Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 19/11-2019

REFERAT
styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge,
19.11.2019, kl. 1900-2145, på Skype.

Til stede: Kristin Myrene, Anne Mette Mikkelsen, Alise Strøm Sørensen, Eva Matre, Monica Jensen Seland, Espen Uvaag og Elin Slåen under sak 19/19

Forfall: Ingen

Saksliste:

19/19 Spesialen 2019
Regnskap og premiebeholdning 

Elin Slåen kom og gikk gjennom regnskap og premiebeholdning. En detaljert oversikt sendes styret i excelformat i løpet av kommende helg, slik at dette kan være til hjelp for planlegging av Spesialen 2020. 

Vedtak: Regnskapet brukes for å kunne identifisere hvor det er mulig å kutte utgifter for neste års Spesial. 

20/19 Spesialen 2020
Anne Mette informerer hva det ligger i å arrangere spesialen.

Anne Mette og Øyvind B. Larsen har delt de ulike oppgavene mellom seg. Disse ble gjennomgått, og Anne Mette lager et oppsett over oppgaver i forbindelse med arrangement av Spesialen (før, under og etter), som styret får. Anne Mette ønsker nå å få slippe ansvar med å arrangere Spesialen.

Anne Mette tilbyr seg å bestille rosetter samtidig som det blir bestilt rosetter til Wippetklubben, dette sik at klubbene kan dra nytte av kvantumsrabatt. En skal også høre med Østland Nord om de er interesse i å bestille rosetter samtidig. Dette blir gjort etter at utstillingskomitéen har gjennomgått økonomi og premiebeholdning og styret har hatt dette oppe som egen sak på neste styremøte.

Vedtak: Det nedsettes en utstillingskomite bestående av Espen, Eva og Monica.

21/19 Helsekomiteen

Det sitter nå 3 av 5 stk. i helsekomiteen etter Monica Bjørnsen meldte seg ut i fjor og Gunn Marit Myhre meldte seg ut nå i høst. Helsekomiteen består nå av Knut Olav Wille, Per Arne Flatberg og Anne Mette Mikkelsen.

Vedtak: Styret vurderer det til å være nok med 3 personer inn til videre. Styret kan supplere med flere til helsekomiteen ved behov. 

22/19 Bladet
Innkommet forslag fra Anne Birgitte:
Jeg mener at det hadde vært bedre å tilbakeføre restopplaget og returene av medlemsbladet til Knut Olav og Øivind igjen. 

På Ask har de stadig åpent hus for folk som er interessert i ulvehund og som kommer for å bli kjent med rasen. 

Da er «Ulvehunden» en fin introduksjon til klubben. 

Etter min mening driver O'Marksbay den mest aktive rekrutteringen av medlemmer av alle, og da ville det tjene klubben både bedre og mere å ha restopplaget liggende der.

På forhånd takk for hjelpen.

mvh

Anne-Birgitte


Vi vedtok på ett styremøte i år at restopplaget skal gå til leder av klubben. Slik at klubben kan dele ut blad til nye medlemmer som melder seg inn, sende til de som ikke har fått bladet av ulike årsaker og/eller vi kan selge de på ulike arrangement.
Det skal helst ikke være noe restopplag i størrelse å snakke om, det er nå snakk om 10 blad.
Vi mente at da vi har flere oppdrettere i Norge som også har potensielle Irsk Ulvehund eiere innom og på telefon, så blir det feil at det skal være en oppdretter som skal få restopplaget. Vi mener at dersom oppdrettere ønsker å tilby blad til potensielle valpekjøper, bør oppdrettere bestille ekstra blad.


Styret mener vi ikke kan forskjellsbehandle oppdrettere på dette. Restopplaget av bladet må gå til lederen av klubben. Oppdrettere kan bestille ekstra blader ved behov. 

Vedtak: Styret beholder dagens ordning ved at restopplag og returblad går til leder av klubben. Restopplag av bladet blir lagt for salg for kr 100,-på nettsiden når neste nummer er kommet ut. 

23/19 Liste over hvem bladet er sendt til
Vi får inn imellom beskjed fra enkelte at de ikke har mottatt bladet. Redaksjonen tar ut liste over medlemmer gjennom Dog Web, men vi har ingen oversikt over hvem de har sendt til.
Styret bør få en kopi av listen over de som er sendt blad til, eller så skal styret sende over en liste som viser hvem redaksjonen skal sende bladet til.

Vedtak: Leder spør redaksjonen om å sette leder opp på som kopimottaker av lista som blir sendt trykkeriet over de som mottar bladet.

24/19 Eventuelt

I sak 24/19 ble det av leder tatt opp habilitetsspørsmålet i forhold til styremedlem Monica Seland. 

Da dette ikke er en styresak, men årsmøtesak, vart styremedlem Monica Seland habil.

  1. Henvendelse fra region Hordaland, Sogn og Fjordane vedr. eget organisasjonsnr mv. – utdrag:

«I regionen vår har vi snakket en stund om å etablere regionen som en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. Det er to grunner til det:

1. Det gir oss mulighet til å søke om å bli mottaker av grasrotandel

2. Det gjør det enklere å forvalte regionens økonomi siden vi da kan etablere en egen bankkonto for regionen. 

For å gjøre dette er vi også nødt til å ha et eget sett med vedtekter. Regionen må også ha et eget styre og egne årsmøter.»

Styret diskuterte saken og var enige om at spørsmål om det er ønskelig å være egne juridiske enheter, med alt det innebærer, sendes alle regionene på høring. 

Torunn Seland blir forespurt om å lage et utkast til slikt notat, som deretter skal godkjennes av styret før utsending til regionene. Styret sender ut.

Vedtak: Dette er en sak som må behandles og avgjøres av generalforsamlingen. Det utarbeides et høringsnotat som sendes regionene. Leder spør kasserer om hun kan sjekke opp om det er greitt for banken at en oppretter flere kontoer som regionene kan benytte. Leder gir tilbakemelding til styret når dette er gjort.


Referent

Alise S. Sørensen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram