Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 25/7-1992

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK ULVEHUNDKLUBB 25.07.92

Møtet fant sted på Osensjøen Camping, Osen, i forbindelse med Championatutstillingen 1992.

Det var 79 stemmeberettigede tilstede, derav 14 fullmakter.

Sak 1. Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av ordstyrer: Svein Ruderås.

Valg av referenter: Jan Erik Bråten og Gunn Marit Myhre.

Valg av møtevitner og tellekorps: Martc Hinna og Ingar Widding.

  1. Årsmelding 1991/92 ble opplest og godkjent.

15-års jubileums nålene som er omtall i årsmeldingen ble etterlyst. Styret lovet at disse skulle sendes ut umiddelbart etter ferien. Den nye hundeboka som er omtalt ble framvist.

Ved kjøp: se annonse i Hundesport. Regionenes årsmøter ble referert.

Nord-Norge er ikke funksjonsdyktig p.t. og har ikke levert årsmelding.

Region Vestfold har tatt opp video fra utstilling og seminar om PRA m.m. i april 1992 og refererte at denne var til utlån til regioner og medlemmer.

Årsmelding fra valpcformidler, MOSO og OSO ble referert,

Ved spørsmål om Dogbase kan brukes til annet enn tegistrering av Shunt, ble dette bekreftet. Flere forskjellige sykdommer/lidelser kan registreres.

OSO refererte shunt-stantistikken for de foregående år.

Styret vurderer sentralisering av arbeidet med helse og sykdom ved opprettelse av en Sunnhetskomite.

Det ble overfor styret foreslått å avholde en helhetlig helsekonferanse, noe årsmøtet bifalt.

  1. Regnskapet 1991,regnskapsrapport 1992

ble gjennomgått og godkjent. Det er forventet et underskudd i 1992, da vi ikke har Halling­dalsutstilJingen “å gå på”.

Det ble stilt spørsmål om kommersiell annonsering i Ulvehunden for å få inntekter.

  1. Hjertesak (punkt 6 på sakslista).

Forslag til formål og retningslinjer for ”hjertekomite” ble gjennomgått og godkjent. Rapport fra Steinar Arstad i komiteen ble referert. Det har ikke skjedd noe i det senere.

Steinar Stenersen orienterte om hjertelotteriet og henviste til Paragraf 5 i Norges Lover, som ble opplest, som underlag for det arbeidet som ble gjort ved oppstart av lotteriet m.h.t. tolking av Lotteriloven.

Styret i NUK ønsker å følge loven slik Oslo Politikammer (skriftlig) har tolket loven, og derfor ble lotteriet foreløpig trukket tilbake av styret.

Årsmøtet bifalt denne avgjørelsen.

  1. Innkomne saker (punkt 7 på sakslista).

Innenrikskontakt.

Forslag og begrunnelse gjennomgått.

Det ble presisert av årsmøtet at kontaktpersonene er ansvarlig for aktiviteten i regionene og det må en lovendring til dersom styret skal utvides. Dessuten har kontaktpersonene møterett i styret, og får tilsendt saksliste og referat.

Årsmøtet godkjente ikke at styret ble utvidet med et medlem, men ga overfor styret uttrykk for at det kunne være ønskelig at et av styremedlemmene hadde spesielt ansvar for regionene. Tidligere praksis der Kontaktpersonene møttes på Championatutstillingen ble foreslått tatt opp igjen.

20-på-topp

Det ble en diskusjon der temaet ble spørsmålet om merkostnader, merarbeid og om det eventuelt blir en ”hyggeligere’ stemning rundt uoffisielle utstillinger.

Forslag om at uoffisielle utstillinger skal telle på 20 på-topp-listen ble nedstemt.

Alle utstillinger skal være åpne for Irsk Ulvehund

Forslaget ble diskutert og det var tydelig forskjellig oppfatning av hva som er til rasens beste. Styret samarbeider nå med Norsk Myndeklubb om hvilke utstillinger gruppe F skal delta på. Forslaget om at alle utstillinger skal være åpen for Irsk Ulvehund ble nedstemt mot 15 stemmer.

Poengberegningen ved 20-på-topp.

Forslag om endring av poengberegningen på spesialutstillingen ble nedstemt mot 17 stemmer. Det kom fram forslag om at ”spesialutstillingen skal telle 10 poeng mer enn mest tellende annen utstilling i løpet av året” men i henhold til årsmøtets regler kan slike forslag ikke stemmes over. e. Dekning av utgifter for utstillingskomiteen.

Forslaget ble trukket tilbake.

Styret har fullmakt til å ordne dette.

Championatutstillingen 1993 (punkt 5 på sakslista)

Det var innkommet to forslag til utstillingssted i 1993: Gol og Sveastrand v/Biri. Disse ble sett under ett .

Tidligere årsmøtevedtak om annethvert år i Trøndelag/Østlandet ble opphevet. Forslag om å avholde ”spesialen” til fast tid 2. eller 3, uke i juni hvert år ble nedstemt. Fjorårets forslag om at ”spesialen” skal avholdes 26.-27 juni 1993 ble opprettholdt. Gol ble vedtatt som utstillingssted i 1993.

7. Æresmedlemskap

Odd Myhre var foreslått som NUK’s første æresmedlem. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.

  1. Valg. (punkt 8 på sakslista)

Innkomne forslag til formann, styremedlem ble trukket tilbake. Valgkomiteens forslag til redaktør ble også trukket tilbake p.g.a. usikkerhet. Valgkomiteens øvrige innstilling ble enstemmig vedtatt:

Formann: Knut Olav Wille

Nestformann:   Svein Ruderås

Styremedlem:   Steinar Arstad

Styremedlem:   Gerald MCCabe

Valgkomité:       Astrid Arstad

Berit Helleberg

Kjell Torgersen

Styret fikk i oppgave midlertidig å utnevne redaktør fram til neste årsmøte.

  1. Eventuelt. (punkt 9 på sakslista)

Det ble klaget over at de skriftlige resultatene fra Shunt-testing tok altfor lang tid å få.

OSO tar dette til underretning.

Avtroppende formann, som holdt avslutningstale, ble behørig takket - og fikk utdelt presang fra Bergensregionen.

Møtevitner:

Marte Hinna og Ingar Widding

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram