Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 25.06.2022

Sakspapirer ligger her

1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Innkallingen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 28 stemmeberettigede. 0 forhåndsstemmer mottatt. 4 observatører tilstede

2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

  • Monica Jensen Seland ble valgt til møteleder
  • Per Arne Flatberg ble valgt til å føre protokoll
  • Eva Matre og Eivind Øverli Holm ble valgt til tellekorps
  • Jannicke Larsen og Thomas Torgersen  ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Behandle årsberetning

Årsmøtet tar årsberetningen til etterretning og takker styret for godt arbeid. Årsmøtet er glad for at det virker som om styret er et velfungerende kollegium som medlemmene setter stor pris på.

Årsmeldingene fra regioner, Ulvehunden, webredaksjonen,valpeformidler, helsekomiteen og helsekontakt ble tatt til etterretning.

Årsmøtet takker alle medlemmer som har bidratt i ulike komiteer og utvalg.

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning

Regnskap og revisors beretning ble tatt til etterretning

5. Godkjenne budsjett

Revidert budsjett for 2022 og budsjett for 2023 ble godkjent 

6. Behandle aktivitetsplan for neste årsmøteperiode

Aktivitetsplanen ble vedtatt med følgende kommentarer:

Whippetklubben har satt av mye penger til å kjøpe LC-utstyr til regionene. Årsmøtet oppfordrer til samarbeid med whippetklubben, enten ved å kjøpe seg inn i deres utstyr eller samarbeide med whippetklubben.

Arrangement av Myndefest: Klubben trenger frivillige til arrangementet, og oppfordrer folk til å delta. Hvis alt går bra, ønsker vi også å arrangere Myndefest i 2023.

7. Fastsette kontingent for 2023

Kontingent for hovedmedlem ble fastsatt til kr. 350,-

Kontingent for familiemedlem ble fastsatt til kr. 100,-

8. Innkomne saker

8a. Fra styret: Fast årlig tilskudd til IWDB

Monica Jensen Seland la frem forslaget på vegne av styret.

Vedtak: IUKN bidrar til arbeidet med IWDB med kr. 15 pr betalende medlem. Forslaget vedtatt med akklamasjon.

8b. Oppbygging av egenkapital frem mot 2027

Per Arne Flatberg la frem forslaget på vegne av Styret

Vedtak: Egenkapital søkes bygget opp til kr. 300.000 frem mot 2027. Forslaget vedtatt med akklamasjon.

8c. Lotteriinntekter

Fra Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen: Krigen i Ukraina opprører oss alle og er en humanitær katastrofe. Som det framgår av artikkel i Ulvehunden 1/2022 gjør Victoria Bolkina og Sergiis et arbeide med å skaffe fôr og medisiner som de fordeler til hunde- og katteeiere i hele nordvest Ukraina. Flere av klubbens medlemmer har allerede sendt penger for å støtte dette arbeidet. Vi foreslår nå at inntektene fra lotteriet på spesialen gis som et håndslag og støtte til dette arbeidet, som det dessverre ser ut til at vil foregå i lang tid framover.
Vedtak: Inntektene fra lotteriet på Spesialen 2022 går uavkortet til det arbeidet som Victoria og Sergiis Bolkina  gjør for dyrene i Ukraina i denne tragiske tiden i landet deres. Vedtatt med akklamasjon.

Valg

Nestleder: Valg av nestleder delegeres til styret blant de valgte medlemmene

Styremedlem Per Arne Flatberg, gjenvalgt for 2 år

Styremedlem Bente Lene Christensen, ny for 2 år

Leder Monica Jensen Seland og styremedlemmene Eivind Øverli Holm og Eva Matre er ikke på valg.

Varamedlemmer:

  1. vara Janne Pettersen Kulstad (Ny, 1 år)
  2. vara Nigel Sams (Ny, 1 år)

Revisor: Øivind Berg Larsen valgt for ett år

Vararevisor: Einar Walhstrøm valgt for ett år

Valgkomite:

Leder: Therese Granlund Haugen (1 år)

Medlemmer: 

Tove-Kristin Ludvigsen (1 år - ikke på valg)

Geir Fjeldstad (Ny, 2 år)

Varamedlem: Marit Båtvik (Ny, 1 år)

Alle valg ved akklamasjon.

Etter valgene tok styreleder Monica Jensen Seland ordet for å legge frem følgende forslag:

I henhold til IUKNs lover kan styret på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.

På vegne av kennelene Chaos in Motion, Fastfoot, Reblima, Ginnunga, Black Glacier, McKenzie og O’Marksbay vil vi oppfordre til at styret foreslår at Anne-Birgitte Larsen og Per Arne Flatberg utnevnes til æresmedlemmer av klubben på generalforsamlingen 2022.

Anne-Birgitte Larsen har i over ti år satt sitt enestående preg på medlemsbladet vårt, Ulvehunden. Hun har fylt rollene som utformer, redaksjonsmedlem og redaktør av et fantastisk blad. Bladet har en tydelig profil og har presentert alle aspekter ved rasen, helseutfordringer, førstehjelp, pelsstell og utstillinger. Vi har også fått servert tips og trivelige artikler om folk og hundene deres, aktiviteter fra inn- og utland pakket inn i et tiltalende layout. Hun er et levende leksikon når det gjelder stamtavler, hundehelse og kull. Dette er kunnskap hun har tilegnet seg ved å pløye alt hun har kommet over av utenlandske ulvehundbøker og utstillingskataloger etc., og denne kunnskapen bringer hun inn i det betydningsfulle arbeidet med innholdet i Irish Wolfhound Database - IWDB. I hverdagen med samboer Per Arne Flatberg har hun vært en aktiv og engasjert eier av flere irske ulvehunder og hun representerer alltid rasen på en utmerket måte.

Per Arne Flatberg skal først og fremst berømmes for det enorme arbeidet han har gjort for å få fram verdens desidert beste stamtavledatabase for hunder. I Irish Wolfhound Database er målsetningen å ha informasjon om alle registrerte irske ulvehunder som noensinne har levd. Per Arne har utført et gedigent arbeid for å etablere og kontinuerlig forbedre den tekniske løsningen for databasen og fylle den med informasjon. Han er også en meget aktiv ambassadør for databasen som foredragsholder fysisk, på video og web og også leverandør av store mengder interessant materiale om helse, levealder m.m. I tillegg til dette har han vært med i styret i klubben i mange år og også gjort en stor innsats ved å representere oss i ulike sammenhenger i NKK. Sammen med samboer Anne-Birgitte Larsen har han vært en aktiv og engasjert eier av flere irske ulvehunder og han representerer alltid rasen på en utmerket måte.

Med vennlig hilsen Tone Elisabeth Hagen og Marthe Ludvigsen, Therese Granlund Haugen, Eva Matre og Sverre M Blikra, Monica og Torunn Seland, Hilde Lorentzen, Ingun Hinna og Thor-Egil Haga, Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen.

Forslaget ble vedtatt med stående applaus fra en samlet forsamling. 

Per Arne Flatberg og Anne-Birgitte Larsen er dermed utnevnt til æresmedlemmer i Irsk Ulvehundklubb Norge.

Gol, 25. juni 2022

Per Arne Flatberg

Jannicke Larsen Thomas Torgersen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram