Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 2/12-2021

Til stede: Monica Jensen Seland, Espen Uvaag, Eivind Øverli Holm, Eva Matre og Per Arne Flatberg (Referent)

Orienteringssaker:

Medlemstall: 190 betalende pluss utenlandsmedlemmer

Økonomi: Ca. 179.000 på konto. Regnskapsfører ønsker gjennomgang av kontoplan. Per Arne tar seg av dette.

Mottatt høringsdokumenter fra NKK om maksimal innavlsgrad. Denne behandles på neste styremøte.

Per Arne orienterte kort om NKKs representantskapsmøte

Innledningsvis må jeg si at jeg er imponert over dagens hovedstyre som har snudd mye som var negativt med organisasjonen på kort tid. Det er sterkt urovekkende at vi i vår ble løyet for og manipulert om den økonomiske situasjonen til NKK. Det skapte en tillitskrise mellom mange på grunnplanet i organisasjonen og toppledelsen. Heldigvis er alle som sto for dette nå ute av organisasjonen, og Hovedstyret framsto ydmyke og transparente på møtet lørdag 27. november. Jeg tror NKK er på rett vei, men er fortsatt en organisasjon med enormt forbedringspotensiale på styring, organisasjonskultur og kultur. For meg er det veldig rart at saker med store konsekvenser legges fram uten at det faktisk kommer noen analyser eller faktagrunnlag som forsvarer framleggene. Ting foreslås og vedtas etter innfallsmetoden. Nå virker det som om hele organisasjonen synes det er en god ide og er godt fornøyd med RS.

NKKs oppdretterpris

Det var en glede å få være tilstede da NKKs Hovedstyre delte ut NKKs oppdretterpris til Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen. Det er andre gang denne prisen tilfaller oppdrettere av Irsk ulvehund, og stort for dem å få anerkjennelse for arbeidet de fortsatt gjør.

Den økonomiske situasjonen

Hovedstyret la fram et regnskap med et overskudd på rundt 9 millioner for 2020 og en prognose som viser et overskudd på rundt 25 millioner i år. Ved utgangen av 2021 vil NKK ha en positiv egenkapital på rundt 50 millioner. Nesten alt dette er disponible kontanter. Det er nok riktig å si at NKK aldri har hatt en så positiv økonomi som nå. Samtiddig er organisasjonen skåret ned til beinet og det har vært en ekstremt krevende tid for de ansatte i NKK - så ille at Hovedstyret måtte hente inn ekstern hjelp for å kartlegge arbeidsmiljøet. Rapporten derfra var entydig på at dette må prioriteres. Alle klubbene som lånte NKK penger i fjor har fått tilbakeebetalt lånene, mens gavene har gått inn i driften ellers.

Sakene ellers:

* Det åpnes for digitale årsmøter i klubbene i lovmaler og lover

* Fra 2023 avholdes representantskapsmøte (RS) annethvert år på våren. RS vil vedta føringer for budsjettet, mens det detaljerte budsjettet utarbeides av hovedstyret

* Hovedstyret får igjen fullmakt til å delegere sanksjonssaker til særkomiteer

* Fullcert-ordningen gjøres obligatorisk for alle med den praktiseringen som gjelder nå. Dette kan ikke endres før det er gått minst fem år.

* NKKs rovdyrpolitikk står fast

* Grunnkontigenten økes med 50 kroner pluss indeksregulering. Det gjøres for å bygge opp en bufferkapital på 30 millioner. Økningen vil ikke bli reversert når økonomien er god nok.

* Hovedstyrets foreslåtte handlingsplan ble vedtatt

* Hovedstyrets foreslåtte budsjett ble vedtatt

* Det var ingen motkandidater i valgene så alle ble valgt ved akklamasjon

Sak 28/21-22: Ulvehundseminaret 2022

Helg i oktober. 14.-16.oktober 2022

Bør være innenfor en times kollektiv reise fra Gardermoen

Sak 29/21-22: Spesialen 2022

Frederic Maison dømmer (Øivind sjekker ut)

Vi spør Mary McBryde om 2023. 

Sak 30/21-22: Eventuelt:

Espen kaller inn til møte i utstillingskomiteen snarest.

Helsekomiteen jobber med nye webinarer.

Neste styremøte torsdag 13. Januar klokken 19.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram