Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 20/10 2020

Til stede: Monica Seland, Espen Uvaag, Eva Matre, Eivind Øverli Holm, Per Arne Flatberg (referent), Aud-Ingrid Fure

Forfall: Kristell Edvartsen

Sak 31/20-21: Orienteringssaker:

Medlemstall: Etter årsmøtet 12 utmeldinger. 10 nyinnmeldte som har betalt. 167 medlemmer pr. 14.10.2020

Økonomi. Lite nye inntekter og utgifter siden sist. Prognosene ligger fortsatt som på forrige styremøte.

Postliste. Sagt ja til å delta på valpeshow i Letohallen.

Status oppfølging av vedtak:

Sak 20/20-21: Dommerutdanning

Venter på svar fra Knut Olav Wille og Tore Grønhaug. Anne Mette Mikkelsen har svart positivt til ordningen, men ønsker å ha med ekstra vedlegg som en del av materialet til dommerne. 

Vi bestiller 10 eksemplarer av den illustrerte standarden og deler ut til dommerelever og aspiranter. Den ansvarlige for oppfølging av hver enkelt dommer kan supplere med eget og digitalt materiell de mener er opplysende for dommeren. Formell status som dommer som kan ta elever er etter styrets mening ikke nødvendig for å kunne være en støtte for elever og aspiranter. De gjør sine ordinære elev- og aspirantarbeider for andre dommere.

Sak 22/20-21: Websidene

Sidene publisert 1. oktober. 

Sak 23/20-21: Oppfølging av handlingsplan

 • Vi har søkt om å bli mottaker av grasrotmidler og venter på svar
 • Vi har laget nye websider
 • Vi har hatt møte med regionskontaktene
 • Arbeidsgruppe som ser på inntekter er nedsatt og har hatt sitt første møte. 

Vedtak: Vi takker arbeidsgruppen for arbeidet så langt. Vi støtter forslagene fra arbeidsgruppen. Styret sier ja til å bruke klubbens kanaler for å mobilisere medlemmene til inntektstbringende arbeid. Styret tror det er lurt å være konkrete i forespørselen og bruke epost/telefon til å kontakte medlemmer. Vi ber Øivind Berg Larsen og Eivind Øverli Holm lage utkast til brev.

Gjenstår:

 • Søke Dyrlege Smidts stiftelse

Monica Jensen Seland (leder) skriver søknad

 • Hjertetestingoppfølging som følge av dette

Avventer oversikt over midler

Sak 24/20-21: Medlemspleie og verving

Under bearbeiding

Sak 25/20-21: Digitalt arkiv

Infrastrukturen for dette er satt opp,  men selve arkiveringen er ikke påbegynt.

Sak 26/20-21: Varetelling

Varetelling er gjennomført.

Styret takker de frivillige for varetellingen og ryddingen på lageret. Revisor har beregnet verdi på varelageret og avstemmer med regnskapsfører. Differansen føres som kostnad Spesialen 2020.

Sak 28/20-21: Oppfølging av regionskontakter

Møte med regionskontakter ble avholdt 14. oktober. Styret takker for mange og gode innspill. Monica fremmer saker til neste styremøte basert på innspillene fra regionskontaktene.

Nye saker:

Sak 32/20-21: Søknad om elevstatus på Irsk Ulvehund fra Bente Løseth

Bente Løseth har søkt om godkjenning som dommerelev på Irsk Ulvehund.
Vedtak: Styret anbefaler søknaden

Sak 33/20-21: Dommerforslag utstillinger Hønefoss 

Utstillingskomiteen foreslår Knut Blutecher og Åge Gjetnes til å dømme. Leif Ragnar Hjorth og Per Iversen foreslås som alternativer hvis «førstevalgene» ikke kan. 

Vedtak: Styret støtter utstillingskomiteens forslag

Sak 34/20-21: Myndeutstilling i regi av IUKN

Utstillingskomiten på Hønefoss ønsker at utstillingen skal bli en myndeutstilling fra 2022, og ber styret søke om dette. 

Vedtak: Styret støtter forslaget og søker om en dobbel myndeutstilling i 2022. Vi ber Øivind finne en passende helg som ikke kolliderer eller kommer for tett på andre myndeutstillinger.

Sak 35/20-21: Samarbeid med de andre mynderasene. 

Det er et ønske fra flere i klubben om et tettere samarbeid med de andre klubbene i gruppe 10, først og fremst for å få flere myndeutstillinger og mer kompetente myndedommere på en del av utstillingene i løpet av året. Vi ønsker å invitere de andre klubbene til et møte for å diskutere hvordan vi kan arbeide sammen for å få flere myndeutstillinger og flere myndedommere på utstillinger generelt.

Vedtak: Styret støtter forslaget, og ber Per Arne Flatberg ta initiativ overfor de andre myndeklubbene og koordinerer hvem som skal delta sammen med Monica Jensen Seland.

Sak 36/20-21:Publisering av informasjon om at oppdrettere planlegger/venter kull 

Det er kommet reaksjoner på at det informeres om at oppdrettere planlegger kull på hjemmesiden og i bladet uten at det er sikkert at disse kullene følger klubbens etiske retningslinjer.

Vedtak: Styret ser at det kan være både positive og negative sider ved å informere om at oppdrettere planlegger kull. Styret kan ikke vite om den enkelte oppdretter vil følge de etiske retningslinjene før en er kjent med den eksakte parringen. Styret synes likevel det er viktig å gi valpekjøpere informasjon om hvem som planlegger kull. Fødte kull eller annonsering av planlagte paringer der styret blir kjent med at etiske retningslinjer ikke er fulgt skal ikke kunne annonseres. Styret ønsker dermed praksisen som er i dag med informasjon på hjemmesidene og i Ulvehunden videreført. 

Sak 37/20-21: Championatannonser i Ulvehunden 

Ett medlem har henvendt seg til styret med ønske om å kunne få utforme sine egne gratis championatannonser i Ulvehunden. Redaksjonen i Ulvehunden har fått kopi av brevet og tilsvarsrett. Redaksjonen mener hensynet til likebehandling tilsier at championatannonsene er standardisert, og at dette er en redaksjonell beslutning som hører inn under redaktørens myndighetsområde.

Per Arne Flatberg var inhabil og ikke tilstede under behandlingen av denne saken

Vedtak: Styret legger ikke føringer på hvordan annonsene skal være. Styret mener utformingen av gratis championatannonser og eventuell standardisering av dette er en redaksjonell oppgave som redaktøren har myndighet til å avgjøre hvordan løses.

Sak 38/20-21: FIWC 2027 

Saken utsettes

Sak 39/20-21: Digitalisering av klubbens videoer og innlegging på websidene

På 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble flere av IUKNs spesialer filmet og produsert som VHS-kassetter. Flere av disse er nå digitalisert og webredaksjonen ønsker at de legges ut på hjemmesidene knyttet til hver enkelt spesial.

Vedtak: Styret godkjenner at klubbens videoer fra Spesialen deles på hjemmesidene

Sak 40/20-21: Eventuelt

Valg av delegat til NKKs representantskapsmøte:

Vedtak: Styret mener det er viktig å være representert på NKKs representantskapsmøte. Styret velger Per Arne Flatberg som delegat og Eivind Øverli Holm som vara. Styret vil også avholde eget styremøte i forkant av NKKs representantskapsmøte der styret blir enig om hva klubben mener i de enkelte sakene. Reisekostnader dekkes av post «Reisekostnader» i budsjettet.

Sak 41/20-21: Fellesmøte med helsekomiteen (fra kl. 20)

Helsekomiteen deltok på styremøtet for å diskutere tre områder i fellesskap:

 • Etiske retningslinjer og respekten for disse

Det var enighet om at vi ikke ønsker å sanksjonere oppdrettere som bryter med de etiske retningslinjene. Samtidig ønsker vi sammen større respekt for disse retningslinjene. Det kom flere forslag på å gjennomføre dette:

 • Legge vekt på opplæring. Bevisstgjøre valpekjøpere. 
 • Minne på de etiske retningslinjene til oppdrettere årlig og ved endring avretningslinjene.
 • Viktig at retningslinjene er lett å finne. Fint å kunne bevisstgjøre valpekjøpere
 • Legge opp til en oppdretterkonferanse
 • Personlig henvendelse til oppdrettere som bryter retningslinjene en rekke ganger

Helsekomiteen arbeider videre rundt dette og spiller inn forslag til styret ved behov.
Styret ser på muligheten for å arrangere en ren oppdretterkonferanse.
Styret arbeider frem konkrete forslag basert på diskusjonen.

 • Hjertetesting - både steder og ideer for å senke pris og få flere med
  Det er et problem at det er dyrt å hjerteteste hunder hos autoriserte kardiologer, og at tilgjengeligheten heller ikke er så god som vi kunne ønske. Vi diskuterte forskjellige modeller for å løse dette.
  • Mulig å tillate svenske tester?
  • Se på muligheter for differensiert hjertetesting. Er det for eksempel mulig å bruke veterinærer med etterutdanning i kardiologi som ikke er autorisert?
  • Viktig at vi ikke aksepterer tester hos ordinære allmennpraktikere
  • Hvis andre skal hjerteteste må også klubben arkivere og publisere resultater
  • Er det mulig å bruke en modell der vi godtar auskultasjon+EKG?

Helsekomiteen arbeider videre med disse spørsmålene

 • Innsamling av shunt-tester
  Årsmøtet har vedtatt at oppdrettere skal sende inn shunt-resultater til klubben. Det er imidlertid ganske mange år siden dette er blitt gjort og vi har liten oversikt over dette. Styret ønsker at vi skal få til en god måte å samle inn og arkivere denne informasjonen på
  • Helsekomiteen tar kontakt med Veterinærhøgskolen for å se om det er mulig å få ut gamle data
  • Helsekomiteen tar ansvar for å lagre data i samarbeid med klubben
  • Helsekomiteen sjekker ut om det er viktig å bruke et bestemt laboratorium
  • Helsekomiteen ønsker publisering av shunt-resultater i Ulvehunden
  • Forskjellige laboratorium bruker forskjellige grenseverdier

Helsekomiteen utarbeider rutiner og forslag rundt dette. Er det noe som må endres av generalforsamlingen, må forslag til endringer der sendes inn i tide. Styret er behjelpelig med å etablere et godt arkivsystem i tråd med klubbens arkivrutiner.

Sak 42/20-21: Publisering av stillingen i årets hund

Forslaget behandlet på epost. 

Vedtak: Vi publiserer stillingen i «Årets Hund» på hjemmesidene i forkant av årets siste utstilling, men etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Neste møte

Ekstraordinært styremøte om NKKs representantskapsmøte mandag 9. november klokken 19. Neste ordinære møte blir tirsdag 1. desember klokken 19.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram