Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 6/8-1988

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK ULVEHUNDKLUBB 1988

MOELV 6.8.88

Antall frammøtte med stemmerett: 53.

Gyldige fullmakter: 2.

Styret framla forslag om at årsmøtet skulle underkjennes og at det ble opprettet et interimsstyre med 2 representanter fra hver region pga. at årsmøtet var dårlig planlagt og det hadde vært dårlig kommunikasjon innen styret.

Interimsstyret skulle fungere inntil en ekstraordinær general­forsamling kunne finne sted.

Forslaget ble nedstemt mot 13 stemmer og man gikk over til å behandle sakene i møteinnkallingen.

  1. INNKALLING OG DAGSORDEN

Godkjent uten kommentarer.

  1. VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG MØTEVITNER

Valgt ordstyrer: Einar Simonsen.

Valgt referent: Gunn Marit Myhre.

Valgt møtevitne/tellekorps: Kjell Doksæter, Cato Thomassen.

  1. ÅRSMELDING

Styrets årsmelding samt årsmeldinger fra regionene Bergen, Østland Nord og Østland Sør ble opplest.

Godkjent uten kommentarer.

Rapporter fra øvrige regioner ble etterlyst da alle regioner er forpliktet til å sende inn årsmelding.

  1. REGNSKAP 1987 OG STATUSRAPPORT PR. 31.5.88

A) Kassereren gjennomgikk resultatregnskapet. Resultatet for 1987 viste et overskudd på vel kr. 4.000, mens resultatet pr. 31.5.88 viste et underskudd på vel kr. 5.000. Det ble påpekt at svært få medlemskontingenter var innbetalt pga. manglende utsending av innbetalingskort og at års resultatet kunne rette seg.

Hovedutstillingen i Trondheim 1987 hadde et overskudd på vel kr. 3.000.

Stenersen påpekte at innbetalt kontingent til NKK måtte være for høy.

VEDTAK:

Regnskapet har ikke vært til revidering og generalforsamlingen vedtok følgende:

"Regnskapet godkjennes under forutsetning av at begge revisorer gjennomgår og godkjenner regnskapet umiddelbart. Kommentarene til regnskapet fra revisorene offentliggjøres i første nummer av "Ulvehunden"."

B) Regionsregnskapene:

Revidert regnskap for region Østland Nord ble opplest og godkjent. Regionen har en beholdning på ca. kr. 3.800. Region Bergen redegjorde for sine konti som totalt utgjør en beholdning på ca. kr. 8.800.

VEDTAK:

De regioner som ikke har framlagt regnskap, offentliggjør disse i første utgave av "Ulvehunden".

  1. CHAMPIONATUTSTILLINGEN 1989

Forslag om å overlate valg av dommer for hovedutstillingen til styret ut fra tidligere vedtatte prinsipper ble vedtatt.

Dommer for 1989 ble imidlertid vedtatt på årsmøte 1987 og bør om mulig opprettholdes.

Tidspunkt:

Vedtak: Det ble overveldende flertall for å legge hovedutstillingen til pinsen 1989 (13.-15, mai). Stedet blir Trøndelag som tidligere vedtatt.

  1. SAMARBEID OM HUNDEUTSTILLING MED HALLINGDAL HUNDEKLUBB

(Punktet ble behandlet før pkt. 5)

Et slikt samarbeid skal foregå annet hvert år, første gang i 1989. Kan gi et stort økonomisk tilskudd. Utstillingen arrangeres for alle raser og tidspunktet er første helg i august.

VEDTAK:

Det ble enstemmig vedtatt å gå inn for dette samarbeidet.

  1. INNKOMNE FORSLAG

Følgende forslag var innkommet fra Kari og Steinar Stenersen og var innsendt 6 uker på forhånd.

Ble vedtatt behandlet på årsmøtet selv om sakene ikke var spesifisert på sakslisten med 21 mot 10 stemmer.

7.1       "Alle styremedlemmene skal være medlem i NUK".

VEDTAK: Inntas i lovene.

7.2       "Kontingent skal betales forskuddsvis senest 31.1. hvert år"

7.3       "Kontingenten settes ned til kr. 150,-. Økning (straffetillegg) på 33% for betaling etter 31.1. for            registrerte medlemmer."

VEDTAK: Dagens praksis opprettholdes.

7.4       "Alle regioner legges ned fordi de utarmer hovedklubben, men kontaktmenn beholdes som før.   Overskudd/underskudd går til hovedklubben ved alle klubbens arrangementer.

Klubb med 190 medlemmer for liten til å være paraplyorganisasjon.­

- Det ble høylydt protestert mot dette punktet da medlemmene føler at det er regionene som betyr noe for den enkelte.

7.5       "Telefonutgifter settes ned med 50% for styremedlemmer, men dekkes mot regning ut over dette (firmatelefon godtas ikke). "

7.6       "Bladet bør komme ut 3 ganger årlig. Klubben bør ha 2 redaktører, begge fra styret, 1 med dobbeltfunksjon. Klubben bør få i stand skriftlig avtale med et trykkeri i kontraktsform  (gjensidig)."

7.7       "Styret bør kontakte AOF eller NKK ang. kurs (helg) for styret i NUK."

Pkt. 7.5, 7.6 og 7.7 ble ikke stemt over, men styret tar til underretning de forslag som er framkommet.

Følgende punkt skulle vært med i innkallinga til årsmøtet, men var uteglemt og ble derfor vedtatt behandlet:

Forslag om obligatorisk blodtesting av valper med tanke på Portosystemisk Shunt.

Det ble stemt over 2 forslag:

  1. a) Styret innskjerper overfor oppdrettere å forsøke å gjennom­føre slik test før valper leveres.

1988/89 anses som fortsatt prøveår.

  1. b) Oppdrettere som ikke blodtester sine valper får ikke gjøre bruk av klubbens service.

VEDTAK:

Pkt, a) ble vedtatt ved hjelp av formannens dobbeltstemme: 20 mot 19 stemmer.

  1. VALG

Valget ble ledet av formannen i valgkomiteen Irene Sørum. Resultatet ble som følger:

Formann:        Odd Myhre (ny) - enstemmig

Nestformann:             Kjell Torgersen (ny) - enstemmig

Sekretær:        Gerd Annie Olsen (ny) - enstemmig.

Valgt for ett år. Anne Gunn Johansen fant det urimelig kostbart som eneste representant fra Trøndelag å reise på styremøter og hadde valgt å trekke seg av den grunn.

Styremedlem: Anita Sjølie (ny) - enstemmig

Kent Hauge (ny) - enstemmig

Redaktør:        Berit Helleberg (ny) - enstemmig.

Det ble påpekt den ensidig geografisk sammensetningen av styret, men samtidig aksepterte generalforsamlingen at det var mest praktisk slik på dette tidspunkt.

Revisor:          Einar Simonsen (gjenvalg) - enstemmig
Erik Haagensen (ny) - enstemmig

Valgkomité:    Ingunn Hinna, Gro Gunther Olsen og Anne Gunn Johansen - enstemmig.

Materialforvalter ble vedtatt overlatt oppnevnt av styret.

Utstillingskomite ble vedtatt overlatt oppnevnt av styret.

Det ble forøvrig påpekt av hver region skal velge sin redaksjons­medarbeider.

Generalforsamlingen oppfordrer regionene til å få dette gjort.

Thor Egil Haga ble til slutt takket for sin sporty innsats med å ta over redaktørvervet på sparken.

06.08.88

Gunn Marit Myhre

Kjell Doksæter (sign.)                                  Cato Thomassen (sign.)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram