Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 1/9-2021

Tilstede: Monica Jensen Seland, Eva Matre, Eivind Øverli Holm, Marthe Ludvigsen, Per Arne Flatberg (referent)

Forfall: Kristell Edvartsen, Espen Uvaag

Orienteringssaker: 

Medlemstall: 181 medlemsinnbetalinger (+5 abonnement på Ulvehunden direkte til klubben). 175 aktive medlemmer. 

Oppdatering Ask-utstillingene. 18 påmeldte hunder lørdag. 20 påmeldte hunder søndag. Alt under god kontroll.

Sak 1-21/22: Konstituering av nytt styre

Fordeling av roller og oppgaver. Per Arne fortsetter som sekretær.

Monica sender e-post til andre som bekler styreutnevnte verv med forespørsel om å fortsette.

Sak 2-21/22: Kommunikasjonsform i styret

Gjennomgang av kommunikasjonsform, tanker om hvordan vi ønsker å arbeide, forventninger til styrearbeidet og forventninger fra klubben.

Vi fortsetter som tidligere. Messenger-chat brukes til korte beskjeder. Saker som må avgjøres mellom styremøter tas på e-post. Om et styremedlem ønsker å behandle saken i styremøte, gjennomføres det styremøte for å gjøre den behandlingen. Monica sender ut styreinstruksen til styremedlemmene.

Sak 3-21/22: Økonomi

Se regnskap sendt i egen e-post.

Styrer mot et overskudd på ca. 30.000,- Styret er godt fornøyd med økonomistyringen.

Per Arne tar spørsmål fra kasserer om håndtering av balanse med revisor.

Sak 4-21/22: Oppsummering og evaluering av Spesialen 2021

Godt fornøyd med økonomisk resultat. Veldig fint å se mange nye medlemmer, og at de opplevde å bli godt ivaretatt og inkludert. Gikk veldig fint å rigge til siden det var gjort et godt forarbeid i fjor høst med å rydde låven. Vi er ikke så fornøyd med festmiddagen. Vi spør Marit om hun kan tenke seg å dele menyideer med personalet på Gol. Videoen ble ikke bra, og Eivind/Per Arne jobber med å få til dette bedre neste år.

Sak 5-21/22: Kandidater til NKK og saker til NKKs Representantskapsmøte

Norsk Boxerklub foreslår Silje Bjarkøy som RS-ordfører og Anniken Holtnæs som styremedlem. Ønsker støtte fra andre raseklubber. IUKN støtter disse to kandidatene og er med de andre klubbene i støtten til dette.

Vi har ingen andre forslag til RS.

Sak 6-21/22: Planlegging av webinarer

Ingen konkrete planer. Tenker på et webinar om historien til rasen. Vi vil gjerne spørre Liz Thornton om å holde dette. 

Eivind spør Marit om hun kan være interessert i å lage pelsstell-kurs online.

Førstehjelp for ulvehund er også et aktuelt tema.

Sak 7-21/22: Planlegging av møter med regionene

Tidspunkter: 19-20

 • Region Østland Nord Onsdag 8.september
 • Region Nord-vestlandet og Trøndelag Tirsdag 21.september
 • Region Nord-Norge Tirsdag 28.september
 • Region Rogaland og Agder Tirsdag 5.oktober
 • Region Østland Sør Onsdag 6.oktober
 • Region Vestland Mandag 11.oktober

Møteinnhold: 

 • Organisering av regionen og regionskontakt
 • Deling av ideer og muligheter
 • Støtteordninger fra klubben knyttet til aktivitet

Per Arne ordner utsendelse av invitasjoner og øvrig markedsføring.

Sak 8-21/22: Planlegging av Ulvehundseminaret 2022

Vi trenger først og fremst å sette ned en gruppe som skal arbeide med dette og gi den gruppen noen føringer.

Vi trenger en arbeidsgruppe som arbeider med dette. Styret tenker på det til neste styremøte og ber om innspill på medlemmer til den arbeidsgruppen.

Sak 9-21/22: Planlegging av jubileumsåret 2027

Årsmøtet har bedt oss gå i gang med å planlegge jubileumsbok og FIWC-utstilling. Vi trenger å sette ned grupper som arbeider med dette.

Arbeidsgruppe for sted. Per Arne og Øivind.

Arbeidsgruppe for bok. Vi ber Anne-Birgitte lede dette arbeidet.

Sak 10-21/22: Møteplan høsten 2021

 • Mandag 27.september kl 19-21
 • Mandag 25.oktober kl 19-21
 • Onsdag 24.november kl 19-21
 • Evnt. onsdag 15.desember kl 19-21
 • Onsdag 12.januar kl 19-21

Sak 11-21/22: Redaktør Ulvehunden

Anne-Birgitte ønsker å gi fra seg redaktøransvaret for og produksjonen av Ulvehunden. Hun mener det vil være sunt for klubben om hun gir seg selv om hun stadig er motivert. Dessuten tror hun at en mindre kontroversiell redaktør og redaksjon kan være med å gjøre bladet bedre da en får snakket med alle deler av klubben.

Styret tar dette til etterretning og beklager sterkt hennes avgjørelse. Styret arbeider med å erstatte henne. Målet er å ha en ny redaktør på plass før sommeren 2022.

Sak 12-21/22: Eventuelt

Styret bevilger inntil 500 kroner til blomster til vårt æresmedlem Øivind Berg Larsen i forbindelse med hans mors bortgang.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram