Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 12/1-2021

Tilstede: Monica Jensen Seland, Espen Uvaag, Per Arne Flatberg (referent), Eivind Øverli Holm, Eva Matre,Aud-Ingrid Fure

Forfall: Kristell Edvartsen

Orienteringssaker:

Økonomi

Foreløpig regnskap for 2020 ble gått raskt gjennom. Elins spørsmål videreformidles til revisor. Det foreløpige regnskapet viser et overskudd på i overkant av 76.000 kroner. Styret ber regnskapsfører og revisor sørge for at alle utgifter som hører til 2020 føres på 2020. Regnskapet tas opp til endelig behandling når første runde med revisor er gjennomført.

Medlemskap
8 registrerte innbetalinger for 2021 til nå. Vi har fire nyinnmeldinger siden nyttår. 183 registrerte medlemsinnbetalinger i 2020. Vi endte på 171 medlemmer ved utgangen av fjoråret. 

Ulvehunden

Ulvehunden 3/2020 er forsinket. I første omgang lot Posten være å ta imot pakken fra trykkeriet, og denne gikk etterhvert i retur for så å bli levert på nytt igjen 16. desember. Posten kan ikke finne denne nå, og har derfor konkludert med at bladene er borte. Trykkeriet trykker på nytt og tar kostnaden med dette. Vi gjør en liten endring, og sender bladene til Per Arne som tar ansvar for levering på Posten. Bladene leveres Posten torsdag 14. januar.

Vi har kommunisert ut på Facebook-siden om forsinkelsen, og lager ny post når bladet leveres på Posten.

Oppfølging sak 47/20-21:

Vi lager et standardisert brev til oppdretterne med informasjon om valpekjøpermedlemskap og regionskontakter, og lager rutiner for utsending når valpene er fire uker gamle.

Vedtak: Per Arne skriver utkast til brev og kvalitetssikrer på e-post med resten av styret. Per Arne lager utkast til rutiner for utsending.

Sak 52/20-21: Møte med de andre Myndeklubbene

Monica, Øivind og Per Arne har vært i møte med de andre myndeklubbene der målet var å få til bedre samarbeid mellom klubbene med raseansvar for mynderasene, flere myndeutstillinger og flere utstillinger med myndedommere.

I møtet ble klubbene enige om å sperre helgene med myndeutstillinger for konkurrerende utstillinger i den grad det lar seg gjøre, og å markedsføre hverandres arrangementer. Det blir også lagt opp til minst en utstilling med myndedommer i hver region fra 2022.

Vurderinger styret må ta:

 • Skal vi si nei til andre utstillinger de helgene det er myndeutstillinger?
 • Hvordan får vi laget en liste over ønskede dommere?

Vedtak:

Vi sier nei til andre utstillinger i samme landsdel de helgene det er myndeutstillinger fra 2022.

Per Arne lager skjema på websidene og inviterer medlemmene til å komme med innspill på allround-dommere med myndebakgrunn via dette skjemaet. Invitasjon til å mene sendes ut med forklaring til medlemmene.

Sak 53/20-21: Medlemssituasjonen og fornying

NKK har nå sendt ut krav om kontingent til alle medlemmer. I dette kravet ligger det også informasjon om at en “del 2” må betales senere i år, uten informasjon om hvor mye dette er snakk om eller når det blir. Medlemmene informeres om at de mister medlemskapet sitt i raseklubben om del 2 ikke betales.

Raseklubbens Fellesallianse skriver brev til NKK der de innstendig ber om at “del 2” må strykes siden det skaper mye usikkerhet hos medlemmene og mange lar være å fornye/melde seg inn på grunn av dette.

Saker vi må ta stilling til:

 • Skal medlemmer beholde sine fordeler i IUKN selv om del 2 ikke betales?
 • Skal vi kommunisere noe om dette?
 • Skal vi slutte oss til brevet fra Raseklubbenes Fellesallianse 

Vedtak: 

 • Vi slutter oss til brevet fra Raseklubbenes Fellesallianse
 • Medlemmer som betaler kontingent i IUKN og del 1 av NKK-kontingent opprettholder sine medlemsfordeler i IUKN gjennom hele 2021
 • Vi skriver sak om dette på websidene og deler på Facebook-sidene
 • Vi kommuniserer også ut brevet fra Raseklubbenes Fellesallianse på websidene våre.

Sak 54/20-21: Brev fra medlemmer

Jeg skriver her nå på vegne av meg og Evelyn Løvsjø.

Vi er alle enige om at vi alle ønsker å ivareta vår fantastiske rase, irsk ulvehund, men det er utfordrende både økonomisk og andre felt - sånn er det bare. 

En måte for å hjelpe til det økonomiske er et forslag vi har snakket om oss mellom. 

IWDB  - ett fantastisk arbeid som er gjort for å skape og opprettholde denne tjenesten. Og det er til enormt stor hjelp for så mange. 

Men tenk om IWDB fortsatt var et gratis hjelpemiddel for å sjekke stamtavle osv, men om man ønsker å bruke utvidede tjenester der, men så er det en betalt tjeneste. 

Inntekter må gå til de respektive betalende medlemmer 's lands raseklubb evt den som har forvaltningsansvar for rasen i det enkelte land? 

I tillegg vil det kanskje kunne være ett mål om det f eks var slik at om en hund er helsetestet så blir det f eks en grønn stjerne eller noe ved siden eller under CH-titler evt navn for de som ikke innehar titler? ? 

Kanskje vil det være noe som motiverer til noe å strekke seg etter i avlsdyr - å få den stjerna liksom ved titler? At det liksom blir veldig bra liksom? 

For å kunne bruke utvidede tjenester utover surfing i stamtavle så må man betale ett medlemskap eller noe sånt? 

Det vil jo kunne motivere til økt helsetesting og til økte inntekter for de respektive lands raseklubb? 

Vi ønsker så gjerne at klubben skal bestå, at vi skal ha det bra i ett godt miljø, og brenner jo for å få en friskere rase med høy sunn levealder! 

Vi tar av oss hatten for det flotte jobben som nåværende styre gjør. Vi vet det har vært utfordringer, men dere har alle vist en objektiv og profesjonell håndtering som nok vil føre til at medlemstallet gradvis vil stige igjen etterhvert. Tillit til styre og stell i klubben er økende og vi er svært glade for den positive retning det forhåpentligvis peker mot. 

På forhånd takk og god jul! 

Tove Kristin Ludvigsen

Vedtak: Styret takker for innspillet, og oversender brevet som et innspill til arbeidsgruppen for IWDB. Denne er ikke knyttet til IUKN men er en frittstående organisasjon. Monica skriver brev tilbake og redegjør.

Sak 55/20-21: Brev fra Odd Myhre om konsultasjon med advokat

Odd Myhre har sendt styret brev der han forteller at han har vært i kontakt med en jurist som mener redaksjonens vurdering i saken som foranlediget sak 44/20-21 var tatt uten hjemmel. 

Korrespondansen var slik:

14/12:

Til styret i IUKN

Har forelagt mitt innlegg om avl og foreldredyr for en jurist og han har følgende og si. Det finnes ingen hjemmel for at et styre eller redaktør kan utelate et leserinnlegg så lenge det ikke går på person eller er støtende på andre måter. Et styre i en klubb ses på som offentlige valgte personer og som må holde seg til gjeldene regler vedrørende pressefrihet.

Styret kan komme med sin tilleggsversjon og skrive hva de mener, blant annet vise til klubbens etiske retningslinjer. De har ikke myndighet til å utelukke leserinnlegg i et medlemsblad som ikke støter noen personer.

Konklusjonen er at hverken styret eller redaktør bør stå ved sitt tidligere vedtak som gjelder etikk og personlige meninger vedrørende innlegg i medlemsbladet. Innleggene skal forholde seg til fakta og ikke være støtende for noen. Da dette er sagt så håper og tror jeg at dere forholder dere til gjeldene regler. Jeg ønsker en tilbakemelding av styret på min henvendelse.

GOD  JUL

Hilsen

Odd Myhre

15/12 (Fra IUKNs leder til Odd Myhre):

Hei, Odd!

Takk for innspillet ditt. 

Vi vil gjerne få tilsendt de konkrete juridiske vurderingene denne juristen har gjort slik at vi kan ta stilling til dem. For å gjøre det, må vi nesten vite mer om hva som er grunnlaget for at juristen mener at dette strider mot lovverket. 

Vi kommer til å ta opp det opp på første mulig styremøte over nyttår når vi har mottatt underlagsmaterialet fra deg og/eller juristen. Styret har sitt første styremøte på nyåret tirsdag 12.januar, deretter torsdag 18.februar. Jeg trenger å motta underlagsmateriale helst en uke før styremøtet for å kunne sette meg inn i det og forberede til styremøtet.

Ser frem til å høre fra deg.

Vennlig hilsen 

Monica

17/12 (Fra Odd Myhre til IUKNs leder):
Hei

Har vært i kontakt med vedkommende jurist og han sier at det ikke er meg som skal dokumentere her, men styret eller redaktøren. Han sier at det er redaktørens ansvar og holde seg innen gjeldene regelverk. Han tar 4000,- i timen + mva til opplysning. Da regner jeg med at dere kan forsvare deres handlemåte. Et som er sikkert er at miljøet i klubben vil bli satt på en stor prøve.  Det er mange medlemmer der ute som er helt uenige med dere og at det blir praktisert en - vi vet bedre holdning fra ledelsen og ikke minst redaktør. Redaktøren har tatt seg til rette og det er ikke hennes blad ei heller styret, men medlemmenes blad. Riktig skal være riktig: Hun gjør en utmerket journalistisk jobb, men har lagt seg på kollisjonskurs med mange. En slik linje vil ikke bli godtatt og jeg regner med siste ord i saken ikke er sagt.

Vedtak: Styret stadfester vedtaket i sak 44/20-21 og kan ikke se at det er lagt frem dokumentasjon på at redaksjonens eller styrets handlemåte er i strid med lovverk, gjeldende regler eller god skikk. Styret reagerer sterkt på at Odd Myhre igjen bruker trusler om represalier og sjikanering av tillitsvalgte som metode for å oppnå sine mål. Monica svarer ham.

Sak 56/20-21: Oppfølging utstillingskomiteen

 • Utstillingskomiteen ønsker å bli supplert med en person til og er litt sårbare mtp sykdom, etc
 • Utstillingskomiteen mener Corona-situasjonen gjør det vanskelig med utenlandsk dommer og mener vi bør reversere vedtak i sak 48/20-21.
 • Budsjett for Spesialen må utarbeides. Hvem skal utarbeide dette?

Utstillingskomiteen har møte 13. januar.

Vedtak: 

 • Vi spør Marit Båtvik om å være med på møtet den 13. og vurdere å gå inn i utstillingskomiteen sammen med Øivind Berg Larsen, Eva Matre og Espen Uvaag
 • Vedtaket om dommere i sak 48/20-21 oppheves på grunn av den vedvarende Korona-situasjonen. Vi tror ikke det vil være mulig å reise fra Frankrike til Norge uten karantene i juni. Vi inviterer Randi Juliussen til å dømme årets Spesialutstilling. Vi inviterer Frederic Maison til å dømme i 2022 og Mary McBryde i 2023
 • Vi ber utstillingskomiteen utarbeide spesifisert budsjett for Spesialen og legge det frem på neste styremøte

Sak 57/20-21: Oppdatering fra helsekomiteen 

Helsekomiteen ønsker å arrangere en digital oppdretterkonferanse for å diskutere de etiske retningslinjene. Målet er å få arrangert denne i mars slik at det eventuelt kan fremmes forslag om oppdaterte etiske retningslinjer på generalforsamlingen. 

Helsekomiteen har gått videre med Helsekontakt. Eivind har skrevet beskrivelse av tjenesten. Tone arbeider med å finne ressurspersoner. Vi publiserer beskrivelse på websidene.

Komiteen har utarbeidet rutiner rundt shunt-testing. Helsekomiteen tar ansvar for arkivering i klubbens arkiv. Mailer sendes til Helsekomiteens epost-adresse.

Flere hjertetestet i 2020 enn tidligere år. HK har sett på flere alternativer for å få testet flere hunder. 

Vedtak: Styret støtter oppdretterkonferansen, og bevilger inntil 3.000 kroner til dekning av utgifter.

Styret tok de andre oppdateringene til etterretning, og takker Helsekomiteen for godt arbeid så langt.

Sak 58/20-21: Digitalt ulvehundseminar

Eivind la frem ønske om  å ha et digitalt ulvehundseminar for alle medlemmer. Tema er blant annet informasjon om hjertetesting slik det gjøres i USA. Styret spilte inn at det kanskje er bedre med webinarer med ett tema hver gang. Eivind tar ansvar for å koordinere og sette i gang.

Vedtak: Styret støtter ideen om digitale webseminarer med ett tema hver gang. Webseminarene er kun åpne for medlemmer og skal være gratis for disse. Eivind kommer tilbake med detaljerte planer og budsjett.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram