Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 22/6-2002

Referat fra Årsmøte Irsk Ulvehundklubb Norge 22. juni 2002

Det var 52 frammøtte og det forelå 3 forhåndsstemmer ved valget.

Sak 1:              Godkjenning av innkalling og dagsorden

Følgende kommentar til innkallingen ble tatt til følge:

Setningen ”Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan skriftlig avstemming ikke kreves” strykes.

Sak 2:              Valg av ordstyrer, referenter og møtevitner

Ordstyrer       :           Atle Fylling

Referenter       :           Gunn Marit Myhre, Anne Gry Fosse

Møtevitner     :           Vibeke Veiby,            Thomas Torgersen

Sak 3:              Styrets årsberetning for 2001-2002, samt årsmeldinger fra regionene og komiteer

Årsberetning for 2001-2002:                        Lest av Atle Fylling.

Kommentarer:

Vibeke Veiby kommenterte at styret hadde opptrådt i strid med årsmøtevedtak ang. abonnement av Hundesport. Styret beklaget dette. Hun kommenterte også at det var for lite stoff i Ulvehunden. Dette ble tilbakevist og det ble kommentert at medlemmene selv må sørge for å sende stoff inn til redaktøren.

På spørsmål om hvordan telefonmøtene kostnadsmessig ble dekket, kunne Atle fortelle at de i sin helhet ble dekket av eksterne sponsorer.

Vibeke etterlyste også salg av gammel rekvisita. Det meste er solgt (jfr. regnskapet) , glassene brukes som premier.

Årsmelding fra Helsekomiteen:        Lest av Astrid H. Arstad

Det ble i tillegg lest opp et brev fra Norges Veterinærhøgskole ang. kartlegging av arvelig sykdommer blant irske ulvehunder. De ønsker å opprette en genbank som omfatter alle ulvehundene i Norge. Tilbudet ble meget godt mottatt og årsmøtet oppfordrer alle til å følge opp. Dette er en unik sjanse for oss. Veterinærhøyskolen bør få en tilbakemelding om vår positive holdning!

Årsmeldinger fra regionene:

Østland Sør:

Kommentar:    Det oppfordres til regionskontakten å sende info og informasjon ang. deltakelse på St. Patricks Day til flere. Fin pr. for rasen.

Hordaland:      Ingen kommentarer

Trøndelag:

Kommentar:    Regionen har midler til å dekke de utgifter Tommy Nilsen har hatt. Dette har også vært tilbudt Nilsen.

Østland Nord:

Kommentar:    Det bør velges ny kontaktperson ettersom en ikke skal ha styreverv og verv som kontakteperson samtidig. Styret sjekker dette i vedtektene.

Rogaland:

Kommentar:    Regionen har 18 medlemmer ikke 185.

Generell kommentar:

Styret har sviktet med informasjon til regionskontaktene når det gjelder innkalling og agenda til styremøtene.

Styret tar dette til underretning og lover å forbedre rutinene.

Årsrapport fra valpeformidler:         Ingen kommentar

Generell kommentar til sak 1, 2 og 3:

Det er kommet diverse kommentarer, men sakene er ikke formelt godkjent etter hvert. Sakene anses vedtatt.

Sak 4:              Klubbens reviderte regnskap for 2001 samt revisjonsberetning.

Regnskap, balanseoversikt og revisjonsberetning ble lest av Arild Tjølsen.

Kommentarer fra Vibeke Veiby til regnskapet:

Noter til regnskapet etterlyses.

Hun spurte hvorfor det er så stort avvik i annonseinntektene.

Grunnen er at inntektene begynner å komme nå, inntektene i 2001 var stort sett fra oppdretterlisten.

Medlemsavgift hoved/familie har økt selv om medlemsantallet er redusert. Kasserer svarte at medlemsavgiften stemmer overens med medlemstallet.

Føring rekvisita/varer burde vært gjort på annen måte.

Annonseutgifter er redusert fra år 2000, hvorfor?

Gjelder annonsen i Hundesport .

Hvorfor har Dogbase kommet ut med økte utgifter?

Gjelder økte kostnader ved oppstart.

Hvorfor er posten NKK Samarbeidsavg. økt? NKK har satt opp avgiften.

Posten Ulvehunden er redusert. Grunnen er at styret har søkt og fått momsfritak.

Hun ønsket dessuten redegjørelse for postene Reiseutgifter og Styreutgifter. Kasserer opplyste at begge postene var utgifter i forbindelse med reise til Trondheim for Vibeke Veiby og Knut Olav Wille.

Kommentarer til balansen:

Hva ligger i utlegg Hallingdal: Hallingdal Hundeklubb har ikke betalt det de skylder oss.

Hva dekker posten leverandørgjeld: Dette er porto for Ulvehunden nr. 4.

Blir det opprettet en egen konto for bokprosjektet? Styret bekreftet dette.

Regnskapet ble godkjent.

Sak 5:              Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag til årsmøtet. Styret informerte imidlertid om en henvendelse fra region Hordaland der det kom fram kritikk ang. styrets håndtering av abonnement på Hundesport og manglende utsendelse av styremøtereferater til regionskontaktene.

Styret beklager sin håndtering av begge sakene.

Det ble foreslått fra salen at møtereferater og innkallinger legges ut på klubbens internettsider. Styret var enig i dette.

Det ble kommentert at det er viktig at formelle vedtak blir overholdt, noe styret tar til etterretning.

Sak 6:              Valg

Det var en diskusjon om leder ble valgt for 1 eller 2 år ved forrige årsmøte. Styret har valgt å forholde seg til referatet som er godkjent og offentliggjort, selv om dette er teknisk feil.

Valgkomiteen hadde ikke forslag til nye medlemmer til styret. I tillegg til styrets annonserte forslag med Atle Fylling som leder, Astrid H. Arstad som styremedlem, hadde styret forslag til Ellen Lie som sekretær.

Tellekorps: Gerald McCabe og Steinar Arstad

Valg av leder:

Forslag: Atle Fylling , ingen benkeforslag

Det ble fremsatt krav om skriftlig valg, med følgende resultat:

35 stemmer for Atle Fylling (inkl. 3 forhåndsstemmer)

16 blanke stemmer

Atle Fylling valgt for 2 år

Valg av styremedlem:

Forslag: Astrid H. Arstad, ingen benkeforslag

Det ble fremsatt krav om skriftlig valg, med følgende resultat:

43 stemmer for Astrid H. Arstad (inkl. 3 forhåndsstemmer)

12 blanke stemmer

Astrid H. Arstad valgt for 2 år

Valg av sekretær:

Forslag: Ellen Lie, ingen benkeforslag

Ellen Lie valgt for 1 år ved akklamasjon

Valg av kasserer:

Forslag: Det var ingen forslag, ei heller benkeforslag

Det ble vedtatt at styret får fullmakt til å finne en person som kan ta dette vervet. Vedkommende bør da bli i vervet til neste årsmøte for evt. gjenvalg.

Sak 7:              Eventuelt

Anne Gunn Johansen m.fl. fortalte at de ikke hadde fått informasjonsskrivet ang. Spesialen. Atle Fylling informerte at skrivet var sendt ut pr. post, basert på medlemslisten, uavhengig om det var påmeldt hund til utstillingen.

Vibeke Veiby kom med honnør til et medlem i klubben som har vært gjennom en vanskelig periode.

Valgkomité neste år:

Det ble noe diskusjon angående styrets forslag til valgkomité . Det ble imidlertid vedtatt at Arild Tjølsen og Therese B. Olsen samler inn forslag fra regionskontaktene og koordinere dette.

Synnøve Skarpenes kommenterte at det var for mye fokusering på gamle stridigheter mellom enkeltpersoner og grupperinger i klubben. Forsamlingen støttet dette fullt ut og henstiller til alle å være direkte og ærlige.

Styrets formann kommenterte at man ønsket å jobbe med holdninger også i styret og at for eksempel gamle saker blir avvist av samme årsak.

Personsaker i bladet skal avvises.

Årsmøtet ble hevet.

Referenter:

Gunn Marit Myhre                                                                         Anne Gry Fosse

Møtevitner:

Vibeke Veiby  Thomas Torgersen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram