Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 19/10-22

Til stede: Eivind, Per Arne, Janne, Bente Lene, Nigel og Monica.

Meldt forfall: Eva.

Sak 73/2022: Revidering av Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)

Helsekomiteen ved Therese Haugen, Knut Olav Wille og Hilde Lorentzen deltok i denne delen av møtet. Bente Lene er også medlem av Helsekomiteen. Helsekomiteen informerte om at det er lenge siden forrige møte og at de ønsker å ha et møte snarlig. 

Etter planen skulle de rasespesifikke avlsstrategiene (RAS) vært revidert etter fem år, men revisjonen har blitt utsatt i påvente av nye IT-verktøy hos NKK. RAS ble utsatt til Juni 2023. Siden HS sitt vedtak i januar, har imidlertid situasjonen endret seg. Mattilsynet jobber på oppdrag fra Landbruksdepartementet med en ny forskrift om avl av hund.  NKK er kjent med hvilke krav forskriftsforslaget inneholder, og ser at en eventuell forskrift vil ha stor innvirkning på videre arbeid med RAS. 

Det er svært sannsynlig at NKK gjennom den nye forskriften ilegges et selvstendig ansvar for å utarbeide forsvarlige avlsprogrammer, som oppdretterne er pålagt å følge. Avlsprogrammene skal beskrive hvilke arvelige og unødvendig belastende egenskaper ulike raser er utsatt for, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å få bukt med disse innen rimelig tid. Det går også frem av forskriftsforslaget at avlsprogrammene skal ha tilstrekkelig effekt, og det vil blant annet stilles krav om at oppdrettere gjør særlige tiltak for å sikre sunn avl, og tilegner seg nødvendig kompetanse. I november 2022 senders Revidert RAS/avlsprogram på høring til klubber og forbund. I februar 2023 er det høringsfrist og påfølgende behandling i Hovedstyret. I første kvartal 2023 er det mulig at Forskrift om avl av hund vedtas av LMD og gjøres gjeldende.

Styret vurderer at det er nødvendig å forankre RAS hos medlemmer og oppdrettere og at et slikt arbeid da vil ta noe tid. 

Vedtak: Monica kaller Helsekomiteen inn til møte i januar, Helsekomiteen kan kalle styret inn til møter ved behov. Helsekomiteen skriver forslag til høringsnotat og sender det til styret innen utgangen av januar 2023. Styret og Helsekomiteen vurderer om en skal invitere inn eksterne til å forelese for å kunne få en bedre innføring i utforming av avlsplan. Videre om IUKN skal invitere andre raseklubber inn i et samarbeid rundt dette.

Sak 74/2022: Representantskapsmøtet -RS

Sakspapirene ble gjennomgått. Disse ligger tilgjengelig på NKK.no

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram