Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat fra styremøte 30/4-2013

Referat fra styremøte 2/13 30/4-2013 på Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg (referent), Monica Fornebo Eliassen, Therese Haugen, Eva Grimstad, Karl Hallvard Beck. Forfall: Tone E. Hagen og Arne J. Aastvedt. Anne Mette Mikkelsen deltok på sak 009/13 og 010/13. Odd Myhre deltok på sak 013/13

Sak 009/13 Godkjenning av referat fra sist møte og orienteringssaker som følge av dette.

Referatet fra forrige styremøte godkjent. Therese følger opp valpekjøpere i tråd med vedtak i sak 8/13. Per Arne legger ut referat på websidene.

Sak 010/13 Kjapp oppsummering av Bergen og Omegn Myndeklubbs (BOM) utstilling på Manger i regi av Irsk Ulvehundklubb Norge

Anne Mette orienterte om utstillingen som arrangeres av BOM, men med Irsk Ulvehundklubb Norge som formell arrangør. En meget vellykket utstilling med 71 deltakende hunder, herav 17 Irske ulvehunder. Utstillingen gikk med overskudd som i sin helhet tilfaller BOM.

Sak 011/13 Status spesialen

Anne Mette orienterte om arbeidet frem mot Spesialen. Erik Marthinussen har sagt ja til å være utstillingsleder. Nanna Due og Bjørgulf Bergseth er dommerverter, mens Arne Johan Aastvedt er ringsekretær. Dersom Nanna og Bjørgulf reiser opp torsdag, må dommer hentes på Gardermoen fredag. Per Arne koordinerer med Øivind. Berg Larsen. Det trengs nok noe hjelp til rigging fredag, De som kommer torsdag bidrar. Styret er trygg på at utstillingen er i gode hender, og takker Anne Mette for strålende arbeid så langt.

Sak 012/13 Status årsmøte og forberedelser til dette

Per Arne spør Øivind Berg Larsen om å være møteleder.

Styret gikk gjennom forslaget til nye vedtekter basert på ny lovmal, og ble enige om et forslag som fremmes for generalforsamlingen.

Styret gikk gjennom årsmeldingsskissen, og ble enige om denne.

Styret godkjente regnskapet og avventer revisors beretning før endelig godkjenning.

Styret godkjente utkast til planer for drift og aktivitet neste år

Styret gikk gjennom revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014. Det kreves inn annonseinntekter for 2011 og 2012. Eldre annonser er forfalt. Per Arne koordinerer faktureringsarbeid med redaksjonen. Budsjett godkjent som skissert.

Valgkomite 2013/14: Styret foreslår Ingunn Hinna, Odd Myhre og Kristin Myrene med Tone Hagen eller Therese Granlund som vara. Per Arne spør.

Sak 013/13 Status valgkomiteen

Odd Myhre orienterte om valgkomiteens arbeid. Odd Myhre og Ingunn Hinna har fungert i valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling:

Leder: Per Arne Flatberg

Styremedlemmer: Arne Johan Aastvedt  (ikke på valg) og Monica Fornebo Eliassen  (ikke på valg), Mia Solberg og Linda Vabø.

Varamedlemer: Eva Grimstad  og 1 person som ikke er avklart ennå.

Per Arne legger ut sak på websidene og ber interesserte henvende seg til Odd Myhre. Valgkomiteen har frist til 15. mai med å levere sin endelige innstilling.

Sak 014/13 Eventuelt

Stand på spesialen

Monica Hansen og Monica Fornebo Eliassen har spurt om muligheten til å ha en stand på Spesialen for å promotere SPCA Norge. Styret er positive til henvendelsen, men mener at Hallingdalsutstillingen er en bedre arena. Vi ber søkerne henvende seg dit, og støtter et slikt initiativ.

Oslo Hundeskole

Oslo Hundeskole har henvende seg til oss om oppføring på en raseklubbliste og rabatter til våre medlemmer. Styret er positive til henvendelsen. Per Arne sjekker eventuelle bindinger før vi eventuelt sier ja.

Ny vandrepokal

Premiekomiteen har henvendt seg til styret og påpeker at klubbens vandrepokal for veteran BIM er i sørgelig forfatning og heller ikke har plass til flere graveringer. Premiekomiteen ønsker å kjøpe en ny vandrepokal som følger den gamle. Styret godkjenner søknaden og ber premiekomiteen skaffe en ny pokal.

Regelverk for årets hund

Knut Olav Wille og Anne Mette Mikkelsen har foreslått to endringer til kåring av årets hund:

1. Dogs4All er årets siste utstilling. Utstillinger etter dette tas med for neste år.

2. "Poengtaket" på 50 deltakende hunder heves.

Styret er enig i punkt 1, og iverksetter dette.

Styret er uenig i at poengtaket skal fjernes. Spesialen er i dag den desidert største utstillingen for Irsk Ulvehund. I 2012 hadde Dogs 4 All som nest største IU-utstilling 32 deltagere, to utstillinger hadde 22 deltagende hunder, og resten var under 20. Selv om deltagelse på ordinære utstillinger har økt, har det ikke noen gang de siste ti årene vært over 32 deltagende hunder på andre utstillinger enn spesialen. Styret ønsker ikke at BIR på Spesialen vil gi så stort forsprang at det blir vanskelig for andre hunder å ta igjen. Styret mener derfor taket skal forbli som det er.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram