Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 22/6-1991

Referat fra årsmøte i Norsk Ulvehundklubb 1991

  1. Juni 1991 på Osensjøen turistsenter

Det var 35 stemmeberettigede medlemmer tilstede og 3 fullmakter.

Sak 1.             Innkalling og dagsorden

Godkjent.

Sak 2.            

Svein Ruderaas ble valgt til ordstyrer.

Referenter: Marit Wad Nilsen og Gunn Marit Myhre

Møtevitner: Anne Gunn Johansen og Hilde A.J. Bråten.

Sak 3.             Årsmeldinger 1990/91.

Årsmeldingen fra styret ble godkjent uten anmerkning. Årsmelding fra regionene,

Nord-Norge Nord, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet Nord og Østland-Sør ble framlagt         og godkjent.

Årsmelding fra valpeformidler ble framlagt og godkjent.

Sak 4.             Revidert regnskap for 1990.

Klubbens regnskap for 1990 var revidert uten anmerkning og ble godkjent av årsmøtet uten       anmerkning.

Regnskapsoversikt med status pr. 30.4.91 ble lest opp til underretning.

Sak 5

  1. a) Championatutstillingen

Følgende alternativer ble foreslått:    1: 20.-21. juni 1992

2: 25.-26. juli 1992

Alternativ 2 ble vedtatt. Hamar-området er utstillingssted.

  1. b) Championatutstillingen Følgende alternativer ble foreslått: 1: 19.-20. juni 1993 2: 26.-27. juni 1993 Alternativ 2 ble vedtatt. Trøndelag eller Hamarområdet blir utstillingssted.

Det ble vedtatt å opprette en komité som mer langsiktig skulle jobbe med å få tak i dommere til spesialutstillingen. Odd Myhre og Thor Egil Haga ble valgt som dommer-komite. De kan eventuelt selv finne et 3. medlem.

Det ble også vedtatt å opprette en komité som skulle arbeide med å finne egnet utstillingssted.

Ingun Hinna, Atle Fylling og Svein Ruderaas ble valgt som medlemmene i denne komiteen.

Komite-medlemmene ble valgt for 2 år og skal jobbe med dommere og sted i første omgang for 1992 og 1993.

Sak 6.             Rapport fra HOSO (Midlertidig opplysende shunt organ)

Ble framlagt av Knut Olav Wille.

Styret ønsker å utsette oppnevnelsen av OSO til årsskifte 1991/92.

Det framkom forslag om å trykke opp alle stamtavler. Dette er dyrt og alle opplysninger er ellers tilgjengelig på forespørsel.

Sak 7.             Innkomne forslag.

Styret la fram forslag om å ekskludere medlemmer som ikke følger retningslinjene for shunt-testing av valper.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Vedtaket innarbeides i valpeheftet og lovenes paragraf 4.2. Dette skal godkjennes av NKK, men           vil uansett gjelde som årsmøtevedtak.

Det må også lages et brev som kan sendes ut til nye medlemmer. Det var enighet om å definere ”valp” som hund opp til 9 måneder. Nye medlemmer som ikke ønsker å teste/sende inn testresultat vil ikke bli tatt inn som medlem.

Sak 8.             Valg.

Følgende valg ble foretatt:

Sekretær:                    Eva Britt Birkenes

Kasserer:                    Erik Hågensen

Redaktør:                   Berit Helleberg (for 1 år)

Styremedlem:             Astrid Arstad

Varamedlem:              Astrid Holm Ingar Widding

Utenlandskontakt:     Thor Egil Haga

Valgkomité:                Ingun Hinna

Robert Bergheim

Frank Skoglund

Sak 9.             Eventuelt.

Det ble ikke tatt opp spesielle saker under eventuelt.

Når det gjaldt utstillingssted under pkt. 5 ble det bedt om ikke å begrense dette til Hamar-området, men heller si Østlandsområdet.

Da dette er ordlyden i et tidligere årsmøtevedtak, må det legges fram for godkjenning på neste   årsmøte.

Anne Gunn Johansen             Hilde A.J. Bråten

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram