Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 21.6.2008

Tilstede fra styret: Knut Olav Wille, Bente Lavold, Sverre Egil Bagaasen, Nina Sørum, Monica Hansen, Kjersti Trondsen og Rita Angler

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen motforestilling mot dagsordenen.

Sak 2: Valg av ordstyrer, referenter og møtevitner

Ordstyrer: Øivind Berg Larsen
Referenter: Monica Hansen og Astrid Holm
Møtevitner: Janne Andersen og Bengt

Sak 3: Styrets årsberetning, samt årsberetninger fra regioner og komiteer

Region Vestfold: Liten aktivitet

Region Rogaland: Vanskelig å få folk til å delta på noe

Region Hordaland: Også her vanskelig å få folk til å komme på treff o.l.

Årsrapport fra valpeformidler lest, ingen kommentarer

Årsrapport fra materialforvalter lest, ingen kommentarer.

Kommentar fra Nanna Due: Er det mulig å legge ut ulvehundblader på større dyreklinikker?
Regionene innhenter adresser til disse og sender sekretæren i styret.

Premiekomiteen: Ingun ønsker litt avlastning angående arbeidet med premier. Oppfordrer flere til å gi gavepremier.

Årsmøtet klappet for arbeidet styret og komiteer har gjort i det forgangne år.

Sak 4, 4.1 Regnskap for 2007 og budsjett

Regnskapet lest. Spørsmål fra Gunn Marit Myhre angående reduksjon av medlemskontingenter. Hva gjøres for å prøve å øke medlemstallet? Kommentar fra formann: Dessverre en negativ trend angående deltagelse i organisasjonsarbeid. Oppfordrer alle til å verve nye medlemmer. Kommentar fra salen om at det faktisk råder usikkerhet om hvordan man blir medlem. Styret har et introduksjonsbrev til nye interesserte medlemmer. Man bør også kunne meldes inn via hjemmesiden. Styret ser på dette. Forslag til å ha telefonnummer og mailadresse til en person som kan hjelpe til med innmelding. Forslag til å ha svarslipp i valpebrev. Forslag om at oppdrettere kan "selge" klubben mer. 7000 kroner mindre i år når det gjelder kontingentinntekter, dette også fordi alle kontingenter ikke har kommet inn.

Årsregnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjennelse.

Sak 4.2. Budsjett for 2008 og 2009

Tas til orientering. Noe nytt handlet inn: Stellebord og telt, dette til Hallingdalsutstillingen

Sak 5: Innkomne forslag

En sak innkommet. Forslag fra NKKs dommerutdannelseskomite (DUK). Ønske om å redusere kravene for å bli autorisert dommer. Dette fordi man trenger nye dommere. Kommentar fra salen: - Dommere fra utlandet har mindre krav for å bli autorisert. Hvorfor strengere i Norge?

Kommentar fra salen: - Skeptisk til å senke kravene, ønsker å høre litt om NKK har gjort andre tiltak for å få folk til å ta dommerutdannelse.

Kommentar fra salen: Med en liten rase som irsk ulvehund, vanskelig å få nok hunder å vurdere. Utdannelsen tar for lang tid.

Konklusjon på saken: Generell skepsis fra årsmøtedeltakerne til å senke kravene.

Sak 6: Valg

Som representant for valgkomiteen leste Gunn Marit Myhre:

Monica Hansen trer inn i styret fra vara.

To nye vararepresentanter innhentet: John Opheim og Liv Haugli.

Nytt styre blir som følger:

Leder: Knut Olav Wille (Ikke på valg)
Nestleder: Bente Lavold (Ikke på valg)
Sekretær: Nina Sørum (Ikke på valg)
Styremedlem: Monica Hansen (2 år)
Styremedlem: Rita Angler (2 år)
Vara 1: Liv Haugli
Vara 2: John Opheim

Valgkomite: Sverre Egil Bagaasen, Janne Andersen, Tina Grønnhaug.

Revisor: Hans Carl Andersen

Formannen takket gamle og nye styremedlemmer.

Sak 7: Eventuelt

Forslag om at "taket" på poengsummen fra plassering på Spesialen bør oppheves? Ingen ønsket dette.

Hallingdalsutstillingen trenger flere skrivere og andre til å hjelpe til. Fra salen: Gunn Marit Myhre stiller som skriver.

Barn og hund-konkurransen: Revurdere om ungene kan gå med andre raser. Mulighet for å lage en juniorhandlingklasse for de litt større barna/ungdommene.

Mail til styret: Formann beklaget at mailadressene til styret ikke har fungert. I fremtiden skal private mailadresser benyttes.

Lurecoursing: Ønske om økt deltakelse fra ulvehunder i denne grenen. Ønske om at en representant fra ulvehundklubben er med i Lurecoursing-styret (Myndeklubben). Det bør jobbes med økt deltakelse i Lure Coursing i regionene, viktig grep for å øke medlemstallet i ulvehundklubben

Etiske retningslinjer. Vedtaket for etiske retningslinjer for avl er ikke blitt håndhevd. Vedtak fra 1999 og 2003 samsvarr ikke. Styret må se på dette og lage nye retningslinjer. Det bør innhentes forslag fra regionene.

Dommerseminar: Styret ønsker å arrangere et dommerseminar. Dette krever en del forarbeid, så det satses på å arrangere seminaret høsten 2009.

Info angående utstillingsplassen på spesialen 2008. Alle rydder etter seg.

Inntekter fra lotteriet: Pengene går i år til å oppgradere graven til kaptein Graham.

Møte hevet.

Ref. Astrid Holm

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram