Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 23.06.2018

1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Dagsorden ble godkjent

29 stemmeberettigede. 0 forhåndsstemmer mottatt.

2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

Øivind Berg Larsen ble valgt til møteleder
Eivind Holm ble valgt til å føre protokoll
Eva Matre og Eirik Vinkenes ble valgt til tellekorps
Eva Matre og Eirik Vinkenes ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Behandle årsberetning

Årsmelding ble godkjent med følgende kommentarer:

Ulvehundseminaret fra 2017 var en stor suksess, og takk til de som stelte i stand arrangementet. Det var veldig lærerikt og trivelig.

Det er holdt en god del møter i forbindelse med planleggingen av utstillingen On the border, i Morokulien.

Generalforsamlingen takker styret, og tar årsberetningen til etterretning.

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning

Regnskap og revisors beretning ble tatt til etterretning

5. Godkjenne budsjett

Revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019 ble godkjent

6. Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode

Aktivitetsplanen ble vedtatt med følgende kommentarer:

Oppdrettere oppfordres til å verve nye valpekjøpere i klubben.

Oppfordring til å være med på rigging av stand og å stå på stand neste Dogs for all.

7. Fastsette kontingent for 2019

Kontingent for hovedmedlem ble fastsatt til kr. 320,-
Kontingent for familiemedlem ble fastsatt til kr. 60,-

8. Innkomne saker

8a. Fra Styret: Revisjon av klubbens lover

Per Arne Flatberg la frem forslaget på vegne av styret.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok nye lover enstemmig.

8b. Fra Helsekomiteen: Etiske retningslinjer for avl

Per Arne Flatberg la frem forslaget på vegne av Helsekomiteen

Gunn Marit Myhre foreslår at generalforsamlingen skal gi fullmakt til helsekomiteen til å ta seg av retningslinjer for avl i stedet for at generalforsamlingen lager regler for dette.
13 stemte for forslaget, 14 mot forslaget. Forslaget falt.

Anne Mette Mikkelsen foreslår å beholde ordlyden i nåværende retningslinjer for HD og AD. 6 stemte for forslaget, 17 mot forslaget. Forslaget falt.

Anne Mette Mikkelsen foreslår at hjertelytting på avlsdyr gjøres hos godkjente kardiologer.

Vedtak: Nye etiske retningslinjer ble vedtatt med 28 mot 1 stemmer, med følgende endringer:

Helsekomiteen endrer punktet om hjertetesting:
Hjertetesting skal utføres av kardiolog autorisert av Norsk Forening for veterinær kardiologi.

8c. Fra Per Arne Flatberg og Anne Mette Mikkelsen: Fullcerting

Per Arne Flatberg og Anne Mette Mikkelsen argumenterte for at fullcerting-ordningen bør avvikles.

Stemmegivning: Forslaget fikk 15 stemmer. 6 stemte mot forslaget
Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge søker fritak for fullcertordningen

9. Valg

Leder: Kristin Myrene valgt for 2 år
Styremedlemmer:
Alise Strøm Sørensen valgt for 2 år
Anne Mette Mikkelsen valgt for 2 år
Tanja Horn Bolset er ikke på valg, og har ett år igjen av sin valgperiode
Monica Bjørnsen er ikke på valg, og har ett år igjen av sin valgperiode

Varamedlemmer:
Eivind Holm valgt som 1. Vara for ett år (28 stemmer)
Elin Slåen valgt som 2. Vara for ett år (25 stemmer)
Fredrik Juelsen fikk 3 stemmer og ble ikke valgt

Revisor: Øivind Berg Larsen valgt for ett år
Vararevisor: Gunn Marit Myhre valgt for ett år

Valgkomite:
Knut Olav Wille valgt for 2 år
Aud-Ingri Fure valgt for 2 år
Laila Korsøen og Hilde Lorentzen er ikke på valg og har ett år igjen av sin valgperiode
Varamedlem: Heidi Kristin Vaslestad Winjum valgt for ett år

Gol, 23. juni 2018

Eivind Holm

Eva Matre
Eirik Vinkenes

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram