Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 18/1-2023

Referat styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge onsdag 18. Januar klokken 19

Tilstede fra styret. Per Arne Flatberg, Eivind Øverli Holm, Eva Matre, Bente Lene Christensen og Janne Kulstad

Forfall: Monica Jensen Seland og Nigel Sams

Tilstede fra helsekomiteen (Sak 80/22): Espen Uvaag, Therese Granli Haugen, Knut Olav Wille og Tone Hagen

Sak 80/22 Høring om avlsprogram

Saken ble behandlet sammen med Helsekomiteen.

NKK har sendt ut forslag til avlsprogram som er i tråd med den kommende forskrift om avl av hund, og definerer raseklubbene som en avlsorganisasjon. Dette får en del konsekvenser for oss som raseklubb:

 • Alle som avler ulvehund må forholde seg til avlsprogrammet og må-kravene der
 • RAS avvikles til fordel for avlsprogrammet
 • MÅ-kravene til klubben blir krav for å få registrert valper

Sentrale spørsmål for oss er:

 • Hva mener vi om utkastet, og hva skal vi svare på det? Det er naturlig at helsekomiteen står for dette med forankring i styet
 • Vi må starte arbeidet med å forankre dette i organisasjonen og gjøre vedtak på årsmøtet. Det er naturlig at helsekomiteen starter arbeidet med dette, inkludert hva som skal være “må-krav” i avlsprogrammet
 • Hvordan er vi rigget som klubb til å ta ansvaret for et avlsprogram og revidere dette?

Punktene ble drøftet med helsekomiteen. 

Vedtak: Helsekomiteen skal begynne å jobbe med svarforslag til NKK som skal drøftes med styret ved neste felles møte. 

Helsekomiteen forlot møtet etter dette punktet.

Sak 81/22 Orienteringssaker

Medlemstall: Vi endte på 192 (+5) medlemmer i 2022. I 2023 har vi 183 mulige medlemmer (9  utmeldt)

Ulvehunden: Redaksjonen har startet arbeidet med å få ut et nummer i vinter.

Utstillinger: Det planlegges utstilling for alle mynder i Bergen 14. Mai (samtidig med NKK Bergen), Spesialen og Myndefest på Hønefoss 22. og 23. Juli. Mary McBryde har takket ja til å dømme Spesialen. Dommere på Myndefest blir Ingrid Krah-Heiermann (DE) og Marianne Mørkegaard (DK). Felles utstillingskomite for Bergensutstillingen tar beslutninger denne uken.

Sak 82/22 Permisjonssøknad fra leder

Monica har bedt om permisjon inntil videre og minst en måned.

Vedtak: Styret innvilger søknaden om permisjon. Nestleder Per Arne Flatberg tar over hennes arbeidsoppgaver i permisjonstiden. Janne Kulstad går inn som fast medlem i styret mens Monica har permisjon.

Sak 83/22 Antall utstillinger

Oppfølging av sak 78/22. Ønsker vi å fremme et forslag til endring på neste årsmøte?

Dette ble drøftet og ingen nye forslag lagt fram. 

Sak 84/22 Forberedelser til årsmøte

Det nærmer seg årsmøte og vi har en del formelt som må gjøres i forbindelse med det.

Innkalling må sendes senest 29. April, og sakspapirer senest 10. Juni. 

 • Valgkomiteen må settes i gang
 • Regnskap må gjøres klart til revisjon 
 • Det må begynnes arbeid med budsjett for 2023 og 2024 
 • Det må skrives en årsmelding
 • Regionene og utvalg ellers må få beskjed om frist på sine årsmeldinger og høres om innspill til årsplan/handlingsplan
 • Tvungne lovendringer må vedtas
 • Avlsprogram må vedtas
 • Det må skrives en årsplan/Handlingsplan
 • Andre ting styret ønsker å få tatt opp på årsmøtet må avklares

Vi fordeler arbeidsoppgaver knyttet til dette.

Arbeidsoppgaver er fordelt. 

Styremedlemmer skal leste klubbens lover for å bedre kunne diskutere disse ved neste møte. 

Handlingsplan må være mer konkret i år for dermed å være mer bindende for styret. 

Avlsprogram skal følges opp for å kunne forankres på årsmøtet. 

Sak 85/22 Dommer Spesialen 2024

Vi må begynne arbeidet med dommer til Spesialen 2024. Vi diskuterer prosess, tidsfrister og eventuelle forslag til dette.

Er gjennomgått, diskutert og fordelt 

Sak 86/22 Status handlingsplan 22/23

Faste oppgaver:

 • Utgi tre nummer av Ulvehunden
 • Arrangere “Spesialen” 2022

Organisasjon:

Fortsett å øke medlemstallet i klubben ved å:

 • Følge opp medlemmer som ikke fornyer sitt medlemskap
 • Tilby medlemskap i raseklubben til alle nye valpekjøpere og eiere
 • Tilby aktivitet for alle medlemmer
 • Legge til rette for økt aktivitet i regionene

Raseforvaltning, helse- og avlsarbeid:

 • Legge frem revidert RAS-dokument
 • Arrangere Ulvehundseminaret 2022
 • Videreføre webseminarer
 • Fortsette subsidiert hjertetesting
 • Arbeide for at oppdrettere av irsk ulvehund i Norge er medlemmer i Irsk Ulvehundklubb Norge
 • Arrangere introduksjonstrening i Lure Coursing minst en gang i perioden

Vi legger en plan for hvordan vi skal følge opp dette arbeidet utover våren

Er gjennomgått, diskutert og fordelt oppgaver

Sak 87/22 Møteplan våren 2023

Forslag til vedtak: 

14. Februar, 28. Mars, 9. mai, 6. Juni. Alle dager klokken 19. 

Møteplan godkjent. 

Sak 88/22 Eventuelt

Ingen saker framlagt til eventuelt. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram