Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 26.06.2021

Sakspapirer ligger her

1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne forhåndsstemmer ved personvalg, samt gi observatører rett til å være til stede.

25 medlemmer med stemmerett møtt frem til årsmøte. Det var ikke kommet forhåndsstemmer. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen observatører var til stede.

2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet.

Øivind Berg Larsen ble valgt til ordstyrer. Torunn Seland og Per Arne Flatberg ble valgt til referenter, Sverre M Blikra og Bjørg Sivertsen ble valgt til tellekorps, Ann Sams og Hilde Lorentzen ble valgt til å skrive under protokollen

3. Behandle årsberetning

Årsberetningen ble lest.

Vedtak: Generalforsamlingen tar årsberetningen til etterretning og takker styret for arbeidet i året som gikk.

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning 

Vedtak: Regnskapet godkjennes enstemmig. 

5. Godkjenne Budsjett for neste år

Vedtak: Budsjettet godkjennes uten merknader. Enstemmig.

6. Behandle aktivitetsplan for neste  årsmøteperiode.

Aktivitetsplan godkjennes uten merknader. Enstemmig.

7. Fastsette kontingent for 2022

Vedtak: Forslaget til kontigent godkjennes. 350 kroner for ordinære medlemmer, 100 kroner for familiemedlemmer. Enstemmig.

8. Innkomne saker

8a. Lovendringer: Valgkomité

Vedtak: Disse lovendringene godkjennes enstemmig:

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver:

[velge] Valgkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

§5-1 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.

8b. Revisjon av etiske retningslinjer

Forslag 1: I avsnitt om hjertefeil skal det startes med at alle hunder i avl skal hjertetestes

Enstemmig vedtatt. 

Forslag 2: Mentalitet,  Fjerne setningen: «mentaliteten skal passe dagens bruksområde, som er en utmerket  familiehund»

Enstemmig vedtatt  

Forslag 3: HD, vi trenger ikke å  screene på det vi ikke har forekomst av, det  foreslås å  fjerner det som går på HD, 

Det ble foreslått at punktet om HD ikke skulle behandles på denne generalforsamlingen

Forslaget om at HD ikke skal bli behandlet ble vedtatt med 12 mot 10 stemmer, og ble derfor ikke realitetsbehandlet. 

Vedtak: Den foreslåtte revisjonen av de etiske retningslinjene vedtas med umiddelbar virkning med tilleggsforslag 1 og 2.

Vedtatt enstemmig 

8c. Markering av klubbens 50-årsjubileum

Det presiseres at dette vil bety mye frivillig arbeid og det vil behov for flere komiteer som ivaretar kontinuerlig arbeid med dette arbeidet.

Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å innlede arbeide med jubileumsbok og til å søke om å arrangere FIWC I 2027. Det forutsettes at klubben ikke forplikter seg på ubudsjetterte kostnader I forbindelse med dette.

Vedtatt enstemmig.

8d. Alternative tilknytningsformer

Vedtak: Styrets bes om å utrede alternative tilknytningsformer til medlemskap I IUKN og fremme disse på ekstraordinær generalforsamling dersom NKK vedtar å øke grunnkontingenten med 50% eller mer.

Vedtatt enstemmig

8e. Organisering av regionene

Vedtak: Forslaget «Regionene som I dag er registret hos NKK strykes. I stedet opprettes kontaktpersoner for de avdelingene som finnes.» ble enstemmig avvist.

9. Valg

9a. Valg av styre

Monica J. Seland velges som leder for 2 år

Eva Marte velges som styremedlem for 2 år

Eivind Øverli Holm velges som styremedlem for 2 år

Alle valgt ved akklamasjon.

9b. Valg av varamedlemmer til styret

Kristel Edvartsen valgt som første varamedlem,  23 av 25 stemmer

Marte Ludvigsen valgt som andre varamedlem

9c. Valg av revisor og vararevisor

Øivind Berg Larsen valgt som revisor for ett år

Einar Wahlstrøm valgt som vararevisor for ett år.

Valgt ved akklamasjon

9d. Valg av valgkomite

Elin Slåen velges som leder for ett år.

Tove Kristin Ludvigsen og Therese Granlund ble valgt som medlemmer for to år.

Ingun Hinna ble valgt som varamedlem for ett år.

Valgt ved akklamasjon

Torunn Seland                                      Per Arne Flatberg

Referent                                              Referent

Ann Sams                                             Hilde Lorentzen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram