Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 24/6-2006

Årsmøtet ble holdt på kroen til Gol Campingsenter i forbindelse med Spesialen 2006.

Antall stemmeberettigede: (Det ble ikke oppgitt hvor mange stemmeberettigede det vartil stede, og Lene har det ikke/husker det ikke)

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent uten tilføyelser eller rettelser.

Sak 2: Valg av ordstyrer, referenter og møtevitner/tellekorps

Ordstyrer:  Nina Nilsen

Tellekorps (Møtevitner): Bengt Larsen og Kjersti Trondsen.

Referat: Anne Mette Mikkelsen og Nanna Due

Sak 3: Styrets årsmelding for 2005-2006, samt årsmeldinger fra regioner og komiteer

Godkjent enstemmig av generalforsamlingen.

Sak 4: Regnskap

I kasserers fravær har Øivind Berg Larsen sagt seg villig til å legge frem regnskapet. Ingen innsigelser til dette fra Generalforsamlingens deltagere.

Øivind Berg Larsen hadde følgende kommentarer:

Regnskapet for Spesialen 2005 er ikke fullført. Tore Nilsen og Øivind B.L. orienterte om saken og ba om å få bruke inneværende år til å rydde opp og fullføre dette. Det er mulig å kartlegge det som mangler i regnskapet via postgiro og andre kilder, og det er ikke mistanke om noen misligheter i forbindelse med arrangementet.

Forsamlingen hadde følgende kommentarer:

Ad. Spesialen 2005: Forsamlingen ber styret om å unngå slike saker i fremtiden, det er sterkt beklagelig med slike hendelser.

Ad. Inkallingen: Forsamlingen vil også ha med at det verken i 2005 eller 2006 ble sendt ut regnskap sammen med innkallingen, det skal det være og bør unngås i fremtiden.

Ad. Ulvehundboken: Øivind B.L. opplyste at av praktiske hensyn er noen bøker lagret hos kontaktpersonene i hver region. Dette fordi portoutgiftene ville blitt betydelige hvis bøkene skulle sendes til alle som bestiller. Ved å ha en desentralisert lagring vil de fleste kunne hente boken hos regionkontakten. Dt ble uttrykt ønske fra forsamlingen om at det fremgår av regnskapet for Ulvehundboken hvor mange eksemplarer som blir solgt fra hver region. Med ovennevnte kommentarer ble regnskapet for klubben godkjent enstemmig av forsamlingen.

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 5.1. Forslag fra Region Hordaland:

I innkallingen til generalforsamlingen er det en feilskrift. Forslaget skal lyde: Kontaktpersoner får tilbakeført møterett ved alle styremøter som avholdes. Kontaktpersonene bør også få referater fra disse møtene per mail.

Generalforsamlingen diskuterte regionkontaktenes forhold til styret og flere deltagere hadde synspunkter på saken. Behovet for åpenhet omkring styrets arbeid, og regionenes mulighet til å involvere seg i klubbens arbeid ble trukket frem som viktige argumenter for å gi regionkontaktene denne tilgangen. Regionkontaktenes rolle i klubben som formidlere mellom styret og medlemmene vil bli understreket ved at de får informasjon om styrets arbeid. Generalforsamlingen ytret seg også positivt til at regionkontaktene får styreinnkallinger og referat fra styremøtene, slik at regionene kan formidle sitt syn til styret i saker det er interesse for. Det ble fra generalforsamlingen understreket at styret er klubbens besluttende organ, og at regionkontaktene ikke skal kunne ha innflytelse på styrets beslutninger, bare formidle regionenes syn på saker som skal behandles. Generalforsamlingen håper at denne praksisen kan være med på å skape større engasjement lokalt i klubben og være inspirerende for regionkontaktene. Forslaget ble vedtatt med en endring i siste setning: Istedet for "kontaktpersonene bør få…", skal det være "kontaktpersonene skal få…".

Sak 5.2. Forslag fra styret:

Etter endringene i Norsk Kennel Klubs lover blir det nødvendig med endringer i lovene for vår klubb også. Ny lovnormal ble vedtatt enstemmig av generalforsamlingen.

Kontingenten til raseklubbene vil etter omstruktureringen av NKK gå direkte til NKK. Dette innebærer en stor forenkling av raseklubbenes arbeid, men en større del enn før av våre medlemsinntekter vil da gå til NKK. Styret ble bedt av generalforsamlingen om å legge frem sak om eventuell endring av kontingenten for neste ordinære generalforsamling.

Forslag fra styret:

Innhold IUKNs webside: Forslag fra styret vedrørende klubbens webside skapte diskusjon omkring hensikten med den. Det var enighet om at websiden bør være både for medlemmer og ikke medlemmer, men at informasjon om klubbens økonomi, referat fra generalforsamling og styremøter bør forbeholdes medlemmene. For å gi eksklusiv informasjon til medlemmene ble det foreslått å lage en passordbeskyttet side som kun medlemmer har tilgang til. Generalforsamlingen oppfordrer styret til å lage retningslinjer for webmaster slik at vedkommende har klare føringer for hva som kan legges ut og hvordan siden skal administreres. Styret valgte å stryke forslaget, borsett fra punktet om at styre- årsmøtereferat, slik at forslaget fra styret lyder:

"Innhold IUKNs webside:  – Ikke styremøte/årsmøte-referater. Dette kommer i bladet til medlemmene."

Sak 6: Valg

Valgkomiteen orienterte om sitt arbeid og la frem sitt forslag til nytt styre, som er vedlagt referatet. De nye styremedlemmene ble presentert for årsmøtet:

Valgkomiteens innstilling til valg av styre i IUKN 2006

Leder: Turid Pedersen, Ny for 1 år *
Styremedlemmer:
Rita Angler, Ny for 1 år*
Knut Olav Wille, Ny for 2 år*
Kjersti Trondsen, Ny for 2 år*
Ingun Hinna, Ikke på valg, 1 år igjen

Varamedlemmer: Sverre Egil Bagaasen, 1 år og Heidi Z. Larsen 1 år

Revisor: Øivind Berg Larsen: 1 år

Vararevisor: ?

Valgkomite: Tore Grønhaug, Gunn Marit Myhre, Solfrid Næss.
Vara valgkomite: ?

  • Valgkomiteen gjør oppmerksom på at leder og styremedlemmer etter lov §12 skal velges for to år, men for å unngå full utskiftning allerede om ett år, ber vi årsmøtet akseptere vår innstilling slik den er nå.

Kandidater til varamedlemmer, valgkomite og vararevisor står åpne og generalforsamlingen henstiller til styret å spørre aktuelle kandidater. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt enstemmig og generalforsamlingen takket valgkomiteen for godt utført arbeid.

Nanna Due og Anne Mette Mikkelsen, referenter

Kjersti  H. Trondsen og Bengt Larsen, møtevitner

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram