Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 21/6-2014

Referat fra
IUKN’s
Generalforsamling
Gol Camping 21. juni 2014

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden samt godkjenning av stemmeberettigede

Innkalling og dagsorden godkjent uten kommentarer.

Ved møtets åpning var det 50 stemmeberettigede tilstede. I løpet av møtet ble fire nye stemmeberettigede godkjent. Det var avlevert syv forhåndsstemmer til valg.

 1. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

Møteleder: Øivind Berg Larsen

Referent: Linda Vabø

Tellekorps: Kristin Myrene og Sindre Kirkevoll

Undertegnere av protokoll: Gunn Marit Myhre og Knut Olav Wille

 1. Behandle årsberetning 2013/14

Årsmelding fra styret ble gått gjennom punktvis. Årsberetning fra regionene og valpeformilder ble lest i sin helhet.

Generalforsamlingen takket styret for sitt arbeid samt de som har deltatt i gjennomføring av aktiviteter i klubben.

Årsberetningene godkjent uten kommentarer

 1. Godkjenne regnskap med revisors beretning

Regnskapet ble lagt frem med en omsetning på 77.280,02 kroner og et underskudd for 2013 på 2.692,32 kroner. Revisor la frem en "ren" beretning.

Generalforsamlingen godkjente regnskapet og revisors beretning

 1. Godkjenne budsjett for neste år

Revidert budsjett for 2014 ble lagt frem med et forventet positivt resultat på ca 60.000 kroner. Budsjett for 2015 ble lagt frem med 0-resultat.

Generalforsamlingen godkjente budsjettene

 1. Plan for drift og aktivitet for neste år

Kommentar om at oppdrettere bes kontakte regionkontakt når de har solgt valp i regionen.

Generalforsamlingen godkjente planen enstemmig

 1. Fastsette kontingent for 2015

Kontingent økes til 320 kr for fullverdige medlemmer og 60 kr for familiemedlemmer.

Generalforsamlingen vedtok kontingenten enstemmig

 1. Innkomne forslag

8a: Lovendringer som følge av tilbakemeldinger fra NKK

Forslagsstiller: Styret

 • 4.2 første ledd:

I dag: Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer og leder eller nestleder er tilstede.

Endres til: Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede.

Generalforsamlinger vedtok forslaget enstemmig.

 • 4.3 sjette ledd:

I dag: søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

Endres til: søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber i NKK.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

 • 4.3 siste ledd:

I dag: Oppnevne representant til NKK-regionen

Endres til: Oppnevne representant til NKKs representantskapsmøte

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig

8b. Styrets forslag til øvrige vedtektsendringer

Forslagsstiller: Styret

Varamedlemmers rolle:

 • 3-4h 3. ledd

I dag: (Velge) 2 varamedlemmer for 1 år

Endres til: (Velge) 1. og 2. varamedlem for 1 år.

 • 4-2 Nytt ledd

Varamedlemmer har møte og talerett på styremøter. 1.varamedlem har stemmerett når ett eller flere ordinære styremedlemmer er fraværende i behandlingen av en sak. 2.varamedlem har stemmerett når to eller flere ordinære styremedlemmer, eller ett ordinært styremedlem og 1.varamedlem er fraværende i behandlingen av en sak.

 • 5-1 Tilføyelse

Varamedlem har møte og talerett i valgkomiteen, men ikke stemmerett med mindre ett eller flere ordinære medlemmer er fraværende.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig

8c. Forslag til tilleggskriterier for championat

Forslagsstiller: Styret

Forslag:

Irsk Ulvehundklubb Norge søker NKK om følgende tilleggskrav for å oppnå tittelen norsk utstillingschampion for irsk ulvehund, gjeldende fra 1/1-2015:

 1. a) Minst ett av sertifikatene må være vunnet på internasjonal utstilling arrangert av NKK eller på en årlig spesialutstilling utpekt av raseklubben.
 2. b) Hund som har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat fra ett annet land blir norsk utstillingschampion med sertifikat oppnådd på internasjonal utstilling arrangert av NKK eller på en årlig spesialutstilling utpekt av raseklubben.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig

8d: Plassering av Spesialen 2015

Forslagsstiller: Styret

Forslag a: Spesialen 2015 avholdes på Gol Camping

Forslag b: Spesialen 2015 avholdes på Heia Merket (Golsfjellet)

Avgjort ved håndsopprekning.

Gol Camping fikk 38 stemmer

Merket fikk 10 stemmer.

6 stemte blankt.

Vedtak: Spesialen for 2015 blir avholdt på Gol Campingsenter

8e: Flytting av den offisielle delen av «Spesialen» Championatutstillingen til lørdag

Forslagsstiller: Gunn Marit Myhre og Odd Myhre

Forslag:

 1. Alle offisielle klasser på Championatutstillingen samt valpeshowet flyttes til lørdag og ferdigstilles da. Dommeren nominerer deltakelse til «Beste hode og uttrykk» og «Beste bevegelser» under Championatutstillingen. BIS/BIM Junior/Unghund/Veteran, hunder som stiller utenfor konkurranse og honnørklasse bedømmes lørdag.
 2. Lydighet, barn og hund/juniorhandling, hundeløp og eventuelle andre uoffisielle konkurranser flyttes til søndag. Dagen starter med årsmøte.

Avgjort ved håndsopprekning.

10 stemmer for forslaget om flytting

38 stemmer mot forslaget om flytting

6 stemte blankt.

Vedtak: Formatet for Spesialen blir uforandret.

Sak 8f: Involvering av regionene ved valg av utstillinger

Forslagsstiller: Aud-Ingrid Fure

Forslag: Ved valg av utstillinger skal regionkontaktene få en oversikt over utstillingssøknader som er kommet inn og gis en mulighet til å utale seg før klubbstyret godkjente utstillinger. Da får også klubbstyret på landsbasis en bedre oversikt over hvilke utstillinger som er mest ønskelig å få bevare og å delta på i hver region.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig

Sak 8g: Regionenes anledning til å avholde Cert-utstilling

Forslagsstiller: Gunn Marit Myhre og Odd Myhre

Forslag: Styrevedtak om at regioner må avholde uoffisiell utstilling før cert-utstilling underkjennes.

Avgjort ved skriftlig avstemning.

35 stemmer for forslaget

13 stemmer mot forslaget

2 stemte blankt

Vedtak: Styrevedtak om at regioner må avholde uoffisiell utstilling før cert-utstilling underkjennes.

9.Valg

9a: Valg av styremedlemmer

 • Arne Johan Aastvedt                  45 stemmer
 • Monica Fornebo Eliassen 37 stemmer
 • Hanne K. Kjelsberg Odden 32 stemmer
 • Evelyn Løvsjø 26 stemmer
 • Eugen Hansen 15 stemmer
 • Stina Ljåstad Yttersian 8 stemmer
 • Blank 7 stemmer

Vedtak: Arne Johan Aastvedt og Monica Fornebo Eliassen ble valgt inn som styremedlemmer for 2 år. Hanne Kristin Kjelsberg Odden ble valgt som styremedlem for 1 år.

9b: Valg av varamedlemmer til styret

Her ble det usikkerhet over hvem som kunne nomineres. En enstemmig generalforsamling godtok at de som var nominert til styreplass men ikke ble valgt inn, var kandidater til varamedlemsplass. Den skriftlige avstemningen ga følgende resultat:

 • Signe Korsøen Tofting 37 stemmer
 • Evelyn Løvsjø 28 stemmer
 • Kristin Stokken 18 stemmer
 • Eugen Hansen 16 stemmer
 • Stina Ljåstad Yttersian 3 stemmer
 • Blank 1 stemme

Vedtak: Signe Korsøen Tofting ble valgt som 1. varamedlem og Evelyn Løvsjø som 2. varamedlem til styret for en periode på 1 år.

9c: Valg av revisor og vararevisor

Revisor: Øivind Berg Larsen

Vararevisor: Gunn Marit Myhre

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig

9d: Valg av valgkomite

Følgende personer ble valgt

 • Ingunn Hinna (1år)
 • Knut Olav Wille (2 år)
 • Eva Grimstad (1år)
 • Kristin Opsal Myrene (2 år)
 • Vara: Chriss Tina Haddeland

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

Referent: Linda Vabø (sign)

Signerere av protokoll

Knut Olav Wille (sign)                              Gunn Marit Myhre (sign)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram