Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 25/6-2011

Referat fra generalforsamling
Irsk Ulvehundklubb Norge 25.06 2011

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent uten bemerkninger.

Sak 2:Valg av ordstyrer, 1 referent, 2 møtevitner og to personer tiltellekorps.

Ordstyrer: Øivind Berg Larsen, 1 referent: Under­ tegnede, Nanna Due,

2 møtevitner: Tore Grønhaug og Kristin Opøien, To personer som tellekorps:

Pia Rivenæs og Therese Haugen

Sak 3:Styrets årsberetning for 2010-2011, samt årsmeldinger fra regioner og komiteer.

Knut Olav Wille leste årsberetningen.

Det har vært en endring i styresammensetningen: Tone Hagen rykket opp som ordinært styrem­edlem fordi styret var undertallig.

Endring i årsmeldinger fra regionene:

Region Østland sør: Tur i Lillomarka ifebruar var utelatt ved en inkurie.

Årsrapport fra valpeformidler:

Styret har ikke mottatt rapport innen fristen. Valpeformidler (undertegnede) avla muntlig rap­port på møtet: det er pr i dag 4 personer/familier som har meldt interesser for valp eller voksen hund. Valpeformidler er helt avhengig av at de som har hunder de vil overdra melder fra. Jeg sender alle som melder interesse for hund videre til dem som har registrert seg hos formidlingen og foretar ingen kontroll eller vurdering. Henven­ delser; helst pr e-post: Eller: Nanna Due, Alunsjøveien 49, 0957 Oslo.

Styret takker alle som har gjort en innsats for klub­ben!

Sak 4: Regnskap og budsjett:

Gunn Marit Myhre leste beretning fra revisor. Gen­eralforsamlingen godkjente regnskapet.

Kommentar: hvis det fortsatt skal brukes penger på hjertetesting henstilles til styret å kunngjøre dette godt slik at deltagelsen i testingen blir så stor som mulig.

Sak 5:innkomne forslag:

Det er ingen innkomne forslag.

Sak 6: Valg:

Valgkomiteens forslag er supplert i ettertid. Anne Mette Mikkelsen og Arne Johan Aastvedt sa seg villige til å stille til valg etter at innstillingen var avgitt. Anne Mette Mikkelsen var ikke til stede, Arne Johan Aastvedt leste opp en presentasjon på vegne av Anne Mette. Tina Grønhaug pre­senterte seg selv.

Valg på leder:Tina Grønhaug 24 stemmer. Anne Mette Mikkelsen 4 stemmer. To medlemmer stemte blankt.

Valg på styremedlemmer :

Tone Hagen valgt for to år med 28 stemmer. Therese Haugen valgt for to år med 23 stemmer. Arne Johan Aastvedt valgt for et år med 20 stem­ mer.

Janne Andersen valgt for et år med 11 stemmer. Et medlem stemte blankt.

Valg på varamedlemmer:

Bjørgulf Bergseth og Eva Matre var foreslått og ble valgt ved akklamasjon.

Valg på revisor : Øivind Berg larsen ble valgt ved akklamasjon, med Gunn Marit Myhre som vara. Valgkomite: Knut Olav Wille, Kjell Opaker og Janne Andersen ble foreslått og valgt ved akkla­masjon.

Eventuelt:

For to år siden vedtok generalforsamlingen at hunder som har hatt magesekkdreining ikke burde brukes i avl. Vedtaket for to år siden gikk på at hunder som har hatt magesekkdreining bør ikke brukes i avl. Denne saken ble ikke drøftet på grunn av tidsmangel. Det nye styret bes ta opp igjen denne saken slik at den kan belyses på nytt.

Gol 25-06-2011

Nanna Due

Møtevitner: Tore Grønhaug, Kristin Opøien

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram