Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 18/2-2021

Tilstede: Monica Jensen Seland, Eva Matre, Eivind Øverli Holm, Per Arne Flatberg (referent), Aud-Ingrid Fure og Kristell Edvartsen

Forfall: Espen Uvaag

Orienteringssaker:

Medlemmer: 145 betalte medlemskap pr. 18/2-2021. Fem har meldt seg ut etter å ha betalt.  24 ubetalte krav. Elleve nye betalende medlemmer hittil i år. Fire utenlandsboende har medlemskap/abonnement på Ulvehunden utenom NKK (faktureres rett fra klubben)

Websider: Desember: 848 besøk og 2.322 sidevisninger. Januar: 1.030 besøk og 3.115 sidevisninger.  Mest sette sider: Oppdrettere: 836 sidevisninger. Guide til valpekjøpere: 574, valper: 222, spørsmål og svar: 128, Irsk ulvehund: 108

Hjertetesting Bergen: 7 hunder sjekket. Alle friske.

Sak 58/20-21: Oppdatering fra Helsekomiteen

Webseminarer: 

Det planlegges tre separate webseminarer, to om hjertelidelser og hjertetesting, ett om den voksende ulvehunden. Styret ønsker å legge opp dette som ett kurs med fire samlinger, og lager et studieprogram av dette. Styret og helsekomiteen ønsker at seminarene skal være gratis for klubbens medlemmer.

Oppdretterseminaret: 

Skal holdes i løpet av mars. Tema for seminaret er klubbens etiske retningslinjer. Seminaret er gratis og åpent for oppdretterne på klubbens oppdretterliste.

Helseundersøkelse:

Det arbeides med en mulig Helseundersøkelse i forbindelse med RAS-arbeidet.

Annet

Helsekomiteen prater godt med Biotail og ser på om det er mulig å få til registrering av anonymiserte fenotypiske data på ulvehund (eksteriør og adferd)

Vedtak: Styret bevilger inntil 7.000 kroner til gjennomføring av webseminarene. Forutsetter fire seminarer på minst en time hver og at det opprettes studieprogram for det. Tas fra budsjettposten Helsearbeid/seminar. Vi ber Helsekomiteen arbeide videre med dette. 
Styret støtter planene om oppdretterseminar og helseundersøkelse.

Sak 59/20-21: Oppdatering fra Utstillingskomiteen

Utstillingskomiteen har lagt budsjett for Spesialen og foreslått premiefordeling. Utstillingskomiteen har forespurt Åge Gjetnes er spurt om å dømme, og har takket ja.

Vedtak: Styret takker utstillingskomiteen for godt arbeid så langt.

  • Styret godkjenner Åge Gjetnes som dommer for Spesialen 2021
  • Styret godkjenner budsjettet som fremlagt
  • Styret godkjenner premieplanen som fremlagt.

Sak 60/20-21: Oppdatering fra Utstillingskomiteen Ask

Utstillingen er i rute. Det budsjetteres med et lite overskudd.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 61/20-21: Medlemspleie

Vi trenger å følge opp medlemmene våre ekstra godt i denne tiden. Nye medlemmer bør kontaktes og medlemmer som ikke har betalt følges opp:

Vedtak:  Region Vestland tar ansvar for å kontakte medlemmene som ikke har betalt medlemskapet i år.  Monica koordinerer henvendelser til nye medlemmer og oppdatering til regionene sammen med Per Arne

Sak 62/20-21: Forslag om sponsorer

Pengekomiteen har lagt frem et forslag om inngåelse av sponsorater. De foreslår å inngå avtaler med bedrifter som betaler klubben 7.500 kroner i året. For det får de annonsering i Ulvehunden og profilering på websidene.

Vedtak: Styret støtter forslaget og ber pengekomiteen fortsette arbeidet med å skaffe sponsorer i tråd med disse planene. Foreslått støttebeløp er supert. Det lages eget område for sponsorer på hjemmesidene og de får annonser i Ulvehunden.

Sak 63/20-21: Ekstra stor-cert i 2021

NKK har innvilget alle raseklubbene ett ekstra stor-cert i 2021. 

Vedtak: Det ekstra stor-certet brukes på søndags-utstillingen på Ask

Sak 64/20-21: Henvendelse om stjålet hund. Hvordan forholder vi oss?

Vi har fått en henvendelse fra et tidligere medlem som ber om hjelp av klubben for å etterlyse sin hund som skal være stjålet.

Vedtak: Ønsket fra hundeeieren går inn i en pågående konflikt mellom personer der også politiet er involvert. Klubben kan ikke bistå på verken den ene eller andre siden i konflikter mellom eier og oppdretter. Monica gir tilbakemelding til eier.

Sak 65/20-21: Supplering av valgkomiteen

To av medlemmene i valgkomiteen har meldt seg ut av klubben. NKK har på forespørsel uttalt at det ikke er et krav å supplere valgkomiteen, men at dette kan gjøres.

Vedtak: Styret ønsker å supplere valgkomiteen med minst en person og leter etter personer til å gå inn i dette vervet. Varamedlem Knut Olav Wille rykker opp som ordinært medlem. Valgkomiteen bes konstituere seg selv.

Sak 66/20-21: Regionskontakt Østland Nord

Regionskontakten i Østland Nord har meldt seg ut av klubben. Vi trenger ny regionskontakt. Monica har bedt tidligere regionskontakt arrangere medlemsmøte under treffet der den 20./21. Februar for å velge ny regionskontakt. 

Vedtak: Vi avventer om regionen får utpekt en ny regionskontakt 20./21. Februar. Hvis dette blir vanskelig, vil styret ta ansvar for å finne en regionskontakt.

Sak 67/20-21: Økonomi og arrangementer Østland Nord

Facebook-siden for Østland Nord må overføres til ny regionskontakt. Det samme gjelder økonomi og andre ressurser regionen har. 

Vedtak: Facebook-siden og økonomiske ressurser i regionen overføres til ny regionskontakt når denne er oppnevnt. Styret bistår ved behov.

Sak 68/20-21: Materiell som er lagret hos utmeldt medlem

Heidi Winjum har informert styret om at hun har en del materiell som tilhører klubben lagret hos seg og ber oss sørge for at det blir hentet. Tore Grønhaug har også en del materiell lagret for klubben som det hadde vært greit å få lagret samlet.

Vedtak: Vi ber Kristell hente utstyret og sørge for midlertidig lagring.

Sak 69/20-21: Håndtering av referater fra komitemøter

Helsekomiteen lurer på om det er nyttig å publisere referatene fra deres møter? Skal vi publisere på websidene?

Generelt: Skal vi publisere referater fra alle komiteer? Skal komiteene skrive referater?

Vedtak: Vi legger ut de historiske og nåværende referatene fra Helsekomiteen på websidene. De andre komiteene rapporterer til styret, og velger selv om de vil skrive referater fra sine møter.

Sak 70/20-21: Evaluering av håndteringen av konflikt

Konflikten med Odd Myhre de siste månedene har ledet til mye uro og som en følge flere utmeldelser. Hva kunne styret gjort annerledes og hva kan vi lære av denne saken?

Styret  tror konflikter fort kan øke når kommunikasjonen er skriftlig, og at mye kanskje kunne vært unngått ved å ta en prat sammen, selv om det av forskjellige grunner ble vanskelig i denne saken. Styret synes det er trist at medlemmer har valgt å melde seg ut av klubben og håper at de på et senere tidspunkt ønsker å komme tilbake.Vi arbeider for å skape positive aktiviteter og engasjement blant medlemmene i klubben.

Sak 71/20-21: Planlegging av årsmøte

Hvis vi må avlyse Spesialen av smittevernmessige hensyn, hva gjør vi med årsmøtet? Avholde digitalt eller utsette det? I så fall: Når?

Vedtak: Årsmøtet avholdes lørdag 26. Juni, fysisk om mulig, digitalt om nødvendig. Per Arne tar ansvar for eventuell digital avvikling.

Sak 72/20-21: Undersøkelse om lungebetennelse

Finsk undersøkelse om lungebetennelse er nå oversatt til engelsk. Skal vi spre den i våre kanaler?

Vedtak: Vi støtter undersøkelsen og distribuerer i våre kanaler.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram