Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 21/7-1984

NORSK ULVEHUNDKLUBB's ÅRSMØTE 21 juli 1984

Antall deltakere i alt:              55 stk.
Antall stemmeberettigede:     50 stk.
Antall stemmefullmakter:      3 stk.

Formann Søren Olsen ønsket velkommen til årsmøtet.

Ordstyrer: Einar Simonsen ble enstemmig valgt.

Tellekomite: Steinar Stenersen og Eivind Strand ble valgt.

Underskriver av protokoll: Anne Gunn Johansen og Odd Myhre ble valgt.

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten bemerkninger.

 1. Årsmelding.

Årsmeldingen for 1983/84 ble lest opp av Søren Olsen og godkjent uten bemerkninger.

 1. Regnskap

Årsregnskapet for 1983 ble lest opp av Einar Simonsen. Revisorene har p.g.a. ferie ikke fått underskrevet regnskapet, men de har tidligere godkjent det med forbehold om små endringer, disse er foretatt før årsmøtet.

Spørsmål om muligheten til å gjøre trykkingen av "ULVEHUNDEN" rimeligere.

Redaktø­ren vil undersøke nærmere ved trykkeriet, styret henstiller imidlertid medlemmer som innehar opplysninger av interesse for saken om å ta kontakt med redaktøren. Årsregnskapet enstemmig godkjent.

Forslag om å oppjustere medlemskontingenten.

Kassereren orienterte om utgiftene etc, som tilsier at kontingenten må oppjusteres.

Forslag 1: Hovedmedlemmer kr.130.­ Familiemedlemmer kr.20.­

Forslag 2: Hovedmedlemmer kr.100.­

Forslag 3: Abonnement på "Hundesport" inkluderes i kontingenten.

Avstemningen viste:

Forslag 1 - 39 stemmer

Forslag 2 - 5 stemmer

Forslag 3 - 1 stemme

 1. Neste års Championatutstilling

Tid:     Forslag fra styret; 20. og 21. juli. Forslaget enstemmig vedtatt.

Sted:    Forslag fra styret om ikke å avgjøre dette før vi har undersøkt mulighetene nærmere.

Årsmøtet vedtok enstemmig et ønske om å flytte utstillingen til et annet sted.

33 stemmer avgjorde at utstillingen neste år skal holdes mellom Trondheim og Hamar.

Forslag: Før styret tar en endelig avgjørelse, skal det foretas en høring blant kontaktpersonene.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Dommer:        Forslag fra styret;

 1. Helen Baird, England
 2. Elisabeth C. Murphy, Irland
 3. Elisabeth Till, England

Forslaget enstemmig vedtatt.

Lydighetsprøve:         Forslag fra styret;

"Inntil videre mener styret at vi ikke bør avholde LP i forbindelse med vår Championatutstilling. Dette fordi interessen fra ulvehundeiernes side er svært liten. Styret oppfordrer regionene til å prioritere arbeidet med ly­dighetstrening og dressurkurs."

Behovet for avholdelse av LP skal tas opp igjen til diskusjon på årsmøtet i 1985.

Avstemningen viste:

Fortsatt avh. av LP - 25 stemmer

Forslag fra styret - 28 stemmer

Det blir altså ingen lydighetsprøve på neste års Championatutstilling.

 1. Lovendring

Forslag om lovendring ble trukket tilbake.

I stedet leste Søren Olsen opp følgende forslag fra styret:

"Styret vedtar en lovkomite med disse medlemmer: Marit Deildok, Odd Myhre og Torbjørn Opedal. Komiteen har i oppgave å gå igjennom klubbens lover og komme med de forslag til endringer den finner nødvendig. Komiteens arbeid skal avsluttes innen 1. november 1984, og forslagene med begrunnelse skal sendes regio­nene for høring.

Uttale fra regionene bør foreligge innen 10. januar 1985, og sty­ret utarbeider deretter sitt endelige forslag som legges fram for årsmøtet 1985. Styrets forslag skal trykkes i, eller legges ved "ULVEHUNDEN" nr.1/85 (mars nummeret).

Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag fra salen om at de gjeldende lover blir trykket i neste nummer av "ULVE­HUNDEN" (nr.3/84).

Dette ble enstemmig vedtatt.

 1. Innkomne forslag

Spørsmål fra K.O.Wille om muligheten til å få trykket opp gamle nummer av "ULVE­HUNDEN". Redaktøren ga en orientering om kostnadene og konklusjonen ble at det ville bli for kostbart. Det er imidlertid mulighet for å få kopiert eldre utgaver om inte­ressen er til stede.

 1. Forslag fra styret om at oppdrettere skal få tilbud om å melde sine nye valpekjøp­ere inn i NUK for halv kontingentpris i et år.

Forslag fra salen om at samtlige nye medlemmer skal få sitt første års medlemskap til halv pris.

Avstemningen viste:

Styrets forslag - 33 stemmer

Salens forslag - 12 stemmer

 1. Spørsmål fra K.O.Wille om opplysningsheftet for irsk ulvehund. Dette er nå ferdig og vil umiddelbart bli sendt til trykking.
 2. Angående registrering/bok om ulvehunden i Norge i dag. Steinar Stenersen orien­terte om arbeidet han er i gang med, sammen med seg har han fått Torbjørn Opedal og Thor-Egil Haga. Samtlige applauderte for hans tiltak.
 3. Opprettelse av ny region.

Region Østland-Nord ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 1. Valg:

På valg:

Formann for et år

Styremedlem for to år

Revisorer for et år

Valgkomiteens forslag:

Formann:                               Torbjørn Opedal

Evt. ny Nestformann:                       Marit Deildok

Styremedlem:                        Kaj Teppen

Evt. ny styremedlem:                        Søren Olsen

Revisorer:                              Mariann og Einar Simonsen

Alle enstemmig valgt.

Redaksjonskomité: Regionene utnevner sitt medlem snarest. 2 redaksjonsmedlem­mer oppnevnes av redaktør/styret.

Valgkomité:

Formann:        Lars Rivenæs

Medlemmer: Gro Gunther Gunn Marit Myhre

Utenlandskontakt: Denne oppnevnes på første styremøte etter årsmøtet.

Årsmøtet vedtok dette enstemmig.

 1. Eventuelt

Regnskap fra region Vestlandet avd. Bergen fra utstillingen 28.april 1984 ble re­ferert av Torbjørn Opedal.

Overskuddet på kr.4783.90 ble likt fordelt mellom NUK avd. Bergen og den andre ut­stillingsarrangøren og Omegn Myndeklubb.

25%, altså kr.580.- av NUK avd. Bergen's del er overført til Norsk Ulvehundklubb. Regnskapet ble godkjent

Det ble gjort oppmerksom på at regionenes regnskap for senere år skal sendes NUK's revisorer for godkjenning.

Til slutt takket avtroppende formann, Søren Olsen, styret for god hjelp, og ønsket Tor­bjørn Opedal lykke til.

Torbjørn Opedal takket på vegne av styret og klubben Søren Olsen for det arbeidet han har gjort som formann og mangeårig styremedlem og medlem av klubben.

Torbjørn Opedal takket til slutt for tilliten han ble vist ved å bli valgt til formann.

Grethe Karin Hoviosen
Sekretær.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram