Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 22/02-2024

Tilstede: Bente Lene, Per Arne, Janne, Thomas, Nigel, Mette og Monica

Orienteringssaker

Medlemmer - 155 medlemmer, 18 ubetalte krav. 

Status på utstillinger - dommere og ringpersonell til Bergen er i orden. Jannicke gjør en strålende jobb!  Ringpersonell til Spesialen og Myndefest på Ask arbeides med.  Rosetter til alle utstillinger er bestilt.

Presisering regler støtte til hjertetest - kontingent må være betalt og refusjon gjelder bare hunder som en selv eier. 

Henvendelse fra Gol Camping om å bruke klubben i markedsføring. Dette er vi positive til.

Orientering fra Helsekomiteen - Webinar med Livva Vatne blir mest sannsynlig i første halvdel av april.

Orientering om kontakt med Dansk Myndeklubb - Disse tok kontakt med Per Arne vedrørende helsearbeid. Fremover skal en forsøke å få til et samarbeid i Skandinavia knyttet til avlsmål og helseundersøkelser.

Ny regionskontakt i Østland Nord er Torunn Seland

Sak 4/2024 Bokgave

Klubben har fått flere bøker i gave fra Åse Garstad, tidligere ulvehundeier. Hvordan skal vi forholde oss til det. Det er flere alternativer som eks å lodde ut, auksjonere bort, gi i gave etc.

  • Raising, showing and breeding the Irish Wolfhound, Elizabeth C. Murphy
  • The Irish Wolfhound - the owners library, Catherine G. Sutton
  • The Irish Wolfhound, Phyllis Gardner
  • The Complete Irish Wolfhound, third edition,  Alma J. Starbuck
  • You and your Irish Wolfhound, A.K. Donovan 
  • The Irish wolfhound guide, Alfred de Quoy

Klubben fikk også en bok i gave fra Mary McBride da hun dømte Spesialen i fjor. Sleeping Partners, Cecil Aldinsin.

Vedtak: Arrangere lotteri som er åpent for alle. Promotere lotteriet på sosiale medier, hjemmeside mm. Lotteriet blir trukket på Spesialen. Det åpnes for at noen av bøkene kan loddes ut i kommende år. Per Arne lager annonser.

Sak 5/2024 Forslag til endring av NKKs lover §3-2

Forslagsstiller: Irsk Ulvehundklubb Norge

Bakgrunn

Irsk ulvehundklubb Norge mener dagens stemmeordning i NKK fungerer udemokratisk ved at interessene til mindre klubber i for stor grad kan overkjøres av andre interesser. Ordningen med ett medlem, en stemme gir for liten grad av beskyttelse til de enkelte klubber, forbund og regioner. Det er derfor behov for en reform som i større grad sørger for at alle interesser i NKK-fellesskapet ivaretas. I sammenlignbare organisasjoner er delegatordninger med denne type beskyttelse normalen, og det er vanskelig å finne eksempler på andre større organisasjoner som praktiserer ett medlem - en stemme uten noen form for moderering. I SKK og DKK praktiseres det forholdsmessige delegatordninger. Det samme er tilfelle i idrett, politikk og andre samfunnsområder.

Forslaget tar sikte på å gi alle god representasjon, og samtidig ivareta at større organisasjoner har noe mer innflytelse enn mindre.

Forslaget ønsker også å normalisere representasjon når det gjelder stemmer fra egen klubb og med fullmakter. Derfor foreslås det at hver representant maksimalt kan avgi to stemmer - uavhengig av om “ekstrastemme” er fra egen klubb, forbund, region eller gitt via fullmakt. En slik ordning vil også føre til bredere representasjon på representanskapsmøtet ved at store klubber, regioner og forbund deltar med flere personer om de ønsker å ta i bruk alle sine stemmer.

Forslag:

Følgende avsnitt strykes:

Representantene har stemmerett ved at hvert enkeltmedlemskap i klubbene gir en stemme og beregnes etter antall enkeltmedlemskap per 31. desember året før Representantskapsmøtet. Det stemmes for poster på 1 000 stemmer (en stemmepost) med unntak for medlemsantall som er lavere enn 1000 eller ikke utgjør en full stemmepost. Ingen representant kan møte med mer enn fem stemmeposter. Hver stemmepost gir rett til en representant på Representantskapsmøtet.

Og erstattes med følgende:

Representantene har stemmerett ut fra antall enkeltmedlemskap i klubbene, forbundene og regionene. 

  • Opp til 1.000 medlemmer gir en stemme
  • 1.000-2.999 medlemmer gir to stemmer
  • 3.000-4.999 medlemmer gir tre stemmer
  • 5.000-9.999 medlemmer gir fire stemmer

Klubber, forbund og regioner med mer enn 9.999 medlemmer får en ekstra stemme pr påbegynte 5.000 medlemmer.

Ingen representanter kan avgi mer enn to stemmer.

Videre strykes følgende setning:

For øvrig er det bare tillatt å møte med fullmakt fra én annen region eller én annen klubb eller forbund.

Vedtak: Forslaget sendes innen frist til kommende RS.

Sak 6/2024 Tilbud fra Spidsbergseter Resort Rondane

Tilbudet ble sendt som vedlegg til styret. Det er noen deler av tilbudet som ikke kan godtas som inngangspenger på utstilling. Det må også komme noen endringer på kostnad med hund på hotellrom. Det finnes alternative overnattingssteder i området som annet hotell, leiligheter, hytte og campingplass. Nærmeste matbutikk er omtrent 5 km unna.

Vedtak:  FIWC blir arrangert første helg i juni 2027, altså 3.-6.juni 2027 på Spidsbergseter Resort Rondane, Venabygd.

Sak 7/2024 Utstillinger og stor cert 2027

Styret må ta stilling til om Spesialen skal arrangeres i 2027 da den vil komme tre uker etter FIWC. Videre må det tas stilling til om vi skal søke om ekstra stor cert slik vi har mulighet til når klubben har jubileum og når disse skal benyttes. 

Vedtak: Klubben søker om ekstra storcert i forbindelse med 50 års jubileum i 2027. Per Arne tar seg av det praktiske. Begge storcert blir utdelt på FIWC. Spesialen på Gol utgår i 2027.

Sak 8/2024 Etiske retningslinjer

Leder har mottatt brev fra et av klubbens medlemmer vedrørende brudd på etiske retningslinjer. Det finnes ikke sanksjonsmuligheter knyttet til brudd på disse annet enn at oppdrettere ikke kan formidle valper via klubbens hjemmeside eller valpeformidler, hvilket ikke har skjedd i den aktuelle saken. 

Over tid har vi sett at det er for mange kull som avles i strid med ett eller flere punkter på klubbens etiske retningslinjer. Dette var behandlet av styret og helsekomiteen også i oktober-20 der det var enighet om at en ikke ønsker å sanksjonere oppdrettere som bryter de etiske retningslinjene.

Sak 9/2024 Eventuelt

Ny redaktør ønsker hjelp. Ønsker å be om hjelp på klubbens hjemmeside og Facebook. 

Neste styremøte er 18.03

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram