Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 20/10 2015

Styremøte 04/15 i Irsk Ulvehundklubb Norge
20. oktober 2015 via Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Monica F. Eliassen, Sverre M. Blikra og Signe Korsøen Tofting.

Meldt forfall: Arne Johan Aastvedt, Hanne Kristin Kjelsberg og Malene Haddeland.

Referent: Signe Korsøen Tofting

Saksliste:

Sak 028/15: Godkjenning av referat fra forrige møte

Sak 029/15: Konstituering av styret

Sak 030/15: Orienteringssaker

Sak 031/15: Evaluering av Spesialen

Sak 032/15: Oppfølging av aktivitetsplanen

Sak 033/15: Oppnevning av ny redaktør

Sak 034/15: Oppnevning av ny valpeformidler

Sak 035/15: Oppnevning av ny premiekomite

Sak 036/15: Deltakelse i LC-komiteen og eventuell oppnevnelse av deltaker

Sak 037/15: Deltakelse på utstillinger i 2016

Sak 038/15: NKKs RS-møte - gjennomgang av saker og valg av deltaker

Sak 039/15: Klargjøring Årets hunder med tanke på EDS

Sak 040/15: Flytting av datasystemer

Sak 041/15: Eventuelt

Sak 028/15 Godkjenning av referat fra forrige møte.

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 029/15 Konstituering av styret

 Arne Johan Aastvedt ble valgt som nestleder og Signe Korsøen Tofting ble valgt som sekretær.

Sak 030/15 Orienteringssaker

 Medlemstall er pr. i dag 222 medlemmer

 Irsk Ulvehundklubb Norge hadde stand på European Dog Show. Teknisk gjennomføring ble gjort av avdeling østland sør. Tusen takk!

 Det ble gjennomført hjertetesting av totalt 9 hunder i forbindelse med NKK Hamar, derav alle friske.

 Dommerseminar må utsettes til 2017. Grunnet sen tilbakemelding fra Myndeklubben og Hjortehundutvalget rakk vi ikke søke NKK om midler her.

Sak 031/15 Evaluering av Spesialen

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Formatet på Spesialen beholdes, men Barn og hund flyttes før lydighet fra 2016.

Sak 032/15 Oppfølging av aktivitetsplan

 Plass i ringen, rundt ringen ser vi at er et problem på flere utstillinger. Monica og Per Arne samarbeider om tilbakemelding til NKK.

 Ønske fra styre sin side er å få til hjertetesting i 2016 i forbindelse med Spesialen og utstillingen i Trondheim.

 Å ligge til rette for at arrangører bruker dommere som «kan» vår rase ser vi på som en utfordring. Ønsker som vi vil fremme er dommere med myndebakgrunn, samt at ikke samme dommer skal dømme utstillinger tett på hverandre.

Vedtak: Aktivitetsplanen legges til grunn for styrets arbeid.

Sak 033/15 Oppnevning av ny redaktør

Vedtak: Vi spør Norma Corsini om å ta på seg vervet som redaktør.

Sak 034/15 Oppnevning av ny valpeformidler

Vedtak: Vi spør Linda Vabø om å ta på seg vervet.

Sak 035/15 Oppnevning av ny premiekomite

Vedtak: Vi spør Anette Fornebo Eliassen om å ta ansvaret for Premiekomiteen. Ved avslag fra Anette, spør vi Lene Tidemansen Bergsvåg og Tanja Horn Bolset.

Sak 036/15 Deltakelse i LC-komiteen og eventuell oppnevnelse av deltaker

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge ønsker å være representert i LC-komiteen og spør de som har vært aktive i LC om dette.

Sak 037/15 Deltakelse på utstillinger i 2016

Vedtak: Vedtak i klubben gis ikke tilbakevirkende kraft og vi deltar kun på de utstillingene vi allerede har sagt ja til.

Sak 038/15 NKKs RS-møte-gjennomgang av saker og valg av deltaker

Sak 5: evaluering av NKKs FCI-medlemskap

Handlemåte: Vi ber om at saken avvises, subsidiært stemmer vi mot NKKs forslag. Vi ber om å få lovfestet at endring av organisasjonstilknytning skal gjøres av «hundetinget» slik at dette heller ikke i fremtiden kan delegeres videre til hovedstyret.

Sak 6a: Fjerning av stort cert

Handlemåte: Vi fortsetter å argumentere med titlers betydning i raseforvaltningen og går mot forslaget.

Sak 6b: Kastrering og deltakelse på konkurranse

Handlemåte: Vi støtter NKKs holdning.

Sak 6d: Endring av NKKs lover
§ 2.3 Endring av aktivitetsavgift

Instilling: Vi er mot dette, og ber om at det endres til ”maksimalt 10% av påmeldingsavgift for arrangementet”.

§3.2 Stemmerett

Instilling: Vi foreslår endring av stemmebetingelsene, slik at alle klubber/forbund starter med en stemme, og får en ekstra stemme for hvert 1000 medlem til og med seks stemmer.

§3.2 Møterett

Innstilling: Vi foreslår paragrafen fjernet.

§ 3.4 Hundetingets oppgaver

Nytt punkt foreslås: Vedta tilslutning eller uttreden til overordnede organisasjoner med 2/3 flertall.

§3.4 Valgbarhet

Innstilling: Vi mener uskyldspresumsjonen i norsk lov bør gjelde også her slik at tiltale i seg selv ikke er nok til at personer ikke skal være valgbare.

Sak 6e: Hva kan RS-møtet vedta

Innstilling: Vi støtter NBSK sitt forslag

Sak 9: Endring av grunnkontigent (GK) og aktivitetsavgift (AA)

Innstilling: Vi går mot NKKs forslag og ønsker å beholde satsene som de er.

Vedtak: Styret har gått gjennom sakspapirene til RS-møtet og diskutert saker med betydning for oss.

Per Arne Flatberg representerer klubben på møtet. Styrets nestleder er vararepresentant. Klubben dekker reise- og oppholdsutgifter for representant på møtet.

Sak 039/15 Klargjøring Årets hunder med tanke på EDS

Vedtak: EDS og andre offisielle utstillinger med avvikende format teller ikke med i kåringene av årets ulvehund.

Sak 040/15 Flytting av datasystemer

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge flytter alle sine internett-baserte tjenester til ProISP.

Sak 041/15 Eventuelt

Spesialen 2017 blir helgen 23.-24. juni. Per Arne sender invitasjon til Ludovica Salomon som vi tidligere har vedtatt å invitere som dommer.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram