Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 28/7-1990

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK ULVEHUNDKLUBB 1990

  1. JULI 1990 KL-15.00 PÅ ØSTRE ÆRA CAMPING, OSEN

Årsmøtet ble åpnet av formann Odd Myhre. Antall fremmøtte, stemmeberettige, var 42.

Odd Myhre foretok en presentasjon av de øvrige styremedlemmene; nestf. Kjell Torgersen, sekr. Grete Haug Johansson, kasserer Petter A. Løken, styremedl. Greta Fjelldal og

Anita Sjølie, red. Berit Helleberg samt hvalpeformidler Marit Wad Nilsen.

Formannen foreslo røykfritt møte - vedtatt.

Tilstedeværende kontaktpersoner ble presentert;

Svein Ruderås, Østl.-N,         Ingun Hinna, Vestl.,               Anita Torgersen, Østl.-S,

Bjørn-Erik Sørum, Sørl.         Ingvar Iaugen, Trøndel.          Kjell Magne Lundskar, NNN var ikke tilstede.

Marit Wad Nilsen foreslo at alle reiste seg og presenterte seg ved innlegg.

DAGSSORDNEN (Se tilsendte innkalling/årsmelding).

Sak 1.             Innkalling og dagsorden

Godkjent uten kommentarer.

Sak 2.  Valg av ordstyrer.

Marit Wad Nilsen ble valgt til ordstyrer. Forslag referent Irene Sørum og Anne Gunn Johansen. Referent: Irene Sørum. Møtevitner: Astrid Holm og Ingar Kristian Widding.

Sak 3. Årsmelding

Formannen gikk gjennom årsmelding for 1989-90 som ble godkjent uten kommentarer.

Ordstyrer leste opp årsmelding og regnskap frå region NNN og årsmelding og regnskap fra region Trøndelag. Ingun Hinna leste opp årsmelding og regnskap fra region Vestlandet. Ordstyrer leste opp årsmelding og regnskap fra region Sør-Norge. Anita Torgersen leste opp årsmelding og regnskap fra region Østl.-Sør. Svein Ruderås leste opp årsmelding for Østl.-N. Han opplyste at han kunne fortsette i vervet som kontaktmann før han gikk gjennom regnskapet. Regionenes årsmeldinger og regnskap ble godkjent uten kommentarer.

Sak 4. Regnskap

Kasserer Petter A. Løken gikk gjennom NUK’s regnskap for 1989. Han fant det ikke fozmålstjenelig å lese alle tallene, men kommenterte overskuddet på kr. 45.521,58 mot underskuddet i 1988. Regnskapet for 1989 godkjent uten kommentarer. Resultatet for 1. halvår 1990 var lavere enn i 1989, ikke så høyt overskredet. Det ble ekstremt i 1989 p.g.a. Hallingdalutst. 1990 års regnskap godkjent uten kommentarer.

Sak 5. Championatutst. 1990 - sted/tidspunkt.

Styret foreslo midt i juni (rundt St. Hans). Tilbud fra Rena mottatt, søknad sendes Moelv. Utstillingen vil finne sted i Østlandsområdet. Irene Sørum foreslo tidspunktet til helga etter St. Hans, noe Anne Grethe Ebenstad støttet. Odd Alyhre var redd dette ville kollidere med andre utstillinger. Det ble bestemt at utstillingen primært skulle legges til helga etter St. Hans hvis dette ikke kolliderte med andre utstillinger. Astrid Arstad foreslo at styret fikk frihet til å velge den av helgene som medførte minst problemer. Vedtatt.

  1. Shunt-konferanse.

Informasjon og innlegg fra Anita Sjølie. Hun opplyste at grunnen til at punktet var satt på dagsordenen istedenfor oppdretter­konferanse, var for å sikre et visst oppmøte. Det er på tide at klubben samles om å forsøke å løse problemet fra innsiden. Dalmatinerklubben har klart å bli kvitt arvelig laukodystrofi gjennom oppdrettersamarbeid. I NUK har samarbeidet hittil vært dårlig oppdrettere imellom samt vis-a­vis styret. Det er derfor nå søkt om midlertidige registrerings­restriksjoner for utestede hvalpekull. Dette fikk styret av flere grunner anbefalt i et møte på WH med Jorun Grøndalen, Hilde Bremnes (begge fra Sunnhetsutv.), Ellen Skancke samt to fra styret. Søknaden er spesiell og vi har ingen garanti for utfallet. Arvegangen er ikke klarlagt og vi søker i den hensikt å finne denne. Søknaden berører i tillegg NKK's evne og vilje til å takle nye lidelser (mange klubber har helseproblemer de ønsker hjelp med). Hvis søknaden går gjennom i Sunnhetsutv./Hovedstyret forventes lettelse for alle parter - hvalpekjøpere, oppdrettere og styret.

Hun fortsatte med på styrets vegne å be om at forsamlingen brøt den offisielle tausheten og passivitetet omkring PSS. Styret har nedlagt mye arbeide med Shunt-problematikken og fortjener noe feed-back, f.eks. i form av NÅR man har tenkt å samarbeide med opplysninger og erfaringer. Behovet for samarbeid kunne ha vært mindre hvis alle sendte inn kull­attester til bladet, som eksempelvis Siv Holm og Erika Enger/Haavard Lehn. Erfaringer så langt viser at attester, både positive og negative, samt helt nøytrale bekreftelser i.h.t. fjorårets vedtak ifm. hvalpeformidling - er svært vanskelig å få til offentliggjøring.

Shunt-paragrafen er upresis og skal justeres. Tanken var at attestene skulle til klubben. Verdiene av bekreftelsene uten resultater er for liten. Målet er at resultater kan frigis for seriøst bruk av og for klubbens egne medlemmer. Hittil har det vært anledning til å nekte offentliggjøring av resultatene. Når vil kravet om utnyttelse av eksi­sterende materiale komme? Hun sluttet innlegget med å si: "Var det noe greie på oss, besluttet vi dette her og nå!".

(Utdrag/forkortelser av innlegget foretatt av ref.)

Irene Sørum brøt tausheten med å gi Anita Sjølie uforbeholden støtte for innlegget. Astrid Holm fortalte om sine erfaringer som førstegangsopp­dretter - to valper - begge med shunt. Hun mottok fortjent applaus og anerkjennelse for hvordan hun har taklet dette. Hun sa videre at hun som ny oppdretter hadde savnet kontakt og informasjon fra erfarne oppdret­tere. Dette kunne vært til hjelp for henne/hvalpekjøperne på et tidlig tidspunkt da hun hadde mistanke om at noe var galt, mens veterinæren hennes ikke kunne konstatere noe. Irene Sørum foreslo at det var på tide at klubben fikk en form for avlsråd - et veiledende organ. Man må slutte å se på ordet som et "skjells­ord" og se på nytten av et veildende avlsråd - spesielt i vår situa­sjon. Vi trenger en mentalitetsendring NÅ! Anita Sjølie opplyste at Ellen Skancke har sagt seg villig til å sitte i et evt. avlsråd. Ingun Hinna foreslo et shuntseminar for alle interesserte med Ellen Skancke. Dette skal styret arbeide for. Det var flere innlegg som Anita Sjølie kommenterte. Odd Myhre tok opp HD. Irene Sørum viste til de gode resul­tatene Norsk F1gh.k1. har oppnådd der. Bente Madsen tok opp avls ­problematikken og Elin Stenvik nevnte forsikringsselskapenes stilling m. h.L._shunt. Vi kan f.eks. be dem forlange shunttest. Anita Sjølie opplyste at det muligens ville komme endringer og at noen allerede hadde reagert ved å nekte erstatning. Styret vil arbeide for et slikt krav fra selskapene.

Det var forskjellige innlegg vedrørende synet på muligheten til å hemme­ligholde resultatene. Berit Helleberg konkluderte innleggene i sin kom­mentar ved å si at det på bakgrunn av diskusjonene heretter var en selv­følge at ingen tar forbehold.

  1. Innkomne forslag

7.1 Presisering fra styret om at hvalpekull må shunttestes før salg og kopi av attestene må sendes klubben for at oppdretterne skal kunne benytte klubbens tjenester av valpeformidling og annonserettigheter i medlemsbladet ble vedtatt. Forbeholdet om offentliggjøring i Ulvehunden bortfaller i.h.t. vedtak på dagens årsmøte.

7.2 Forslag fra styret om at forelderdyrene må være frirøntget for HD for at klubbens tjenester kan benyttes (hvalpeformidl./annonsering). Unntatt er utenlandske hanhunder. Forslaget ble vedtatt.

7.3 Forslag fra styret om vedtektsendringer ble vedtatt. (Se vedl./årsm.)

7.4 Forslag fra styret. Alt. 1 - Si opp koll. abonnement på Hundesport og beholde kontingenten uendret. Alt. 2 - Forslag fra styret om kontingentsendring og opprettholdelse av kollektivt abonnement på Hundesport.

Her var det flere innlegg. Bl.a. mottok noen 2 stk. "Hundesport", mens f.eks. Søren Olsen ikke fikk noe. Kasserer Petter A. Løken forklarte rutinene ved vedlikehold av adresselistene. Søren Olsen har stått på listene hele tiden og feilen er mest sannsynlig i post­gangen. Flere hadde innlegg for opprettholdelse av abonnementet, og NUK's markering i spalten ble nevnt samt den korte tiden det har vært i funksjon. Det ble også oppfordret til innsending av stoff til spalten.

Alt-1 - 0 stemmer.     Alt. 2 - 40 stemmer.   Blanke - 2 stk.            Alt. 2 vedtatt.

Sak 8. Valg av styre.

Det ble foreslått å foreta avstemning ved håndsopprekning. Dette ble vedtatt. Valgkomiteens formann Knut Olav Wille leste opp deres innstil­ling. Styret hadde foreslått Knut Olav Wille som nestformann. Det hadde ikke kommet inn andre forslag og det fremkomkom ingen benkeforslag og valget foregikk raskt og greit. Det nye styret fikk følgende sammenset­ning:

Formann:                          Kjell Torgersen    -          ny       (2 år) (tidligere nestformann)

Nestformann.:                  Knut Olav Wille   -          ny       (2 år)

Styremedl.:                       Silvia Leine           -          ny       (2 år)

"                                  Astrid Arstad       -          ny       (1 år)

Redaktør:                         Berit Helleberg     -          gj.v.(1 år)

Svein Ruderås presiserte at de gamle lovene fortsatt gjelder. Endringene som ble vedtatt på årsmøtet må godkjennes av NKK før de trer i kraft.

Sandefjord, 18.08.90

Irene Sørum referent

Astrid Holm                                                   Ingar K. Widding
møtevitne                                                             møtevitne

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram