Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra styremøte 20/5-2013

Referat fra styremøte 3/13 20/5-2013

Tilstede: Per Arne Flatberg (referent), Monica Fornebo Eliassen, Eva Grimstad, Tone E. Hagen. Forfall: Karl Hallvard Beck, Arne J. Aastvedt og Therese Haugen.

Sak 016/13: Forberedelser til generalforsamlingen

Styret gikk gjennom innsendte forslag til årsmøtet, og ble enige om følgende innstillinger:

Forslag fra Odd Myhre om utregning av beste oppdretter:

Styret er positive til å utarbeide nye retningslinjer for «beste oppdretter». Vi ser innvendingene mot dagens system, men er likevel skeptiske til at alle avkom skal telle uten videre. Etter styrets syn vil dette alene kunne belønne rene valpefabrikker. Vi er likevel positive til å finne en ordning der alle oppdretters avkom teller. Vi ønsker også å vurdere om oppdretters helsetiltak skal gi positiv effekt i en slik kåring. Med disse innvendingene støtter styret forslaget.

Forslag fra Odd Myhre om kriterier for å stå på oppdretterlisten:

I dag er det ett hovedkriterie for å stå på oppdretterlisten; at oppdretteren er registrert som medlem i Irsk Ulvehundklubb Norge. I tillegg må oppdretter betale 300 kroner for oppføring i Ulvehunden. Styret ønsker i likhet med forslagsstiller at oppdretterlisten skal være en nyttig oversikt over aktive oppdrettere. Vi ønsker derfor å oppfordre til fjerning fra listen for oppdrettere som ikke har hatt kull de siste fem årene. NKK har også regler for «frysing» og fjerning av inaktive oppdrettere. For å benytte seg av valpeformidler kreves det at oppdretter følger klubbens helseanbefalinger. Styrets målsetning er på sikt at oppføring på oppdretterlisten skal være et kvalitetskriterie der valpekjøper skal vite at oppdretterne der følger klubbens helseanbefalinger. For å få til det er det imidlertid viktig at helsekomiteen får anledning til å gi konkrete anbefalinger rundt helsetiltak. Styret ønsker ikke å endre kriteriene før en slik anbefaling foreligger og oppdretterne er gitt anledning til å følge opp dette.

Forslag fra Odd Myhre om "Har Gol gått ut på dato?"

Styret er positive til å se på alternativ plassering av Spesialen. Samtidig er vi opptatt av å ivareta de positive sidene ved Gol, slik som stort utstillingsområde, hundevennlige hytter, gode relasjoner til eierne og god beliggenhet. Styret anbefaler forslaget vedtatt.

Sak 017/13: Eventuelt

Materialforvalter

Tone informerte om at dagens materialforvaltere ønsker å gi seg. Styret har ikke noen umiddelbar løsning på problemet, men er opptatt av å bidra slik at byrdene blir mindre for de som tar ansvaret.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram