Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 22.06.2019

Protokoll fra generalforsamling i Irsk Ulvehundklubb Norge, Gol Campingsenter lørdag 22. juni 2019.

Sak 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, samt gi observatører rett til å være til stede.

-  Dagsorden ble godkjent.

-  39 stemmeberettigede var til stede – 0 forhåndsstemmer mottatt.

Sak 2. Oppnevnte møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

-  Kristin Opsahl Myrene ble valgt til møteleder

-  Tanja Horn og Gunn Marit Myhre ble valgt til å føre protokoll

-  Knut Olav Wille og Sverre Blikra ble valgt til å underskrive protokoll

-  Heidi Kristin Vaslestad Winjum og Gry Stenberg ble valgt som tellekorps

Sak 3. Behandle årsberetningene.

Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentarer:
Redaksjonen for Ulvehunden fikk honnør for sin jobb. Vårt blad er blant de beste i verden!
Referat om Morokulien, fellesprosjektet med den svenske søsterklubben i 2018, savnes i årsmeldingen.
Hvor mange hunder som er hjertetestet med støtte fra klubben i løpet av året ble etterspurt. Bør være med i årsberetningen. Heretter blir dette registrert i NKK og bør være enkelt å få tak i.
Styret fikk takk for utført jobb!
Årsberetningene fra regionene ble gjennomgått og tatt til etterretning. Marit Båtvik er ny kontaktperson i region Østland Sør.
Årsmelding fra valpeformidler gjennomgått. Det ble diskusjon rundt rollen til valpeformidler da ingen oppdretter bruker tjenesten. Generalforsamlingen mente at en kontaktperson i klubben bør finnes, men rollens navn kan ev. endres.

Sak 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning

-  Foreliggende konstatert tap på fordringer foreslås avskrevet i 2019.

-  Regnskap for 2018 ble godkjent og revisors beretning tatt til etterretning.

Sak 5. Innkomne saker

5a. Endring av §3-3, Innkalling i vedtektene

- Styrets forslag til endring av lovtekst ble godkjent:

§3-3 Innkalling

Dato for generalforsamlingen skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsl.

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten per post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

 • Saksliste
 • Årsberetning
 • Regnskap med reviosrs beretning
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
5b. Stand på Dogs4All 2020

- Regionskontaktene for region Østland Nord og Østland Sør er villig til å påta seg ansvaret for standen. Kostnad for stand er ca kr 4000.

5c. Økonomiske tiltak
 • Styrets forslag til å gjøre bladet elektronisk alternativt ikke gi ut blad ble nedstemt. Benkeforslag fra Odd Myhre om å gi ut blad 2 ganger i året ble også nedstemt.
 • Generalforsamlingen ba styret vurdere andre tiltak for å bedre økonomien, bl.a.
  • Vurdere kostnadene til «spesialen» spesielt, f.eks. sette tak på dommerkostnader, vurdere krystallpremiene og rosettene, størrelse og mengde.
  • Be om bidrag fra regionenes utstillinger (forslag trukket under budsjettbehandlingen, se sak 6. Regionene skal imidlertid føre regnskapene for utstillingene gjennom hoved klubben for å få momskompensasjon)
  • Øke markedsføring av klubbrekvisita
  • Søke å finne andre inntektsgivende tiltak
5d. Shuntresultater

- Bekreftelse på tidligere vedtak som har sklidd ut de senere år: Alle oppdrettere plikter å sende inn shuntresultatene av valpekull til klubben.
Vedtatt med akklamasjon

5e. Antall utstillinger

- Styret ba om fullmakt til å styre antall utstillinger i året, ved bla. å begrense antall utstillinger som arrangeres samme helg og i samme område.

- - Vedtatt mot 3 stemmer

5f. Hjertetesting

Styret mente at det innkomne forslaget ikke var en sak for generalforsamlingen. Generalforsamlingen derimot ønsket at saken ble behandlet med 20 mot 15 stemmer.

Innkommet forslag om at klubben dekker kr 500 pr hund hos godkjent kardiolog uansett alder annet hvert år fra hunden er fylt 2 år, ble vedtatt med 33 stemmer. Dekning må skje innenfor vedtatt budsjett.

Sak 6. Godkjenne budsjett for neste år.

Det ble foreslått konkrete endringer i budsjettet for 2020. Disse ble vedtatt: 
Inntekter: Budsjetterte Salgsinntekt rekvisita reduseres med kr 2000. Budsjetterte Salgsinntekt Oppdretterlisten reduseres med kr 1000. Budsjettert Kontingent økes med kr 14.000. Sum økt budsjettert inntekt blir kr 11.000 – totalt kr 105.100. Kostnader: Budsjettert Honorar settes til kr 0. Budsjetterte Møtekostnader reduseres med kr 1.000. Budsjettert Porto reduseres med kr 2.000. Tap på fordringer reduseres med kr 3.500 (tas i 2019). Sum reduserte kostnader kr 8.000. Totalt budsjettert kostnad blir kr 94.600. Gir et positivt årsresultat på kr 10.500 – en forbedring på kr 19.000.

Sak 7. Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode

- Det kom fram nye aktiviteter som må inn i planen i tillegg til å arrangere spesialen 2020:

o Revidering av RAS dokumentet. Krav fra NKK. 

o Hjertetesting

- Generalforsamlingen godkjente aktivitetsplanen med de nye momentene.

Sak 8 Fastsette kontingent for 2019

Generalforsamlingen vedtok å endre kontingenten for hovedmedlem til kr 350 pr. år.

Familiemedlemskap ble godkjent endret til kr 100 pr. år.

Vedtatt med akklamasjon.

Sak 9. Valg

9a. Valg av styremedlemmer – Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Styremedlemmer: Monica Jensen Seland valgt for 2 år. Eva Matre ble valgt for 2 år.

9b. Valg av varamedlemmer til styret
Espen Uvaag valgt til 1. varamedlem Vegard Sende valgt til 2. varamedlem.

9c. Valg av revisor og vararevisor. Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Revisor: Øivind Berg Larsen valgt for 1 år
Vararevisor: Gunn Marit Myhre valgt for 1 år

9d. Valg av valgkomite. Valgkomiteens forsalg ble vedtatt. Knut Olav Wille – ikke på valg
Aud Ingrid Fure – ikke på valg
Heidi Kristin Vaslestad Winjum – valgt for 2 år Eivind Øverli Holm – valgt for 2 år

Varamedlem: Tanja Horn – valgt for 1 år

Til slutt ble de utgående styremedlemmene, Tanja og Eivind takket for jobben som er utført i perioden.

Gol, 22. juni 2019

Tanja Horn (sign) Gunn Marit Myhre (sign) Knut Olav Wille (sign) Sverre M. Blikra (sign)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram