Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 24.06.2023

Protokoll fra generalforsamling i Irsk Ulvehundklubb Norge 24.juni 2023

1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Innkallingen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 30 stemmeberettigede. 0 forhåndsstemmer mottatt. 4 observatører til stede.

2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

Øivind Berg Larsen ble valgt til møtelederMonica Jensen og Janne Pettersen Kulstad ble valgt til å føre protokoll.

Øystein Eiterjord og Kristoffer Ellefsen ble valgt til tellekorps.

Jannicke Larsen og Nigel Sams  ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Behandle årsberetning

Det ble gjort rede for at styret dette året ikke har fullført handlingsplanen grunnet kapasitetsproblemer. Årsmøtet gav uttrykk for at styret tross dette har utført en stor innsats med tre myndeutstillinger i tillegg til Spesialen, samt arrangert Ulvehundseminar. Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning.

Styret informerte om den tragiske hendelsene i Askim med flere ulvehunder og blant annet en av våre oppdrettere. De involverte har selv informert via sosiale medier. Styret har ikke villet ta stilling til avgjørelser, men har og vil støtte på det menneskelige plan. Årsmøtet gav støtte til dette. Årsmeldingene fra regioner, Ulvehunden, webredaksjonen,valpeformidler, helsekomiteen og helsekontakt ble tatt til etterretning. Årsmøtet takker alle medlemmene som har bidratt i ulike komiteer og utvalg.

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning

Regnskap og revisors beretning ble tatt til etterretning

5. Godkjenne budsjett

Revidert budsjett for 2023 og budsjett for 2024 ble godkjent 

6. Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode

Aktivitetsplanen ble vedtatt uten kommentarer.

7. Fastsette kontingent for 2023

Kontingent for hovedmedlem forblir uendret, det vil si kr. 350,- Kontingent for familiemedlem forblir også uendret, til kr. 100,-

8. Innkomne saker

8a.. Inntekter fra lotteriet

Fra Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen: Foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «Inntektene fra lotteriet på Spesialen 2023 går uavkortet til det arbeidet som Victoria Bolkina og Sergiis gjør for dyrene i Ukraina i denne tragiske tiden i landet deres». Begrunnelse: Den grusomme krigen i Ukraina har nå snar pågått i ett og et halvt år. At det ikke ser ut til å være en løsning i siktet opprører oss alle og er en katastrofe for mennesker og dy i området. Som det framgår av artikkel i Ulvehunden 1/202 gjør Victoria Bolkina og Sergiis et arbeide med å skaffe fôr og medisiner som de fordeler til hunde- og katteeiere i hele nord-vest Ukraina.Vedtak: Inntektene fra lotteriet på Spesialen 2023 går uavkortet til det arbeidet som Victoria og Sergiis Bolkina  fortsatt gjør for dyrene i Ukraina.

Vedtatt med akklamasjon.

8b. Etablere en årlig rapport om rasens populasjon i Norge

Fra Anne Birgitte Larsen: Etablere en årlig rapport om rasens populasjon i Norge– Utføres av styret, og/event. helsekomiteen.– Kan legges inn som en del av årshjulet.– Rapporten presenteres kort muntlig på årsmøtet hvert år, samt publiseres på nett og i medlemsbladet.Fordeler med et levende dokument:– Rapporten kan bidrar til at flere medlemmer og tillitsvalgte blir fortrolig med IUKNs viktigste oppgave: raseforvaltning.– Selv ved store utskiftninger i styret og helsekomiteen vil dokumentet være en håndfast oppgave som fylles ut etter en etablert mal, og til en gitt frist. En mal som for eksempel kan bygges på vårt tidligere RAS-dokument. Denne malen behøver ikke være statisk, men kan bygges ut hvis det skulle bli behov for det.– Styret og helsekomiteen vil ha årlige data som de kan jobbe videre med – eller bruke som et verktøy og utgangspunkt for videre arbeid.– Kunnskap overføres kontinuerlig/årlig.– IUKN blir mindre sårbare som klubb hvis nøkkelpersoner skulle bli borte.– Uavhengig av NKKs avlsprogram, som for øvrig er planlagt innført i løpet av 2023, vil denne rapporten kunne gå dypere og bredere etter data som er spesielt viktig å ha informasjon og gjennomarbeidet dokumentasjon på, for rasen vår.– Med en årlig rapport vil vi raskere kunne dokumentere populasjonsutviklingen, både positivt og negativt.

Vedtatt med akklamasjon.

8c. Fra styret: Utstillinger i Nordland, Troms og Finnmark

Monica Jensen la frem forslaget på vegne av styret.  Forslag: IUKN skal si ja til alle utstillinger i Nordland, Troms og Finnmark.Begrunnelse: I dag sier IUKN ja til alle utstillinger som ikke kolliderer med myndeutstillinger i Norge. Dette oppleves som urimelig for flere utstillere i Nord-Norge som uansett ikke reise sørover til utstilling. Styret vurderer at disse utstillingene i svært liten grad konkurrerer med myndeutstillingene og at vi kan si ja til disse uten at det går ut over oppslutningen til myndeutstilingene.

Vedtak:  Forslaget vedtatt med akklamasjon

9. Valg

Leder: Bente Lene Christensen, ny  for 2 år

Styremedlem Janne Pettersen Kulstad, ny  for 2 år

Styremedlem Monica Jensen, ny for 2 år

Styremedlem Thomas Torgersen, ny for 1 år

Nestleder Per Arne Flatberg  er ikke på valg. 

Varamedlemmer:

vara Nigel Sams (Gjenvalg, 1 år)

vara Mette Elisabeth Nilsen (Ny, 1 år)

Revisor:

Øivind Berg Larsen gjenvalgt  for 1 år

Vararevisor: Einar Walhstrøm gjenvalgt for 1 år

Valgkomite:

Leder: Therese Granlund Haugen (Gjenvalgt for 2 år)

Medlemmer: Geir Fjeldstad (1 år - ikke på valg)

Jannicke Larsen (Ny, 2 år)

Varamedlem: Marit Båtvik (gjenvalg,  1 år)

Alle valg ved akklamasjon.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram