Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra styremøte 10/2-2013

Referat fra styremøte i IUKN søndag 10. februar på Skype

Tilstede: Tone, Therese, Arne Johan, Karl Hallvard, Eva, Monica, Per Arne (referent)

Sak 001/13: Godkjenning av gjenstående referater fra 2012

Referater godkjent. De legges på nett etter godkjenning. Sensitiv informasjon unntas offentlighet.

Sak 002/13: Økonomigjennomgang

Økonomien er under kontroll og store utestående fordringer er oppgjort.

Sak 003/13: Igangsetting EIWC-arbeid

Arne Johan tar ansvar for forberedende arbeid rundt dette, og involverer styret ved behov.

Sak 004/13: Nedsetting av helsekomite og mandat for denne

Styret nedsetter en helsekomite med følgende mandat:

Mandat for helsekomiteen i Irsk Ulvehundklubb Norge (IUKN)

Helsekomiteen er nedsatt i styret i IUKN og forplikter seg på klubbens vedtekter. Komiteens hovedoppgave er å være fagråd for alt som har med ulvehundens helse å gjøre. Komiteen kan ikke selv gjennomføre tiltak eller aktiviteter uten etter vedtak av styret.

Komiteen konstituerer seg selv. Styret i IUKN utpeker medlemmer til komiteen. Komiteen står fritt til å hente inn ekstern ekspertise ved behov.

Komiteens oppgaver:

  • Utarbeide og vedlikeholde Rasespesifikk Avlsstrategi (RAS) for Irsk Ulvehund
  • Samordne de ulike vedtak som berører helse i IUKN
  • Innhente og bearbeide informasjon vedrørende helseproblemer hos Irsk Ulvehund i Norge
  • Utarbeide anbefalinger for tiltak som kan forbedre helse og levealder for Irsk Ulvehund
  • Foreslå økonomiske disponeringer vedrørende helse i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet

Vi ber følgende delta i helsekomiteen: Gunn Marit Myhre, Monica Fornebo Eliassen, Knut Olav Wille, Anne Mette Mikkelsen og Jenny Schiøtz

Per Arne inviterer til deltakelse.

Sak 005/13: Rasespesifikk Avlsstrategi - igangsetting av arbeid med denne

Vi ber helsekomiteen sette i gang arbeidet med denne.

Sak 006/13: Forberedelser og status årsmøte, spesialen og Hallingdalsutstillingen 2014.

Det er søkt om godkjenning av utstillinger og dommere. Anne Mette har laget invitasjon til Spesialen som godkjennes.

Sak 007/13: Møteplan frem til sommeren

Det holdes et møte rundt påske med forberedelser til utsending av materiell før spesialen, samt ett møte i 17. mai-uken med endelig klargjøring av materiell til årsmøtet.

Sak 008/13: Eventuelt

  • Østland Sør har søkt om kr. 4.000 til dekning av porto og St. Patricks day arrangementet. Det innvilges. Tone gir beskjed.
  • Therese sjekker valpekjøpere og tilbyr medlemskap til de som ikke er det.
  • Royal Canine tilbys annonse gratis i Ulvehunden som takk for støtten til Spesialen.
  • Kristin Myrene går inn i premiekomiteen der Monica er gått ut som styremedlem
  • Klubben dekker kostnader til blekk til Tones skriver.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram