Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Protokoll generalforsamling 9/7-1994

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSK ULVEHUNDKLUBB                 9/7-94 kl.11:00 på Herad skole, Gol.

Formannen åpnet med å ønske velkommen.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Steinar Stenersen hadde en kommentar til dette, møtet ble noe forsinket (til 11.20) og Stenersen forlangte at rett tid skal være anmeldt tid. Det ble poengtert at Stenersen ikke var medlem, han ville selv sitte som observatør. Dette ble ikke godtatt fra styret. Til slutt betalte Stenersen m/sønn, og forlot deretter møtet.

Sak 2. Valg av ordstyrer, referenter og møtevitner.

Det ble deretter valgt ordstyrer, referenter og møtevitner. Ordstyrer: Berit Helleberg

Referent 1: Kate S. Hernandez Referent 2: Agnes Nedrebø Mens Møtevitner: Kenneth Midthun og Jan Veiby Tellekorps: Ingun Hinna og Anne Gunn Johansen

Sak 3. Klubbens årsmelding og årsmelding fra regionene.

 • Formannen leste opp årsmelding fra styret. En kommentar fra Lene M. Kopperud røntging. Grunn til uteblitt svar er at det forskes med rottweiler og berner sennen. Alt tyder på at det blir alder 18 måneder.
 • Det var en rettelse til resultatet fra Hallingdal Double Up, fra 17.467,- til 17.000,­
 • Berit Helleberg leste opp årsrapport fra region Vestfold, da Andrea Duun Karlsen ikke var til Ny kontaktperson i Vestfold er Helle Oskarsen.
 • Berit Helleberg leste opp årsrapport fra region Østlandet Nord. Ny kontaktperson i Østlandet Nord, Bjørn Jensen.
 • Årsrapport fra Østlandet Sør ble også lest av Berit, da Bente Madsen ikke var tilstede. Her er Astrid Arstad ny kontaktperson.
 • Ingunn Hinna leste opp årsrapport fra reg. Hordaland.
 • Berit Helleberg leste også opp årsrapport fra reg. Trøndelag, her er ny kontaktperson Gunda
 • Det manglet rapport fra Rogaland.
 • Årsrapport fra valpeformidler ble lest opp av Marianne Mc’ 1 kull - 2 valper for øyeblikket.
 • Gunn Marit Myhre leste årsmelding fra Ingen kommentarer så langt.

Sak 4. Regnskapet for klubben.

Ingrid Danielsen presenterte dette. Klubben har mottatt brev fra tidligere kasserer Erik Hågensen (nå bosatt i Storbritannia). Dette ble lest opp av Lene Marie Kopperud, og inneholdt en del kommentarer og opplysninger. Brevet kom til styret 6/7. Det blir presisert at ingen har noe å utsette på Erik Hågensen sin jobb som’ kasserer. Det ble foreslått fra styret å underkjenne regnskapet, og få regnskaper revidert på nytt. Kommentar fra Thor Egil Haga - hadde hatt kontakt med Hågensen som følte seg rammet. Det ble igjen presisert fra styret at ingen mistanker var rettet mot Hågensen sin jobb, heller ikke mot nåværende kasserer er det noen form for kritikk. Det ble reist spørsmål om tidsfrist ang. nytt regnskap. I løpet av 94 bør det være ferdig og presenteres i Ulvehunden nr 4. Det ble stemt om underkjennelse av regnskapet. Forslaget vedtatt.

Forslag fra Vibeke Hauge om å sette bort regnskapet til revisjonsbyrå ble vedtatt. Budsjett NUK 94/95 ble lest av Berit Helleberg. Budsjettforslaget ble godtatt.

Sak 5. Championatutstilling 95/96.

 • Forslag til sted for utstillingen 95: Gol Camping. Vedtatt.
 • Innkomne forslag til dommere ble lest opp av Berit. Kommentar fra Odd Myhre: Forsøke å få tak i dommere for flere år.
 • Det ble så stemt over tidspunkt 22. og juni, 96. Vedtatt mot 1 stemme. - Ang. sted utstilling 96, dette tar vi neste årsmøte.

Sak 6. Innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

Sak 7. Valg.

 • Berit leste opp brev fra valgkomiteen ved Eva Britt Birkenes, med forslag til nytt styre. Kommentar fra Berit: Gunda Olden er blitt kontaktperson i Trøndelag så hun må strykes.
 • Kommentar fra Harald kland: Han har sendt styret 2 brev 21/6 og 24/6 ang. foreslått nestformann. Økland har innvendinger mot foreslått nestformann p.g.a. oppstått konflikt. Formannen kommenterte dette: Han avviste brevene fra Økland på det grunnlag at innholdet har ingenting med årsmøtet å gjøre. Dette var også blitt tatt opp av valgkomiteen med NKK - Ole Arild Fosmo.

Ny formann: Thor Egil Haga. Valgt

Nestformann: Per Kristian Halvorsen. Valgt

Styremedlemmer/varamedlemmer.

Styremedlem: Anne Rustad Sjøvold - ikke tilstede, men ble presentert av Knut Olav Wille. Valgt.

Varamedlem: Kate Skinnes Hernandez. Valgt.

Styremedlem Steinar Arstad fortsetter 1 år til. Valgt.

Det ble reist benkeforslag om Kenneth Midthun som varamedlem. Valgt.

Ny redaktør for 1 år: Eva Britt Birkenes. Valgt.

Neste års valgkomité: Knut Olav Wille, Gerry Mc’Cabe, Atle Fylling.

Sak 8. Lovendringer.

 • Lene Marie Kopperud leste opp brev fra NKK, det inneholdt forslag til lovendringer. De er utarbeidet av Svein Det ble stemt over lovendringene. De nye Vedtatt!

Antall stemmeberettigede 33 tilstedeværende + 4 fullmakter = 37.

Sak 9. Eventuelt.

 • Berit tok opp helseseminaret, ønsker bindende påmeldinger.
 • Odd tok opp annonser og priser på disse. Forslag: 4 annonser - 750 kr pr gang - helside. Ingunn Hinna mener styret bør gjøre noe her, og at oppdrettere bør betale noe for å stå på oppdretterlista i
 • Odd tok opp 20 på topp lista - det ber være en person som tar seg av dette - i dag fungerer dette dårlig. Formannen hadde allerede grepet fatt i det, og ført ny liste. Denne skal kopieres opp, og eventuelt leveres ut i løpet av week-enden.
 • Odd ytret ønske fra region Østlandet Nord om å fortsette med utstilling neste år - men håper på et samarbeide med Østlandet Sør.
 • Avtroppende formann oppfordret alle til å kjøpe rekvisita, håper også at så mange som mulig er tilstede som publikum søndag.
 • Ingun Hinna oppfordret alle til å delta på hundeløp. - Formannen takket pent for seg.
 • Odd Myhre holdt en liten takketale til styret.

Møtet hevet kl. 13.10.

Gol 9/7-94

Agnes N.Mens                                 Kate S.Hernandez

sign.                                                  sign.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram