Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 17/8 2016

Referat fra styremøte 03/2016 Irsk Ulvehundklubb Norge

Skype 17. August 2016

Tilstede: Per Arne Flatberg, Lene T. Bergsvåg, Heidi Kristin Vaslestad Winjum, Aud-Ingrid Fure

Meldt Forfall: Eugen Hansen, Malene Haddeland og Sverre M. Blikra

Sak 016/2016: Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet godkjent

Sak 017/2016: Orienteringssaker

Medlemstall: Vi er 212 medlemmer i klubben pr. 17. august

Økonomi: Regnskap pr. 31/7 viser et fint overskudd så langt. Resten av året blir mye utgifter og få inntekter. Vi styrer mot et underskudd i 2016.

Organiseringen av hundeverden: Leder redegjorde for nasjonal og internasjonal tilknytning og samarbeidspartnere.

Protokoll generalforsamling: Protokollen ble tatt til etterretning

Sak 018/2016: Styrets arbeidsform

Styret gikk gjennom arbeidsformen, og ble enige om å supplere med en lukket facebook-gruppe for styrearbeid. Mesteparten av diskusjonen mellom styremøtene blir tatt der.

Sak 019/2016: Konstituering av styret. Valg av nestleder og sekretær

Vedtak: Lene T. Bergsvåg velges som nestleder og Aud-Ingrid Fure velges som sekretær

Sak 020/2016: Raseklubbenes fellesallianse – deltakelse

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge slutter seg til Raseklubbenes fellesallianse.

Sak 021/2016: Raseklubbenes Fellesallianse – valg av representanter

Vedtak: Per Arne Flatberg velges som representant og Lene T. Bergsvåg som vararepresentant til Raseklubbenes Fellesallianse.

Sak 022/2016: RS-møte. Valg av representant og vara

Vedtak: Vi deltar på RS-møtet. Per Arne Flatberg velges som representant og Lene T. Bergsvåg som vararepresentant.

Sak 023/2016: Evaluering Spesialen 2016

Styret gikk gjennom gjennomføringen av Spesialen med tanke på planlegging av neste års spesial. Lene går til innkjøp av plastkasser til premiekomiteen.

Øvrige forbedringspunkter: Vi trenger kvalifisert skriver med god språkkunnskap i engelsk. Vi tar kontakt med Autorisert Ringpersonells forening for å finne en dyktig skriver i nærheten.

Vi trenger minst et par personer som ikke har bestemte oppgaver men kan brukes ved behov på Spesialen. Vi tar kontakt med Hallingdal hundeklubb for å få en beredskapsavtale for nedrigging i tilfelle tilsvarende regnvær senere år. Vi kontakter dem også om å finne område der hundene kan løpe fra seg.

Vedtak: Vi tar med innspill inn i planlegging av neste års spesial.

Sak 024/2016: Høringsutkast Nordiske utstillinger

Vedtak: Styret godkjente det fremlagte høringssvaret. Per Arne sender inn innen fristen.

Sak 025/2016: Dogs4All 2016

Vedtak:  Styret oppfordrer medlemmene til å stå på klubbens stand under Dogs4All. Vi arbeider sammen med Østland Sør om markedsføring.

Sak 026/2016: Hjertetesting i høst

Det er gitt tilbud til Region Østland Sør og Region Midt-Norge om å gjennomføre subsidiert hjertetesting i høst. Østland Sør har takket ja, og vil gjennomføre på Hønefoss i oktober.

For styret er det viktig at flest mulig får mulighet til å hjerteteste hundene sine rimelig.

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge gjennomfører planlagt hjertetesting i Region Østland Sør i høst. Her subsidieres deltagende hunder med kr. 1.250/hund mens Irsk Ulvehundklubb Norge dekker alle kostnadene for veteraner.

Hensikten med subsidiert hjertetesting er i størst mulig grad å fjerne det økonomiske hinderet for hjertetesting. Individuell subsidiering gjør dessverre dette kun i liten grad. Det er urimelig å gi enkelte tilbud om dette uten at alle får det. Styret ønsker å videreføre hjertetesting også neste år innenfor de rammene årsmøtet har gitt med fastsatte samlinger.  Styret arbeider videre med å finansiere subsidiering for årene som kommer.

Sak 027/2016: Redaktør Ulvehunden

Vedtak: Vi spør Linda Vabø om å overta som redaktør i Ulvehunden. (Svarte nei)

Sak 028/2016: Jubileumskomite

Vedtak: Aud-Ingrid Fure representerer styret i jubileumskomiteen. Øvrige medlemmer diskuteres i Facebook-gruppen.

Sak 029/2016: Møteplan

Vedtak: Møteplanen tas til etterretning

Sak 030/2016: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram