Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 22/6-2013

Referat fra generalforsamling
i Irsk Ulvehundklubb Norge 22.06.13
På kroen, Gol Campingsenter

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent uten noen bemerkninger.

Sak 2: Godkjenning av fremmøtte medlemmer og forhåndsstemmer.
Godkjent uten bemerkninger. 39 stemmeberettigede var til stede.

Sak 3: Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Eventuelt tellekorps.
Møteleder: Øivind Berg Larsen.
Referenter: Hege Matre Larsen og Malene Haddeland Blikra.
Undertegne protokollen: Knut Olav Wille og Ingunn Hinna.
Tellekorps: Arne Johan Aastvedt og Eugen Hansen.
Alle ble valgt ved akklamasjon.

Sak 4: Årsberetning 2012 – 2013
Ingen kommentarer til årsberetningene. Generalforsamlingen takket styret og de som har deltatt til gjennomføring av aktiviteter i klubben.

Sak 5: Regnskap med revisors beretning.
Øivind Berg Larsen fremla regnskapet og revisors beretning.
Generalforsamlingen godkjente regnskapet og meddelte styret ansvarsfrihet.

Sak 6: Budsjett 2013 – 2014 (sak 6 ble behandlet etter sak 7).
Fremlagte budsjett ble tatt til orientering med korrigeringer som følge av endret aktivitetsplan.

Sak 7: Planer for drift og aktivitet neste år.
Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag over drift og aktiviteter for neste år, men med noen kommentarer:

Redaktøren ønsker 3 utgivelser av bladet «ulvehunden», dette ble vedtatt ved akklamasjon.

Knut Olav Wille oppfordret alle til å reise til Finland på EIWC 2014. For å møte ulvehunder og mennesker fra andre steder.
Ingunn Hinna sa at hvis vi i Norge skal arrangere EIWC i Norge i 2020 må folk tenke seg nøye om og mange må stille opp å jobbe for det er mye jobb.

Tina Haddeland sa at hun syns det er dumt at på Hallingdalsutstillingen melder folk seg til å hjelpe men kommer ikke.

Sak 8: Klubbens lover.
Nye lover ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer ift styrets forslag:
Familiemedlemmer har stemmerett på lik linje med hovedmedlemmer. Dette ble vedtatt med 32 stemmer for og 4 stemmer i mot.
Forslag: «Benkeforslag tillates likevel når valgkomiteen ikke har levert en fullstendig innstilling.» Ble vedtatt med 31 mot 6 stemmer.

Sak 9: Innkomne Forslag

9.1: Forslag fra Odd Myhre:
Styret bes utarbeide nye retningslinjer for «beste oppdretter», retningslinjene bør sørge for at alle oppdrettets stillte hunder tas med i vurderingen av «beste oppdretter».
Forslaget falt: 9 stemmer for, 27 i mot.

9.2: Forslag fra Odd Myhre:
Styret bes vurdere kriterier for å stå på oppdretterlisten, spesielt med tanke på om oppdretter er aktiv.
Forslaget falt: 15 stemmer for, 21 i mot.

9.3: Forslag fra Odd Myhre:
Styret bes vurdere alternative plasseringer av årets spesialutstillingen og generalforsamling.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10: Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter.
Foreslått av valgkomitéen:
Leder for 2 år: Per Arne Flatberg – Valgt ved akklamasjon.
Styremedlemmer for 2 år: Mia Solberg og Linda Vabø – Valgt ved akklamasjon.

Varamedlemmer for 1 år: Eva Grimstad og Kristin Opsahl Myrene – Valgt ved akklamasjon

Monica Fornebo Elisassen og Arne Johan Aastvedt har ett år igjen av sin funksjonstid i styret.

Sak 11: Valg av revisor med vararepresentant.
Foreslått av valgkomitéen:
Revisor: Øivind Berg Larsen – Valgt ved akklamasjon
Vararevisor: Gunn Marit Myhre – Valgt ved akklamasjon.

Sak 12: Valg av valgkomite med vararepresentant.
Styret foreslo følgende til valgkomitéen:
Odd Myhre
Ingunn Hinna
Aud-Ingrid Fure

Vararepresentant: Karl Hallvard Beck

Alle ble valgt ved akklamasjon

Møtevitner: Knut Olav Wille og Ingun Hinna.

Gol 22.06.13
Malene Haddeland Blikra (sign)                                              Hege Matre Larsen (sign)

Knut Olav Wille (sign)                                                                  Ingunn Hinna (sign)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram