Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 20/4-21

Sted: Messenger

Til stede: Monica Jensen Seland, Espen Uvaag, Per Arne Flatberg, Eva Matre, Eivind Øverli Holm, Aud-Ingrid Fure

Forfall: Kristell Edvartsen

Orienteringssaker:

Medlemstall. 164 medlemmer pr. 12/4. Ingen “nye” utmeldinger

Økonomi. Ca. 46.000 i pluss hittil i år. Trykk og utsending av Ulvehunden 3/20 og refusjon hjertetesting de store utgiftene så langt. Medlemskontingent den største inntekstposten

Websider. Data mars: 818 brukere, 1.164 besøk. 3.043 sidevisninger. Mest sette sider utenom hjemmesiden: Oppdrettere (452), guide til valpekjøpere (298), valper og oppdrettere (112), Styrereferat (75).

Webseminarer: 44 påmeldte til seminar 29. April. 27 møtte på første webseminar. Seminar 6. Mai med Knut Olav Wille er publisert. 15 påmeldte så langt.

Webseminar med Kim Bjørnson blir 27. Mai. Åpnes for påmelding etter seminaret 29. april.

Ekstraordinært RS i NKK. Sakspapirer er klare og ekstraordinært møte holdes søndag 25. April. Per Arne Flatberg representerer klubben. Raseklubbene kom med en rekke forslag til valg som i sin helhet er foreslått avvist. Valgkomiteen ser ut til å ha blitt enige med jakt og regionene om å sette raseklubbene på gangen.

Oppdatert standard publisert. NKKs standardkomite har revidert oversettelsen av standarden og publisert denne etter brev fra klubbens styre i januar 2019 og 2020.

Ulvehunden. Bladet er ferdig og leveres til trykk 21. april.

Oppfølging sak 79/20-21: Årsmøte 

(Budsjett, status valgkomite, status årsrapporter, på valg 2021)

Styret gikk gjennom forslag til budsjett som ferdigbehandles på neste styremøte. Frist for innsendelse av årsrapporter er kommunisert til de som skal levere dette. Vi ber Knut Olav Wille, Ingun Hinna og Therese Granlund Haugen om å fortsette i valgkomiteen. Tove Kristin Ludvigsen er forespurt og har sagt ja.

Oppfølging sak 81/20-21: Bestilling av kopper

Utstillingskomiteen ønsker å bestille 250 kopper med logo, til kr 6380 

Vedtak: Styret godkjenner innkjøp av disse koppene som brukes som CK-premier på Spesialen.

Sak 84/20-21: Ulvehunden til dommere

I noen raser sender de sine medlemsblader til autoriserte dommere på rasen for å styrke tilknytningen til dommerne og deres arbeid med rasen. Hvis vi sender til alle autoriserte dommere på rasen er merkostnaden ca 1.500 kroner I året.

Vedtak: Vi spør dommerne om interesse og sender ut bladet gratis til de som er interessert.

Sak 85/20-21: Valpekjøperpakke

Valpekjøperpakke. Et medlem har foreslått at IUKN setter sammen en pakke til nye valpekjøpere tilsvarende det som gjøres i Sverige.

Vedtak: Vi utarbeider en liten valpekjøperinformasjon som oppdretterne kan skrive ut og legge i valpekjøperpermen samt bruke til å informere valpekjøpere. Vi mener tilbudet til valpekjøperne i dag for øvrig er ganske godt.

Sak 86/20-21: Lure Coursing Norge og initiativ rundt det

Espen og Monica var i møte med de andre klubbene som er involvert i Lure Coursing. Det er et nært forestående møte mellom NKK og klubbene. Klubbene jobber sammen med et dokument knyttet til spørsmålene vi har for LC videre.

Vedtak: Selv om vi for tiden ikke har aktive deltakere i Lure Coursing, ønsker vi å fortsette å være en del av disse diskusjonene. LC er en viktig del av raseforvaltningen - også for irsk ulvehund. Vi trenger å arbeide mer med LC og irsk ulvehund framover. 

Sak 87/20-21: Formell endring av regionsnavn

Regionskontakt I Hordaland/Sogn & Fjordane ønsker å endre navn på regionen til Region Vestland. Dette har vært navnet som har vært brukt i lengre tid.

Vedtak: Styret godkjenner forslaget. Regionene er opprettet og gitt navn gjennom styrevedtak og styret mener de også har kompetanse til å endre navn på regionen når regionen ønsker det.

Sak 88/20-21: Eventuelt

Kan vi invitere autoriserte dommere til webinarene våre uten å kreve at de er medlem I klubben?

Vedtak: Vi inviterer autoriserte dommere til webinarene klubben holder.

Det er behov for introduksjon til Lure Coursing. Kanskje vi kan ha et felles webinar med de andre klubbene. Vi tenker mer på det og tar det eventuelt videre. Vi ønsker å ha økt oppslutning om Lure Coursing inn på handlingsplanen. 

Webinarer: Vi har lyst til å utvikle dette videre til å handle om mer enn helse. Spennende med historie og utvikling gjennom tidene. Det er ingenting som hindrer styret eller andre deler av klubben i å sette i gang webinarer.

Protokollførte epost-vedtak etter forrige styremøte:

Sak 89/20-21: Innstilling kandidater til NKKs ekstraordinære RS

Raseklubbenes Fellesallianse har foreslått disse kandidatene:

HS leder: Eivind Mjærum
HS nestleder: Per Arne Flatberg
HS medlem: Karl Eddie Berge
HS medlem: Per Arne Flatberg
HS vara: Per Arne Flatberg
RS ordfører: Silje Kathrine Bjarkøy
RS viseordfører: Anders Tunhold Hansen
Valgkomiteen: Petter Steen
Kontrollkomiteen: Knut Arild Flatner

Vedtak: IUKN støtter disse kandidatene

Sak 90/20-21: Valg av representant til ekstraordinært RS

NKK skal avholde ekstraordinært Representantskapsmøte.

Vedtak: Per Arne Flatberg velges som IUKNs representant med Monica Jensen Seland som vararepresentant.

Sak 91/20-21: Valgperioder

Både leder og nestleder ble valgt for to år på generalforsamlingen i fjor. Det var første gang vi hadde direktevalg av nestleder. Det er uheldig at både leder og nestleder velges samme år. Monica har sagt seg villig til å ta en ny toårs-periode hvis generalforsamlingen ønsker det.

Vedtak: Vi ber generalforsamlingen velge leder for to år i 2021 for å sikre at leder og nestleder ikke velges samme år.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram