Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 7/6-1996

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK ULVEHUND KLUBB 7/6-96 PÅ GOL

SAK 1            Innkalling og dagsorden ble godkjent med merknad til at regnskapet og valglisten ikke lå ved innkallelsen.

SAK 2            Ordstyrer: Lene-Marie Kopperud

Referenter: Knut-Olav Wille Astrid Arstad

Møtevitner: Vibeke Veiby Anne Mette Mikkelsen

Tellekorps: Ingunn Hinna Astrid Holm

SAK 3            Formannen leste årsberetningen for 1995-96.

Kontaktpersonene leste rapporter fra sine regioner, med unntak av Region Rogaland som ble lest av Ingunn Hinna. Denne årsmeldingen var innkommet for sent til å trykkes i årsmeldingen.

Berit Helleberg leste rapport fra Felles utstillingskomite for gruppe 10 (NUK, NGK, NMK), samt fra Helsekomiteen og Dogbase 1995-96.

Anne Gunn Johansen leste sin valpeformidlerrapport, og oppfordret igjen oppdrettere om å melde fra når valpene er solgt.

Ingen av punktene ble kommentert av salen.

SAK 4            Klubbens regnskap ble utlevert på årsmøtet.

Revisor Wenche Bergstad fremførte sin revisjonsberetning (se vedlegg I). Kasserer Ursula Evje leste regnskapet for 1995 og for perioden 1/1 - 31/5-96.

Regnskap 1995

Det ble bl.a. stilt spørsmål om ikke innkjøp av PC burde være ført som egen eiendomskonto istedetfor under varekjøp. Videre om ikke klubben burde ha en egen liste over eiendeler.

Det ble også kommentert at posten «Diverse kostnader> var høy, og kasserer spesifiserte denne.

Kommentar fra et medlem om at det var feil i det fremlagte regnskap i bokføringen av resultat av balansen, og dermed blir det feil egenkapital. Kasserer begrunnet dette med at regnskapsprogrammet hennes presenterte det slik.

Regnskap 1996

Det ble stilt spørsmål ved posten «Telefonutgifter>, som en mente var høy. Kasserer redegjorde for telefonkonferanse og videre at bare formann har mottatt telefongodtgjørelse.

Igjen ble det påpekt at fjorårets underskudd var blitt lagt til egenkapitalen, og det ble hevdet at dette ikke er regnskapsmessig korrekt.

Revisor sa seg enig i at dette så noe rart ut, men gikk god for at postene stemte.

Regnskapet for 1996 ble godkjent med 38 mot 6 stemmer.

Det kom ønske fra salen om at godkjenning av regnskapet for 1995 måtte vente til etter sak 6.1 (Datakjøp) hadde vært behandlet, da dette berørte regnskapet. Flere sluttet seg til dette forslaget, og årsmøtet stemte over om regnskapet for 1995 skulle vente til etter sak 6.1 var behandlet.

Utsettelse ble vedtatt med 24 mot 18 stemmer.

Salen ønsket kort pause, og formannen satte denne til 15 min. Formannen åpnet igjen med å foreslå at andre saker ble gjennomgått før sak 6.1 (PC), da denne er såpass kontroversiell og kan ta tid.

Det var stemning for dette.

SAK 5            Forslag til vedtektsendringer

Paragraf 9. Styret

Paragraf 9.1 Sammensetning og valg

Det kom spørsmål fra salen om forslaget til ny tekst er i tråd med NKKs lovnormal for raseklubber, og formannen bekreftet dette. Fra salen ble det reist innvending mot dette, da NKKs lovnormal også holder kasserer og sekretær utenfor styret. Formannen svarte da at styrets forslag iallefall ligger nærmere opp til lovnormalen enn NUKs nåværende lover.

Det ble kommentar til endringen om at vararepresentantene bør være med i styret for lettere å kunne tre inn ved forfall. Styret fremholdt at vara­representantene har stemmerett ved frafall i styret, og de skal ha innkalling og referat og til styremøtene.

Det ble diskusjon om fordeler/ulemper ved at redaktøren ifølge lovforslaget skal være utenfor styret.

Redaktør argumenterte med at arbeidsmengden er enorm, og at det også er en fordel at redaktør slipper møter. Formannen mente redaktøren ville stå friere - slipper lojalitet overfor styret, og at dette vil gjøre det lettere å ivareta medlemmenes interesser. En tidligere redaktør hevdet at hun syntes det var utelukkende positivt å sitte i styret samtidig, da hun fikk mer informasjon og oversikt. Et av styremedlemmene trodde styret kunne bli mer dynamisk med færre medlemmer.

Fra salen ble det pekt på at bladet er klubbens viktigste ansikt utad, og at det kan oppstå situasjoner der en redaktør kan utrette stor skade om vedkommende ikke har det samme ansvar som i dag.

Videre ble det sagt at det også kan bli vanskelig å få noen til å påta seg redaktørvervet hvis de ikke skal få stemmerett i styret.

Det ble stilt spørsmål ved hvordan redaktørjobben skal reguleres, - bli valgt på årsmøtet, eller av styret?

Det var enighet om at styret utnevner redaktør hvis lovforslaget blir vedtatt.

Forslaget vedtatt med 23 mot 16 stemmer.

Paragraf 9.4 Styremøtene

Første ledd: Vedtatt med 42 mot 0 stemmer.

Siste ledd: Kommentar fra salen om at det fort kan oppstå situasjoner der styret ikke vil være beslutningsdyktig dersom forslaget går igjennom, og den geografiske spredningen i styret gjentar seg.

Vedtatt med 30 mot 6 stemmer.

SAK 6.1         Utsettes

SAK 6.2         Budsjett: Forslag fra Region Østland Sør + forslag fra styret

Formannen leste opp begge forslagene. Fra salen ble det gjort oppmerksom på at styrets forslag ikke kunne gjennomføres fordi klubbens regnskap følger kalenderåret (ihht. vedtak på årsmøtet -89). Hvis dette skal gjennomføres må det legges frem som sak på neste årsmøte.

Styrets forslag falt, og Region Østland Sørs forslag med en endring («rammebudsjett» byttes ut med «detaljert budsjett») ble vedtatt med 49 mot 0 stemmer.

SAK 6.3         Styrets sammensetning, forslag fra Region Østland Nord

Formannen leste opp forslaget, og kommenterte at han tok dette personlig. Han påpekte at det verken fantes « oppadgående eller nedadgående linjer> mellom ham og det ene styremedlemmet som tross alt ble valgt ved akklamasjon på årsmøtet i 1995.

Valgkomiteen argumenterte mot forslaget fordi man ved å sette begrensninger kan vanskeliggjøre valgkomiteens fra før kompliserte arbeid med å finne nye kandidater.

Som kommentar til Østland Nords forslag ble det sagt at det ikke er riktig når det hevdes at «det har tidligere vært vanlig praksis at bare ‘en person fra hver familie (...) har vært representert i samme styre.» Det ble nevnt flere eksempler på det motsatte.

Et medlem påpekte at forslaget ikke måtte sees på som kritikk}:, men som et forslag.

Et innlegg fra salen konkluderte med at vi protokollfører at valgkomiteer i fremtiden tenker på familiesammensetninger i nye styrer, og gjør årsmøtet oppmerksom på forholdet dersom sammensetningen av nytt styre blir for tett. Det ble tilslutt stemt over om det skal settes noen grenser for antall familie­medlemmer i samme styret.

Forslaget avvist med 0 stemmer for og 28 stemmer mot.

SAK 6.4         Dogbase

Formannen leste styrets forslag.

Gunn Marit Myhre, som sitter med klubbens Dogbase, etterlyste forklaring på summen det ble operert med i forslaget. Kasserer kunne ikke redegjøre for beløpet da hun utelukkende hadde forholdt seg til korrespondanse mellom NUK/NICK arkivert i sekretærperm.

Myhre hadde gjennomgått og satt opp regnskap for hva Dogbase har kostet klubben fra 1991-96, og var kommet til at helsedelen har kostet kr. 10.500. Beløpet var bekreftet av Grundetjetn i NKK (vedlegg 2)

Hun redegjorde også for Dogbase Arra, som antakeligvis ble kjøpt inn i forbindelse med Hallingdal Double-Up 1995.

Det ble fra salen etterlyst hva man hadde som mål å «få ut» av helsedelen da programmet ble innkjøpt, og hva man har fått til nå.

Myhre svarte på dette, og opplyste at NKK nå ønsker å opprette en brukergruppe for de klubber som har Dogbase.

Egne registreringer vil bli mulig i fremtiden.

Det ble kommentert fra salen at dersom vi sier opp Dogbase nå, får vi ingen oppdateringer, og dette vil bety at vi har kastet en hel del penger ut av vinduet. Myhre ønsket protokollført at de oppsatte utgifter i forslaget til styret umulig kunne være korrekte, og frarådet at styrets forslag ble fulgt, nå da systemet begynner å fungere.

Formannen trakk styrets forslag m.h.t. oppsigelse, men opprettholdt siste delen «Det overlates til påtroppende styre å....»

Dette forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

SAK 6.5         Medlemsregister, forslag fra styret. Formannen leste opp forslaget.

Det ble fra salen anbefalt at saken overlates til neste styre. En annen mente at saken ikke var en årsmøtesak, da paragraf 9.3 i lovene gir styret mulighet til å utnevne de komiteer, arb.grupper osv. som det til enhver tid finner nødvendig. Styret trakk forslaget.

SAK 6.6         Dommerforslag fra G.McCabe og K.O.Wille

Forslag til dommer på 20 årsjubileumet 1997:

  1. Tim Finney, Irland (ikke dømt tidligere i Norge)
  2. John Kelly------ - ------- „-------------
  3. Anthony K. Doyle, Irland (dømt i Norge før, villig til å holde foredrag om rasens historie)

McCabe fortalte kort om de forskjellige dommerne.

Fra salen ble det ytret ønske om alt. 3 da tilbudet om foredrag om rasens historie er attraktivt. Forslagstillerne trakk derette alt. 1 og alt. 2, og Anthony K. Doyle ble valgt ved akklamasjon.

SAK 6.7         Neste års championatutstilling, fra styret

Formannen leste opp forslaget.

Det kom spørsmål fra salen om mulighet til å finne andre steder i fremtiden, da det blir langt for medlemmer fra Nord.

Kontaktpersonen i Trøndelag orienterte om at regionen fra 1998 kan gå inn og arrangere Spesialen hvert annet år.

Et annet medlem ba årsmøtet ta hensyn til at Svenskene fra neste år skal arrangere 3 dagers utstilling på denne helgen, og at denne blir fast hvert år på samme helg.

Det viste seg å være problemer med å finne ny dato neste år (hensyn til NKKs utstillinger - ledige helger for Gol Camping), så dette kan det bli tatt hensyn til først fra 1998.

Forslaget vedtatt med 38 mot 0 stemmer.

SAK 6.1         Datautsyr til redaktør, fra øsland Sør

Formannen leste opp henstillingen samt redegjørelsen fra styret (se vedlegg 3+4)

Kasserer kom med tilbud om å kjøpe maskinen tilbake, p.g.a. det hun oppfattet som vesentlig mistillit, men overlot til årsmøtet å avgjøre dette.

Det kom kommentar fra salen om det formelt sett ikke finnes noe vedtak på innkjøp av maskinen.

Kontaktpersonen i Østland Sør sa seg fornøyd med redegjørelsen fra styret, og et annet medlem mente at når styret hadde redegjort for saken og innrømmet feil, så måtte dette aksepteres.

En annen kommentar gikk på at man ikke burde mistenkeliggjøre styre­medlemmer. Til dette ble det fra et annet medlem sagt at det ikke dreier seg om mistenkeliggjøring, men at det å fatte formelt riktige vedtak er viktig akkurat for å unngå slike saker i fremtiden.

SAK 4             Godkjenning av regnskapet for 1995

Godkjent med 37 stemmer for, 3 stemmer mot.

SAK 7             Valg

Valgkomiteens innstilling manglet i innkallelsen, men ble lagt frem av Lene­Marie Kopperud. (vedlegg 5)

Aktuelle kandidater ble presentert, og ble valgt ved akklamasjon. Medlemmer til neste års valgkomité ble foreslått på møtet, og valgt ved akklamasjon.

Valgkomité 1996/97: Thor-Egil Haga, Ursula Evje og Gro G. Olsen

SAK 8            Eventuelt

8.1      Bruk av datamaskin-baserte programmer i klubben, fra Østland Nord Kontaktpersonen for Østland Nord var villig til å trekke saken p.g.a. tidsnød før valpeshowet. Det ble likevel en        kort diskusjon om hvor avansert klubben bør bli.

Kommentar fra salen om at alle som har lyst skal kunne gjøre en jobb for klubben (på «sitt grunnlag»), uavhengig av tekniske hjelpemidler.

8.2      Forslag om å opprette egen festkomité til neste års 20 års jubileum. Styret bør nedsette komiteen. Vedtatt ved akklamasjon.

Møtet hevet kl. 14.20

Astrid Arstad     Knut Olav Wille            Vibeke Veiby     Anne Mette Mikkelsen

Referent                        Referent                        Møtevitne          Møtevitne

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram