Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 24/6-2017

Protokoll fra generalforsamling i Irsk Ulvehundklubb Norge lørdag 24. Juni 2017

  1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, samt å gi observatører rett til å være til stede.

26 stemmeberettigede. Ingen forhåndsstemmer mottatt.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til at Per Hedlund fra Svenska Irländsk Varghundsklubben og Svenska Vinthundsklubben kunne være tilstede som observatør.

  1. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

Øivind Berg Larsen ble valgt til møteleder

Lene Tidemandsen Bergsvåg ble valgt til å føre protokoll

Heidi Winjum og Sverre Blikra ble valgt til tellekorps

Cecilie Burvald og Tanja Horn Bolset ble valgt til å undertegne protokollen.

  1. Behandle årsberetning

Årsmelding ble godkjent med følgende kommentarer:

Generalforsamlingen ønsker ikke restriksjoner på valg av dommer til Spesialen utover det som er vedtatt på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen mener det er viktig å ha et kontaktpunkt for nye valpekjøpere.

  1. Godkjenne regnskap med revisors beretning

Regnskap og revisors beretning ble tatt til etterretning

  1. Godkjenne budsjett

Revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 ble enstemmig vedtatt

  1. Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode

Aktivitetsplanen ble enstemmig vedtatt

  1. Fastsette kontingent for 2018

Kontingent for hovedmedlem ble fastsatt til kr. 320,-

Kontingent for familiemedlem ble fastsatt til kr. 60,-

  1. Innkomne saker

8a. Fra Odd Myhre: Valgkomiteen bør bestå av regionkontakter

Odd Myhre var ikke tilstede. Per Arne Flatberg argumenterte for styrets syn

Myhres forslag fikk 0 stemmer

Styrets alternative formulering ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Ved forslag til valgkomite skal Styret tilstrebe representasjon fra så mange som mulig av klubbens regioner. 

8b. Fra Odd Myhre: For å få størst mulig oppslutning på «spesialen» må utstillingsstedet ambulere på minst to forskjellige steder. Styret har fullmakt til å finne aktuelle steder.

Odd Myhre var ikke tilstede.

Generalforsalingen avviste Myhres forslag enstemmig.

Vedtak: Forslaget falt

  1. Valg

Leder: Lene Tidemandsen Bergsvåg valgt for 2 år

Styremedlemmer:
Monica Bjørnsen valgt for 2 år
Tanja Horn Bolset valgt for 2 år
Eivind Holm valgt for 1 år
Heidi Kristin Vaslestad Winjum er ikke på valg og har ett år igjen av sin valgperiode

Varamedlemmer:
Janne Grete Moen valgt som 1. Vara for ett år
Erik Martinussen valgt som 2. Vara for ett år

Revisor: Øivind Berg Larsen valgt for ett år
Vararevisor: Gunn Marit Myhre valgt for ett år

Valgkomite:
Laila Korsøen valgt for 2 år
Hilde Lorentzen valgt for 2 år
Knut Olav Wille og Kristin Myrene er ikke på valg og har ett år igjen av sin valgperiode

Varamedlem: Tone Elisabeth Hagen valgt for ett år

Alle valg ved akklamasjon

  1. Utmerkelser

Årsmøtet utnevnte Øivind Berg Larsen til æresmedlem i Irsk Ulvehundklubb Norge. Æresmedlemskapet ble vedtatt med stående applaus fra forsamlingen.

Lene T. Bergsvåg (sign)

Tanja Horn Bolset (sign)
Cecilie Burvald (sign)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram