Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 30/7-1983

REFERAT FRA ÅRSMØTET 1983

DEN 30-7.83 PÅ ØSTERDALENTURISTSENTER, RENA

Møteleder:      Håvard Solhaug

Møtereferent: Anne Kjønaas

Møtevitner:    Grethe Karin Hoviosen og Tomas Lyresten

Tellekorps:     Marit Deildok og Håvard Solhaug

Tilstede var 48 stemmeberettigede medlemmer.

Ingen hadde noe å si på innkallingen til årsmøtet.

  1. Formannen redegjorde for årsmeldingen.

Ingen kommentarer.

  1. På oppfordring fra kassereren redegjorde møtelederen for regnskapet.

Regnskapet ble godkjent i den stand det ble fremlagt, under forutsetning av at revisorene gjør en påtegning i protokollen. Skriftlig kommentar fra revisorene savnes.

  1. Neste års utstilling.

Forslag om å la championatutstillingen gå på rundgang mellom regionene ble dis­kutert, men det var flertall for å holde på Østerdalen Turistsenter, Rena som ut­stillingsplass også i 1984.

Tidspunktet blir den 21. og 22. juli, dog under forutsetning at det ikke også i 1984 kolliderer med myndeutstillingen i Skogkloster.

Dommer.

Forslag om å benytte en nordisk dommer på vår spesialutstilling ble diskutert, men avstemningen viste at det fortsatt er flertall for å benytte utenomnordiske dom­mere.

For utenomnordisk dommer: 37 stemmer. For nordisk dommer: 11 stemmer. Listen for 1984 blir:

1) Samuel Evans Eiming III, USA

2) Ruth Jenkins, England.

3) Elisabeth C. Murphy, Irland.

  1. Innkomne saker.

Samarbeidet med Norsk Whippet, Russisk, Afghansk Myndeklubb om utstillinger.

For­slag om at de forskjellige regionene skal ta seg av det videre samarbeidet med myndeklubbens lokalavdelinger ble enstemmig vedtatt.

Styret la fram forslag til tillegg til Norsk Ulvehundklubb's lover om at klubben skal benytte utenomnordisk dommer på sine championatutstillinger.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag om at kontaktpersonene skal ha stemmerett på styremøtene.

Enstemmig ved­tatt.

Forslag om oppnevnelse av flere regioner.

For at dette skal la seg gjøre må para­graf 5b i NUK's lover endres.

Denne paragrafen stemmer heller ikke i dag helt med praksis, så det nye styret får generalforsamlingens fullmakt til å se på denne, og foreta de nødvendige endringer.

Funksjonsbeskrivelsen for tillitsvalgte i NUK.

Det nye styret skal revidere denne, og sende ut til de berørte.

Dekking av utgifter i forbindelse med tillitsverv i Norsk Ulvehundklubb.

Klubben vil som før dekke kopierings- og portoutgifter.

  1. Valg.

Formann:        Søren Olsen    31 stemmer

Britt Huse Lie           15 stemmer

Blanke                        2 stemmer

Søren Olsen valgt. (NY)

Nestformann: Torbjørn Opedal        28 stemmer

Grethe Karin Hoviosen                     17 stemmer

Blanke                                                           3 stemmer

Torbjørn Opedal valgt. (NY)

Sekretær:        Grethe Karin Hoviosen valgt uten motkandidat. (NY)

Kasserer:        Britt Huse Lie valgt uten motkandidat. (GJ.VALG)

Styremedlem: Marit Deildok valgt uten motkandidat. (GJ.VALG)

Redaktør:        Thor-Egil Haga valgt uten motkandidat. (NY)

Valgkomité:    Anne Grethe Lyngstad og Odd Myhre valgt uten motkandidater.

Møtet hevet kl. 18.30.

Anne Kjønaas, Ref.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram