøp av utstyr til klubben gjelder følgende regler:

Ved beløp inntil kr. 10 000,- må 2/3 av styret være enig.

Ved beløp over kr. 10 000,- må et fulltallig styre være enig, å samtlige må kvittere sekretærens referat.

Vedtekket enstemmig vedtatt.

Sak 6.1                       Gunn Marit Myhre leste forslag fra helsekomiteen.

Forslag til vedtak:

Alle medlemmer av Norsk Ulvehund Klubb, bosatt i Norge som er eller skal bli oppdretter, forplikter seg til å shuntteste valpekull. Resultatene vil bli å finne i bladet samt sentralt registrert. Medlemmer som nekter registrering kan ikke benytte klubbens valpeformidler, stå på oppdretterlista eller annonsere i Ulvehunden.

Knut Olav Wille foreslo å kutte ut siste setning og kom med følgende forslag:

Alle medlemmer av Norsk Ulvehund Klubb, bosatt i Norge som er eller skal bli oppdretter, forplikter seg til å shuntteste valpekull. Resultatene vil bli offentliggjort i ”Ulvehunden” samt registrert i klubbens sentrale register som er tilgjengelig for alle klubbens medlemmer.

Steinar Stenersen ønsket utsettelse av vedtaket til neste år. Dette fordi han har sendt brev til Helsekomiteen. Han foreslår utvidet prøvetaking som kan gi indikasjoner på hjerteproblemer etc.

Spørsmål fra salen om hvorfor siste setning skal sløyfes?

Det er viktig for nye valpekjøpere å vite at de som annonserer i ”Ulvehunden” og står på oppdretterlista er seriøse oppdrettere som tester valpene sine.

En oppklaring av dette var at dersom du ikke tester valpene kan du heller ikke være medlem av NUK. Valpekjøperesom forholder seg til oppdrettere som er medlem av Norsk Ulvehundklubb vil da ha garantien for at valpene testes.

Kommentar.:

Vi kan vedta Knut O. Wille’s forslag nå og heller stille nytt forslag om utvidet testing til neste år. Det er viktig for Helsekomiteen å gjøre et grundig forarbeid og innhente innformasjon.

Helsekomiteen trakk sitt forslag

Knut O. Wille’s forslag ble vedtatt.

Sak 6.2.      Lydighetsprøve på Spesialen

Forslag fra Østland sør om uoffisiell lydighetsprøve på spesialen ble vedtatt.

Det bør opprettes en komité til dette. Nina Damlien stilte seg til disposisjon.

Sak 6.3.      Neste års championathelg

Region Østlandet Nord fremmet følgende forslag:

  1. Pinsehelga (29-31. mai)
  2. 12-14 Juni

Styrets forslag:

  1. Gol Campingsenter (14.-21 Juni) St.Hans

Det ble enighet om først å stemme over hvilken helg det skulle være. Det ble gjort klart at Verdensutstilingen i Finland neste år sammenfaller med det ene forslaget til Reg Øst Nord 12-14. Juni

Østl Nord trakk dermed dette forslaget. Vedrørende pinsehelgen ble det kommentert at det var samme helg som myndeklubbens Borreutstilling . Et annet argument var at hvis man la championaten til St.Hans var det lettere for barnefamilier, fordi da var skolen slutt. Det ble påpekt at pinsen var langhelg, så det skulle ikke være vanskelig p.g.a skoler. En skriftlig avstemning ga følgende resultat:

Pinsehelga                  16 stemmer

St.Hans 19-21 Juni    41 stemmer

Sted for Spesialen 98

Flere ønsket et konkret forslag om hvor på Østlandet utstillingen eventuelt skulle være. Det var ikke klarlagt men området ble antydet mellom Oslo og Lillehammer.

Avstemning ved håndsopprekning

Gol                            33 stemmer

Østlandet 22 stemmer

Vedtak                       Gol 19-21. Juni

Sak 6.4     Valg av dommer til Norsk Ulvehundklubbs spesialutstilling

Styret foreslår at dommer til Norsk Ulvehundklubbs championatutstilling velges 2 år i forveien da de beste dommerne ofte har lagt planer langt fram i tid

Styret anbefaler årsmøtet å vedta dette og å velge dommere for 1998 og 1999 under sak 6.5.

Vedtatt ved akklamasjon

Sak 6.5.      Dommere til Spesialen 1998/1999

Forslag fra Steinar Stenersen:

Kathleen Coleman                 Bokra

Chris McLoud                                  Brachan

Debera Tebbutt                     Caredig

Forslag fra styret:

John Briggs England              Kennel Rathdaws

Joel Samaha USA                  Kennel Meadowbrook

Steinar Stenersen tok ordet og mente vi bør velge dommere som kan gi oss et foredrag slik som i år. Et argument var at det er en ypperlig anledning for nye medlemmer og eventuelle oppdrettere til å få økt kunskap. Han mente at hans første forslag Kathleen Coleman har lang erfaring og og at hun også vil kunne holde foredrag

Fra salen var det noen som mente at dette bare var en liste med navn som ikke sa dem så mye, det ville være vanskelig å stemme på noen av dem Som en konklusjon på de argumentene ble det foreslått at styret skulle jobbe med å finne dommere, men medlemmer som var interessert var hjertelig velkommen til å fremme forslag til styret på den måten behøvde man ikke bruke tid på årsmøtet til å diskutere dommere man ikke kjente noe til.

Knut O Wille sa at det ville være å si fra oss ansvar, det var viktig å være med å bestemme hvilke dommere som skulle dømme på vår championatutstilling, Dette fikk han støtte fra salen på.

Det ble forslag om skriftlig avstemning med prioritert rekkefølge slik at man nå stemte over tre dommere. Dette for å ha en i reserve dersom noen av de prioriterte forslagene ikke kunne gjennomføres

Stenersen trakk de to siste forslagene på sin liste. men beholdt Kathleen Coleman

Resultat:                    1 John Briggs  England

2 Joel Samaha U S A

3 Kathleen Coleman Bokra

Joel Samaha blir forespurt om spesialen i 1999

Sak. 7.             Valg

Valgkomiteens forslag ble lest opp ogaktuelle kanditater ble presentert.

Valgt ved aklamasjon

Det nye styret ble som følger:

Formann                    Gerard McCabe                     til valg i 98

Nestformann             Lene M Kopperud                velges for 2 år

Sekretær                    Vibeke Veiby                         velges for 2 år

Kasserer                    Gunn M Myhre                    velges for 1 år

Styremedlem             Ove Bolset                             velges for 2 år

Redaktør                    Trine Lise Fjeldal                   velges for 2 år

Styremedlem             Kate Skinnes Hernandez       til valg i 98

Varamedlem               Steinar Storholt                      til valg i 98

Varamedlem               Bente Hauge                          til valg i 98

Sak 8.              Valg av æresmedlemmer:

Odd Myhre leste opp sitt forslag.:  Ingunn Hinna

Lene M Kopperud leste opp Marianne McCabe’s forslag.: Berit Helleberg

  • Begge ble valgt med over 2/3 flertall etter skriftlig avstemning.

Sak 9.              Eventuelt.

  • Formann ønsket tilbakemelding fra medlemmene ang. siste blad.

Dette var trykket på nytt trykkeri og han ønsket medlemmenes mening angående kvalitet på bilder osv.

  • Forslag fra styret.

Pengene som kom inn fra lotteriet på spesialen skal settes av til å lage en bok over Norske Ulvehunder. Tilsvarende boken til Elisabeth Murphy.

Møtet hevet ca kl. 13:30

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram